12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ÖLÇÜ KABI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞİŞELERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK (75/107/AT)

             MADDE 1 – 11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Kabı Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliğin Ek - 1 inde yer alan 8.2.1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “8.2.1. Santilitre olarak limit dolum hacmi.Ancak cl birim işareti olmaksızın ve/veya üst limit seviyesi ile torik dolum seviyesi arasındaki mesafenin milimetre olarak belirtilmesi.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.