12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10654

             Ekli “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2005 tarihli ve 18688 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                          A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                   M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                   Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                     M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                            Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

          R.AKDAĞ                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                      M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                            Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                     B. YILDIRIM                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USULV E ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile mahallî idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim rehberleri: İç denetim faaliyetine ilişkin olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan ve kamu idarelerinin iç denetim birimlerince hazırlanacak denetim rehberlerine esas teşkil eden rehberleri,

b) Denetim standartları: Uluslararası iç denetim meslekî uygulama standartları ile uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartlarını,

c) Etik kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve iç denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını,

ç) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi,

d) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini,

e) İç denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini,

f) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

g) Kalite güvence ve geliştirme programı: İç denetim birimince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi,  standartlara ve etik kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı,

ğ) Kamu idaresi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile mahallî idareleri,

h) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

ı) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,

i) Risk: Kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayları,

j) Risk analizi: Kamu idarelerine, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik risklerin değerlendirilmesini,

k) Risk yönetimi: Potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararlarının etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi,

l) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

m) Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını azamiye çıkarmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İç Denetim Faaliyeti

İç denetim faaliyetinin amacı

MADDE 5- (1) İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

(3) Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem  süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.

İç denetim faaliyetinin kapsamı

MADDE 6- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.

İç denetim alanı

MADDE 7- (1) İç denetim;

a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması,

ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi,

d)  Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi,

alanlarını içerir. 

İç denetimin uygulanması

MADDE 8- (1) Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar:

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir.

Kamu iç denetim standartları ve etik kurallar

MADDE 9- (1) İç denetçiler, Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu standart ve kurallar, uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirlenir.

İç denetim rehberleri

MADDE 10- (1) Kurul, iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerinde esas alacakları denetim rehberlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen denetim rehberlerini hazırlar, geliştirir ve güncelleştirir.

(2) İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla Kurulca yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak kendi denetim rehberlerini hazırlar ve bir örneğini Kurula verir.

(3) Denetim rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil etmez.

(4) İç denetim birimi, denetim rehberlerinin iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkin ve yeterli olup olmadığını kalite güvence ve geliştirme programına göre yılda bir defa inceler ve bu konudaki görüşünü Kurula bildirir.

İç kontrolle ilişki

MADDE 11- (1) İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

(2) İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde etkin bir iç kontrolün kurulması ve sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir.

Üst yöneticinin sorumluluğu

MADDE 12- (1)  Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:

a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır.

b) İç denetçilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı sağlar.

c) İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.

ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

d) İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle, iç denetimden elde edilen bilgileri karşılaştırır ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirleri gerektiğinde iç denetçilerle görüşerek belirler.

e) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

f) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri alır.

g) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve bu amaçla kalite kontrol ve gelişim programı oluşturur, iç denetçilerin görevlerindeki performanslarını takip eder.

ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

h) Birimin bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Denetim Birimi ile İç Denetçilerin Görev,

Yetki ve Sorumlulukları

İç denetim birimi

MADDE 13- (1) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi sayısının beşten fazla olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından birini koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir.

 (2) İç denetim birimi bu Yönetmeliği dikkate alarak, kendi yönergelerini hazırlar. Yönergede plan ve program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri standartlara uygun olarak açıkça belirtilir.

(3) Yönerge, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi bakımından yılda en az bir defa gözden geçirilir. Yönerge ve değişiklikleri, üst yönetici tarafından onaylanır ve bir örneği Kurula gönderilir.

(4) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak bilgi verir ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri Kurulun bilgisine sunar.

İç denetçinin görevlendirilmesi

MADDE 14- (1) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı iç denetim görevlendirmeleri üst yönetici tarafından yapılır.

İç denetçinin görevleri
MADDE 15-  (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

 

İç denetçinin yetkileri

MADDE 16- (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

İç denetçinin sorumlulukları

MADDE 17- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları

MADDE 18- (1) Kamu idarelerinin iç denetçi sayıları; idarelerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, kullandığı kaynaklar, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının özelliği, toplam personel sayısı ve denetim ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle ve denetimin maliyeti de göz önünde bulundurularak ekli listede belirlenmiştir. Kamu idareleri ilave iç denetçi ihtiyaçlarını Kurula bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç Denetçinin Nitelikleri, Atama, Yükselme

 ve Görevlerinin Sona Ermesi

İç denetçinin nitelikleri

MADDE 19- (1) İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) En az dört yıl süreli eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek.

b) Yardımcılıklarda ve araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere; kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya yarışma sınavıyla alınıp yeterlilik sınavını veren uzman,  doktora unvanını almış öğretim elemanı ile yönetici olarak müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak.

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisinden son beş yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az yetmiş puan almak.

e)  İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

İç denetçilerin eğitimi

MADDE 20- (1) İç denetçiler gerektiğinde Kurul koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca yapılacak hizmet içi eğitime tabi tutulur.

İç denetçiliğe atanma

MADDE 21- (1) İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İç denetçilikte derecelendirme

MADDE 22- (1) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak iç denetim biriminin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla derecelendirilir. İç denetim birimi, değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları,  hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısı ile sicil durumunu dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapar.

(2) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır.

(3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir.

Sertifika derecesine uygun görevlendirme

MADDE 23- (1) İç denetim faaliyetleri, iç denetçi tarafından, kamu idaresinin birim, konu ve süreçleri itibarıyla sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alan ve uygulamalarının değiştirilmesi esastır. İç denetçinin sertifika derecesi ile çalışma süresince edindiği tecrübe ve kıdemine göre hangi denetim alan ve uygulamalarında görevlendirileceği iç denetim birimi yönergelerinde belirlenir.

İç denetçiliğin sona ermesi

MADDE 24- (1) İç denetçilik görevi;

a) İç denetçinin kendi isteği ile ayrılması,

b) Başka bir göreve atanması veya seçilmesi,

c) İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğunun rapora bağlanması ve bu raporun Kurul tarafından görüşülerek sertifikasının iptal edilmesi,

durumlarında sona erer.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda, ilgililer, talepleri aranmaksızın kurumlarında, kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara atanırlar ve yeniden iç denetçi olamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İç Denetçilerin Bağımsızlığı,

 Tarafsızlığı ve Güvencesi

    İç denetçilerin bağımsızlığı

MADDE 25- (1) İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hareket eder.

İç denetçilerin tarafsızlığı

MADDE 26- (1) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır.

(2) İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur.

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate alır.

(4) İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirme yapılmamışsa üst yöneticiye yazılı olarak başvurur.

(5) İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden iç denetim yapamazlar.

İç denetçilerin güvencesi

MADDE 27- (1) İç denetçilere bu Yönetmelik ve iç denetim birim yönergelerinde belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

(2) İç denetçiler 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

İç Denetçi Sertifikası,

Mesleki Yeterlilik ve Eğitim

Kamu iç denetçi sertifikası

MADDE 28- (1) Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi sonucunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlara, aldıkları puanı gösteren ve üç yılda bir (A-1) düzeyinden   (A-4) düzeyine kadar derecelendirilen (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. İlk sertifika derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş yıl geçtikten sonra yapılır.

(2) İç denetçiler uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına girmeye teşvik edilir.

Sertifikanın derecelendirilmesi

MADDE 29- (1) Kamu iç denetçi sertifikası, üç yıllık dönemde altmış puan toplanmasıyla bir üst derece sertifika ile değiştirilir. Üç yıllık dönemde yeterli puan alınmaması durumunda takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam puanı dikkate alınır.

(2) Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir.

Sertifika derecelendirmede puanlama

MADDE 30- (1) İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren her üç yıllık faaliyetlerinde aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre en az altmış puanı toplamaları halinde bir üst dereceye yükseltilir.

(2) İç denetçiler;

a) Katıldıkları meslek içi eğitimlerden yirmibeş puana kadar,

b) Yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalardan otuzbeş puana kadar,

c) Yayınlanmış makale ve kitaplarından on puana kadar,

ç) Aldıkları sicil notu, başarı ve takdirnamelerden on puana kadar,

d) Eğitici olarak katıldıkları çalışmalardan on puana kadar,

e) Yabancı dil bilgilerinden on puana kadar,

puan toplayabilirler.

(3) Ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden  ilgili değerlendirme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir. Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçinin teklifi üzerine üst yönetici tarafından, görevlendirme yapılmamışsa doğrudan üst yönetici tarafından yapılır. Kurul sertifika derecelendirilmesine ilişkin hususları ayrıca düzenler.

Mesleki yeterlilik ve özen

MADDE 31- (1) İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip olmak ve geliştirmek zorundadır. Mesleki yeterlilik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder. İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve özeni gösterir.

(2) İç denetçiler bilgi teknolojisi riskleri, kontrolleri ve mevcut bilgisayar destekli denetim teknikleri ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır.

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri izlemesi ve çalışma isteğini artırmak için gerekli tedbirleri alır.

Mesleki yeterliliği sürdürme sorumluluğu

MADDE 32- (1) İç denetçiler aşağıda belirtilen konularda kendilerini yetiştirmek ve geliştirmekten sorumludur:

a) İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak.

b) Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim muhasebesi ve mali yönetim bilgisine sahip olmak.

c) Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu bilgisini uygulamaya geçirmek.

ç) Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli sapmaları ve sonuçlarını değerlendirecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.

d) Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip olmak.

e) İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere ilişkin değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilmek.

f) İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi sonucu ortaya çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı gerektirecek hususları ayırt edecek yeterliliğe sahip olmak.

g) Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve bunların işleyişine ilişkin çözüm üretecek bilgiye sahip olmak.

ğ) Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak.

h) Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

ı) İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz edebilecek bilgiye sahip olmak.

i) Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.

Meslek içi eğitim

MADDE 33- (1) İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Bu sürenin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilir. Kalan süre, Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, ilgili kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre iç denetim birimlerince programlanır.

(2) İç denetim birimleri, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunurlar. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilir.

(3) Meslek içi eğitim programları en az bir ay önce iç denetçilere duyurulur.

(4) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere kamu idarelerinde intibak eğitimi verilir.

(5) Kurul, iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için, uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına hazırlık kursları düzenleyebilir.

 

Bilgi teknolojisi denetim eğitimi

MADDE 34- (1) Kamu idarelerinde görev alan iç denetçilerden ihtiyaca göre oluşturulan gruba, Kurulun koordinatörlüğünde yazılım, donanım ve bilgi teknolojilerinin yeterliliği, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz erişimlere karşı güvenliği, bilgi ve kayıtlara erişimlerin kontrol altında tutulması ve bir sistem içinde denetlenmesi amacıyla ayrı bir eğitim verilir.

(2) Bu grupların oluşturulması ve eğitimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

Yurt dışı eğitimi

MADDE 35- (1) İç denetçilerin yurt dışı eğitim ve stajına ilişkin ilkeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Risklerin Değerlendirilmesi

Denetimin risk odaklı yapılması

MADDE 36- (1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Kamu idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa uygun olarak yapılır.

(2) Kamu idarelerinin en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları dikkate alınmak suretiyle, iç denetim uygulamalarından bir veya birkaçı birlikte programa alınır.

(3) Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için yüksek risk alanları belirlenir. İç denetim birimi, üst yöneticinin önerilerini de dikkate alarak, idarenin risklerinden kabul edilemeyecek olanları denetim programına alır ve üst yöneticiye onaylatır. Bu onay denetim programının risk odaklı hazırlamasına, hangi risklerin yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar vermeye ve programa alınmasına müdahale anlamına gelmez. Program onaylandıktan sonra önemli risk alanlarının tespit edilmesi veya Kurulca önerilmesi halinde program dışı özel iç denetim yapılabilir.

(4) Risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi, Kurul tarafından geliştirilir ve güncellenir.

(5) Kurul, risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak risk değerlendirme yöntemleri ile risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları, uluslararası uygulamaları da dikkate alarak belirler.

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 37- (1) Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

(2) İdarelerin tüm faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır.

(3) Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla birlikte, iç denetçilerin sayısı, çalışma süre ve imkanları dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara öncelik verilerek azami verim hedeflenir.

(4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, denetim programına öncelikle alınır.

(5) Yıl sonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir.

Risk değerlendirmede iç denetçinin sorumluluğu

MADDE 38- (1) İç denetçi kamu idaresinin hedeflerini, faaliyetlerini ve varlıklarını etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İç Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve

Raporlanması

İç denetim planı

MADDE 39- (1) İç denetim planı;  iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.

İç denetim programı

MADDE 40- (1) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır.

 (2) Kurul, iç denetim planının ve programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Çalışmanın planlanması

MADDE 41- (1) İç denetçi, denetime başlamadan önce, ilgili birimin yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması konularında görüşmeler yapar.

(2) İç denetçi, bu görüşmelerin sonuçlarını da dikkate alarak çalışma planını hazırladıktan sonra denetime başlar ve denetimler bu çalışma planına göre yürütülür.

Denetimin yürütülmesi

MADDE 42- (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi,  denetim programında ve çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.

Raporlama ilkeleri

MADDE 43- (1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, Kurulun belirlediği raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir.

(2) Rapor türlerine ve raporlama standartlarına ilişkin diğer hususlar, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerinin yönergelerinde düzenlenir.

Raporların sunulması

MADDE 44- (1) İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticilerine verir. Birim yöneticileri, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle rapordaki ilgili hususları cevaplandırarak iç denetçiye gönderir.

(2) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi  ile  yönetici arasında anlaşmazlık varsa,  iç denetçi bu duruma  ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder.

(3) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici,  aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşırlar.

(4) İç denetçi raporunu, idarenin görüşlerini de ekleyerek cevaplarıyla birlikte, iç denetimin kapsamı, denetimde tespit edilen riskler, risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve risklerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren rapor özetini de ekleyerek üst yöneticiye sunar.

(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimler ve strateji geliştirme birimine verilir.

(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından izlenir.

İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler

MADDE 45- (1) İç denetçiler tarafından düzenlenecek raporların, iç denetim birimlerince kalite güvencesi kapsamında değerlendirilmesine, ilgili makamlara gönderilmesine ve oluşabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak, iç denetim birim yönergelerinde belirlenir.

(2) İdari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri, iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir.

(3) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, raporun üst yöneticiye sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir.

Birim faaliyet raporu

MADDE 46- (1) Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil iç denetim faaliyetleri, iç denetim biriminin performansı, tespit ve önerileri,  önerilerden onaylanmayan ve uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve uygulanmama nedenleri, iç denetçilerin eğitimi,  yönetime verilen danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler yer alır.

(2) İlgili kamu idaresinin yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de faaliyet raporunda yer verilir. Birim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar Kurula gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İç Denetimin İzlenmesi

İç denetimin değerlendirilmesi  

MADDE 47- (1) İç denetimin etkililiğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak bir anketle değerlendirilebilir.

İç denetim sonuçlarının takibi

MADDE 48- (1) İç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi kurulur.

(2) Birim yöneticileri, denetlenen faaliyetler konusunda,  denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi üst yöneticiyi bilgilendirir.

İç denetim genel raporu

MADDE 49- (1) Kurul, iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve kamuoyuna internet ortamında, basın yoluyla veya yazılı olarak açıklar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şikâyet konularının değerlendirilmesi

MADDE 50- (1) İç denetim birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetlerde iddia edilen konular, risk analizlerinde dikkate alınarak denetim planlamasında ve denetimde göz önünde bulundurulur. Şikâyetçisi belli ve şikâyet konusu açık olan ve acil olarak incelenmesi gereken konular üst yöneticiye bildirilir.

Diğer kamu idarelerinin iç denetçileri ile ortak çalışma

MADDE 51- (1) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, iç denetçilerin birlikte çalışmasına ilişkin hususlar Kurulca düzenlenir.

Yolsuzluk tespitleri

MADDE 52- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç denetçi yolsuzluk yapıldığına ilişkin tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle üst yöneticiye intikal ettirir.

Yurt dışında iç denetim faaliyeti

MADDE 53- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı birimlerinin iç denetimine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

İdari görevlere geçme ve iç denetçiliğe dönme

MADDE 54- (1) İç denetçiler, idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç denetim standartlarına uygun  davranır.

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması

MADDE 55- (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulanması, iç denetim faaliyeti sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

 

Kanuna göre iç denetçi olarak atanacaklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine göre iç denetçi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. Bu şekilde atanan iç denetçiler de Yönetmelikte belirlenen sertifika derecelendirilmesine tabi tutulur.

(2) İç denetçiliğe atananlar Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik olarak Kurul koordinatörlüğünde ve belirlenecek tarihlerde Maliye Bakanlığınca üç ay eğitime tabi tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

LİSTE

 

Kamu İdareleri  İtibarıyla İç Denetçi Sayıları

 

Kurum
Sayısı

Kamu Kurumları

İç Denetçi Sayıları

 

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

 

1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

5

2

Cumhurbaşkanlığı

0

3

Başbakanlık

8

4

Anayasa Mahkemesi

0

5

Yargıtay

0

6

Danıştay

0

7

Sayıştay

0

8

Adalet Bakanlığı

15

9

Milli Savunma Bakanlığı

25

10

İçişleri Bakanlığı

15

11

Dışişleri Bakanlığı

10

12

Maliye Bakanlığı

25

13

Milli Eğitim Bakanlığı

25

14

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

15

15

Sağlık Bakanlığı

25

16

Ulaştırma Bakanlığı

10

17

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

10

18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

10

19

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

15

20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

10

21

Kültür ve Turizm Bakanlığı

10

22

Çevre ve Orman Bakanlığı

10

23

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

0

24

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

0

25

Jandarma Genel Komutanlığı

10

26

Sahil Güvenlik Komutanlığı

3

27

Emniyet Genel Müdürlüğü

20

28

Diyanet İşleri Başkanlığı

10

29

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

5

30

Hazine Müsteşarlığı

8

31

Dış Ticaret Müsteşarlığı

10

32

Gümrük Müsteşarlığı

25

33

Denizcilik Müsteşarlığı

5

34

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

0

35

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

0

36

Devlet Personel Başkanlığı

0

37

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

0

38

Türkiye İstatistik Kurumu

5

39

Gelir İdaresi Başkanlığı

25

40

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

15

41

Karayolları Genel Müdürlüğü

15

42

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

10

43

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

5

44

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

0

45

Orman Genel Müdürlüğü

10

46

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

0

47

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

0

48

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

8

49

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

10

50

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

0

51

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

0

 

 

 

 

 

 

 

(II) SAYILILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELİ  İDARELER

 

 

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK

 

 

    TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

 

1

Yükseköğretim Kurulu

5

2

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

5

3

İstanbul Üniversitesi

10

4

İstanbul Teknik Üniversitesi

5

5

Ankara Üniversitesi

10

6

KaradenizTeknik Üniversitesi

5

7

Ege Üniversitesi

8

8

Atatürk Üniversitesi

5

9

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5

10

Hacettepe Üniversitesi

10

11

Boğaziçi Üniversitesi

3

12

Dicle Üniversitesi

3

13

Çukurova Üniversitesi

5

14

Anadolu Üniversitesi

5

15

Cumhuriyet Üniversitesi

3

16

İnönü Üniversitesi

3

17

Fırat Üniversitesi

3

18

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5

19

Selçuk Üniversitesi

5

20

Uludağ Üniversitesi

5

21

Erciyes Üniversitesi

3

22

Akdeniz Üniversitesi

3

23

Dokuz Eylül  Üniversitesi

5

24

Gazi Üniversitesi

10

25

Marmara Üniversitesi

10

26

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

3

27

Trakya Üniversitesi

3

28

Yıldız Teknik Üniversitesi

3

29

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

3

30

Gaziantep Üniversitesi

3

31

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3

32

Adnan Menderes Üniversitesi

3

33

Afyon Kocatepe Üniversitesi

3

34

Balıkesir Üniversitesi

3

35

Celal Bayar Üniversitesi

3

36

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

3

37

Dumlupınar Üniversitesi

3

38

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

3

39

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

3

40

Harran Üniversitesi

3

41

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

3

42

Kafkas Üniversitesi

3

43

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

3

44

Kırıkkale Üniversitesi

3

45

Kocaeli Üniversitesi

3

46

Mersin Üniversitesi

3

47

Muğla Üniversitesi

3

48

Mustafa Kemal Üniversitesi

3

49

Niğde Üniversitesi

3

50

Pamukkale Üniversitesi

3

51

Sakarya Üniversitesi

3

52

Süleyman Demirel Üniversitesi

3

53

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

3

54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

3

55

Galatasaray Üniversitesi

3

56

Ahi Evran Üniversitesi

0

57

Kastamonu Üniversitesi

0

58

Düzce Üniversitesi

0

59

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

0

60

Uşak Üniversitesi

0

61

Rize Üniversitesi

0

62

Namık Kemal Üniversitesi

0

63

Erzincan Üniversitesi

0

64

Aksaray Üniversitesi

0

65

Giresun Üniversitesi

0

66

Hitit Üniversitesi

0

67

Bozok Üniversitesi

0

68

Adıyaman Üniversitesi

0

69

Ordu Üniversitesi

0

70

Amasya Üniversitesi

0

 

 

 

 

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

 

 

 

 

1

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

5

2

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

0

3

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

0

4

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

5

5

Türkiye Bilimler Akademisi

0

6

Türkiye Adalet Akademisi

0

7

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

10

8

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

8

9

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

0

10

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

0

11

Vakıflar Genel Müdürlüğü

15

12

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

3

13

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

0

14

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

5

15

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

0

16

Türk Akreditasyon Kurumu

0

17

Türk Standartları Enstitüsü

8

18

Milli Prodüktivite Merkezi

0

19

Türk Patent Enstitüsü

3

20

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

0

21

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

0

22

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

5

23

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

0

24

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

3

25

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

0

26

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

0

27

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

5

28

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

0

 

 

 

 

(III) SAYILI CETVEL DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 

1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

8

2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

5

 

 

 

 

(IV) SAYILI CETVEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

 

1

Sosyal Güvenlik Kurumu

30

2

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

5

 

 

 

 

İL ÖZEL İDARELERİ

 

1

Adana 

3

2

Adıyaman 

0

3

Afyonkarahisar

0

4

Ağrı

0

5

Aksaray

0

6

Amasya

0

7

Ankara

5

8

Antalya

3

9

Ardahan

0

10

Artvin

0

11

Aydın

0

12

Balıkesir

0

13

Bartın

0

14

Batman

0

15

Bayburt

0

16

Bilecik

0

17

Bingöl

0

18

Bitlis

0

19

Bolu

0

20

Burdur

0

21

Bursa

3

22

Çanakkale

0

23

Çankırı

0

24

Çorum

0

25

Denizli

3

26

Diyarbakır

3

27

Düzce

0

28

Edirne

0

29

Elazığ

3

30

Erzincan

0

31

Erzurum

3

32

Eskişehir

3

33

Gaziantep

3

34

Giresun

0

35

Gümüşhane

0

36

Hakkari

0

37

Hatay

0

38

Iğdır

0

39

Isparta

0

40

İstanbul

5

41

İzmir

5

42

Kahramanmaraş

0

43

Karabük

0

44

Karaman

0

45

Kars

0

46

Kastamonu

0

47

Kayseri

3

48

Kırıkkale

0

49

Kırklareli

0

50

Kırşehir

0

51

Kilis

0

52

Kocaeli

3

53

Konya

3

54

Kütahya

0

55

Malatya

3

56

Manisa

0

57

Mardin

0

58

Mersin

3

59

Muğla

0

60

Muş

0

61

Nevşehir

0

62

Niğde

0

63

Ordu

0

64

Osmaniye

0

65

Rize

0

66

Sakarya

0

67

Samsun

3

68

Siirt

0

69

Sinop

0

70

Sivas

0

71

Şanlıurfa

0

72

Şırnak

0

73

Tekirdağ

0

74

Tokat

0

75

Trabzon

3

76

Tunceli

0

77

Uşak

0

78

Van

3

79

Yalova

0

80

Yozgat

0

81

Zonguldak     

0

 

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

 

 

 

 

1

Adana Büyükşehir Belediyesi

10

 

Karaisalı Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Seyhan Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Yüreğir  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

 

 

2

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi

3

 

Akyazı Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Ferizli Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Hendek Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Karapürçek Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Sapanca  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Söğütlü Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

 

 

3

Ankara Büyükşehir Belediyesi

15

 

Akyurt  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Altındağ  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Ayaş  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Bala  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Çankaya  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Çubuk Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

0

 

Elmadağ  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Etimesgut  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Gölbaşı  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Kalecik  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Kazan Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Keçiören  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Mamak  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Sincan  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Yenimahalle  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

 

 

4

Antalya Büyükşehir Belediyesi

5

 

 

 

5

Bursa Büyükşehir Belediyesi

5

 

Gemlik Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Gürsu   Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Kestel  Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

0

 

Mudanya Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Nilüfer  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Osmangazi  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Yıldırım   Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

 

 

6

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

5

 

 

 

7

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

3

 

Ilıca Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

 

 

8

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

5

 

 

 

9

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

5

 

Oğuzeli  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Şahinbey  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Şehitkamil Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

3

 

 

 

10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

20

 

Adalar Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Avcılar Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Bağcılar Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

5

 

Bahçelievler Belediyesi(büyükşehir ilçe)

5

 

Bakırköy Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Bayrampaşa Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Beşiktaş Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Beykoz Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Beyoğlu  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Büyükçekmece Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Çatalca Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Eminönü  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Esenler Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Eyüp Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Fatih Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Gaziosmanpaşa Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Güngören  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Kadıköy Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Kağıthane Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Kartal Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Küçükçekmece Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Maltepe Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Pendik Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Sarıyer Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Silivri  Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Sultanbeyli Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Şile Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Şişli Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Tuzla Belediyesi(büyükşehir ilçe)

0

 

Ümraniye Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Üsküdar Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Zeytinburnu Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

 

 

11

İzmir Büyükşehir Belediyesi

10

 

Aliağa Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Balçova Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Bayındır Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Bornova Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Buca Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Çiğli Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Foça Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Gaziemir Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Güzelbahçe Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Karşıyaka Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Kemalpaşa Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Konak Belediyesi (büyükşehir ilçe)

5

 

Menderes Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Menemen Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Narlıdere Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Seferhisar Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Selçuk Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Torbalı Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Urla Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

 

 

12

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

5

 

Hacılar Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

İncesu Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Kocasinan Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Melikgazi Belediyesi (büyükşehir ilçe)

3

 

Talas Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

 

 

13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

5

 

Derince Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

0

 

Gebze Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

3

 

Gölcük Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Kandıra Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

0

 

Karamürsel Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

Körfez Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

0

 

 

 

14

Konya Büyükşehir Belediyesi

5

 

Karatay Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

3

 

Meram Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

3

 

Selçuklu Belediyesi  (büyükşehir ilçe)

3

 

 

 

15

Mersin Büyükşehir Belediyesi

5

 

 

 

16

Samsun Büyükşehir Belediyesi

5

 

Tekkeköy Belediyesi (büyükşehir ilçe)

0

 

 

 

17

Adıyaman Belediyesi

3

18

Afyonkarahisar Belediyesi

3

19

Ağrı Belediyesi

3

20

Aksaray Belediyesi

3

21

Amasya Belediyesi

3

22

Antakya Belediyesi

3

23

Ardahan Belediyesi

3

24

Artvin Belediyesi

3

25

Aydın Belediyesi

3

26

Balıkesir Belediyesi

3

27

Bartın Belediyesi

3

28

Batman Belediyesi

3

29

Bayburt Belediyesi

3

30

Bilecik Belediyesi

3

31

Bingöl Belediyesi

3

32

Bitlis Belediyesi

3

33

Bolu Belediyesi

3

34

Burdur Belediyesi

3

35

ÇanakkaleBelediyesi

3

36

Çankırı Belediyesi

3

37

Çorum Belediyesi

3

38

Denizli Belediyesi

3

39

Düzce Belediyesi

3

40

Edirne Belediyesi

3

41

Elazığ Belediyesi

3

42

Erzincan Belediyesi

3

43

Giresun Belediyesi

3

44

Gümüşhane Belediyesi

3

45

Hakkari Belediyesi

3

46

Iğdır Belediyesi

3

47

Isparta Belediyesi

3

48

Kahramanmaraş Belediyesi

3

49

Karabük Belediyesi

3

50

Karaman Belediyesi

3

51

Kars Belediyesi

3

52

Kastamonu Belediyesi

3

53

Kırıkkale Belediyesi

3

54

Kırklareli Belediyesi

3

55

Kırşehir Belediyesi

3

56

Kilis Belediyesi

3

57

Kütahya Belediyesi

3

58

Malatya Belediyesi

5

59

Manisa Belediyesi

3

60

Mardin Belediyesi

3

61

Muğla Belediyesi

3

62

Muş Belediyesi

3

63

Nevşehir Belediyesi

3

64

Niğde Belediyesi

3

65

Ordu Belediyesi

3

66

Osmaniye Belediyesi

3

67

Rize Belediyesi

3

68

Siirt Belediyesi

3

69

Sinop Belediyesi

3

70

Sivas Belediyesi

3

71

Şanlıurfa Belediyesi

3

72

Şırnak Belediyesi

3

73

Tekirdağ Belediyesi

3

74

Tokat Belediyesi

3

75

Trabzon Belediyesi

5

76

Tunceli Belediyesi

3

77

Uşak Belediyesi

3

78

Van Belediyesi

3

79

Yalova Belediyesi

3

80

Yozgat Belediyesi

3

81

Zonguldak Belediyesi   

3

 

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI İDARELER

 

1

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

2

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

5

3

Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (EGO)

5

4

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü

0

5

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

6

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

7

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

8

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

9

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

10

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

5

11

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT)

5

12

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

5

13

İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT)

3

14

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

15

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

16

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

17

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

18

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

19

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

0

 

TOPLAM BELİRLENEN İÇ DENETÇİ SAYISI

1382