12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

YÖNETMELİK

            Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE

NİCELİKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.