12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

YÖNETMELİK

             Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Okan Üniversitesini,

             b) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

             c) Merkez: Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Dış ticaretin hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılmasına, dış ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Uluslararası ticaret ve kapsadığı alanlarda araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe ve/ veya yabancı dillerde yayınlamak,

             b) Uluslararası ticari ilişkiler alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

             c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak,

             ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uluslararası ticaretin önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları ve bu gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenlemek,

             d) Uluslararası ticaret alanında ulusal ve uluslar arası düzeydeki normları, ilgili andlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

             e) Uluslararası ticaret alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak; Merkeze ait süreli yayınlar hazırlayıp yayınlamak,

             f) Tüm enstitülerde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenlere, uluslar arası ticaret konuları ile ilgili çalışmalar yapma ve tez hazırlama fırsatı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

             c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

             ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

             d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

             e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır.

             (2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez ile iş, ekonomi ve kamu sektörü arasında ilişkileri sağlamak ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

             İta amirliği

             MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.