12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             KONU:    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

                              Konulu 2002/25 Sayılı Genelgede Yapılan

                              Değişiklikler.

 

GENELGE

2006/19

 

             Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe konulmuş ve söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar (2002/25) ve (2003/2) sayılı genelgelerle duyurulmuştur.

             Ancak, (2002/25) sayılı Genelgenin (2003/2) sayılı Genelge ile değişik 3’üncü maddesindeki "…ön eleme sınavı yapan kurumlar, bu sınavı yaptıktan sonra…" ibaresi ile bazı kurum yönetmeliklerinde yer alan ve birimler itibariyle bütün personelin görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmasına engel teşkil eden ifadelerin yargı kararlarına konu olması ve beklenen hedeflerin gerçekleşmemesi sebepleriyle, kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşları bu konularla ilgili aşağıdaki hususlara uymak suretiyle özel yönetmeliklerinde gerekli değişiklikleri yapacak ve personelin verimliliğini artırmak için azami hassasiyeti göstereceklerdir.

             1. (2002/25) sayılı Genelgenin (2003/2) sayılı Genelge ile değişik 3’üncü maddesinde yer alan "…ön eleme sınavı yapan kurumlar, bu sınavı yaptıktan sonra…" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlar da yönetmeliklerindeki aykırı hükümleri yeniden düzenleyeceklerdir.

             2. Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atama işlemleri, personelin istihdam edildiği birimlere göre ayrım yapılmadan gerçekleştirilecek, yönetmeliklerdeki bu hususa aykırı hükümler yeniden düzenlenecektir.

             3. Kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma plan ve programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, oluşturdukları vizyon ve misyonları ile stratejik hedeflerine uygun olarak personelini verimli kılmak amacıyla hazırlayacakları eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitim yaptıracaklar ve tüm personeli için eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirlerin alınması hususunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                             Başbakan