12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

YÖNETMELİK

                Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının amaç, üyelik koşullarını, oda organlarını ve görevlerini kapsamaktadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

             a) Ana Yönetmelik: 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğini,

             b) Birlik (TMMOB) : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

             c) Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

             ç) Oda (OMO): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasını,

             d) Orman Mühendisi: Yurtiçinde Üniversitelerin Orman Yetiştirme, Orman Bakım ve Orman İşletme; Orman Ürünlerinin Hasadı, Depolanması, Pazarlanması; Yarı ve Tam İşlenmiş Ürüne Dönüştürülmesi ile ilgili dört yıllık lisans öğretimi yapan Fakülte ve bölümlerinde mezun olup mühendis ve/veya yüksek mühendis unvanlarına sahip olanlarla yurtdışında eşdeğer öğrenim gördüğünü usulüne göre belgeleyecek mühendis veya yüksek mühendisleri,

             e) Şube: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası şubelerini,

             f) Temsilcilik : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası il ve ilçe              temsilciliklerini,

             g) Üye: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası üyesini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Odanın Amaçları ve Merkezi

             Merkez

             MADDE 5 – (1) Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının merkezi Ankara’dadır.

             Odanın amaçları

             MADDE 6 – (1) Odanın başlıca amaçları;

             a) Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ormanların korunması, genişletilmesi ve işletilmesi hususlarının geliştirilmesi amacıyla her türlü teknik ve bilimsel çalışmalarda bulunarak bu hususlarda resmi merciler ve diğer ilgili kuruluşlara teklif ve yardımlarda bulunmak,

             b) Meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek,

             c) Ormancılık mesleğinin gelişmesine yardımcı olmak için meslek hizmetleri alanında araştırma yapmak, teknik ve bilimsel incelemelerde bulunarak değerlendirme sonuçlarını ülke, kamu ve üyelerinin yararlarına sunmak,

             ç) Mesleğin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek, bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak,

             d) Meslekle ilgili taahhüt işlerinde üyelere yeterliliklerine göre gerekli belgeleri vermek ve gerekli mevzuatın yürütülmesi konusunda resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

             e) 4 üncü maddede nitelikleri belirtilen mühendisleri ve yüksek mühendisleri üye kaydederek üyeler arası dayanışmayı sağlamak ve üyelerin hak ve yetki, meslek şeref ve haysiyetlerinin korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak, aykırı hareket edenleri izleyerek gerekli disiplin uygulamasında bulunmak,

             f) Ormancılık mesleği alanındaki yenilikleri yaymak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı meslek kuruluşları ile ilişki kurarak işbirliğinde bulunmak ve üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek,

             g) Ülke kalkınmasının gerektirdiği nitelik ve nicelikte, mühendis ve yüksek mühendis yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla öğretim kurumlarıyla ilişki kurarak tekliflerde bulunmak,

             ğ) Üyelerin meslek çalışmalarında uymak zorunda bulundukları kuralları tespit etmek ve mesleki denetimi sağlayıcı yönetmelikler çıkarmak,

             h) Her türlü mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

             ı) Üyelerin mesleki çalışmalarıyla ilgili bilgileri derleyerek korumak, bu bilgilere dayanarak bilirkişilik hizmeti yapacakları tespit ederek kamu kuruluşlarına bildirmek,

             i) Ormancılık hizmetleriyle ilgili büro ve firmaların tanımı, tescil ve hizmet esaslarını tespit ve kontrol etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik

             Asil üyelik

             MADDE 7 – (1) Odaya asil üyelik için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir.

             a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurtiçinde Üniversitelerin Orman Yetiştirme, Orman Bakım ve Orman İşletme; Orman Ürünlerinin Hasadı, Depolanması, Pazarlanması; Yarı ve Tam İşlenmiş Ürüne Dönüştürülmesi ile ilgili öğretim yapan Fakülte ve bölümlerinde mezun olan ya da yurt dışında yukarıda ifade edilen okullardan mezun olan ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle yasal olarak orman mühendisliği mesleğini uygulamaya hak kazanmış her orman mühendisi mesleki etkinlikte bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.

             b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulabilirler.

             c) Mesleğin ifası dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde, üyelik ödentisi ödemezler. Ancak, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri gerekir.

             ç) (b) ve (c) bentlerine göre üyelikleri askıya alınanlar, Oda organlarında görev alamazlar, genel kurullarda delege olamazlar, üyelik haklarından yararlanamazlar.

             d) Her üye, sürekli çalıştığı etkinlik bölgesindeki yetkili ve görevli şubede kaydını bulundurmak zorundadır.

             Geçici üyelik

             MADDE 8 – (1) Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına yasal olarak izin verilen yabancı uyruklu meslek mensupları, Orman Mühendisleri Odasına geçici üye olarak kaydolur. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır.

             Onur üyeliği

             MADDE 9 – (1) Odanın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen özel ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile Onur Üyeliği verilebilir ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

             Üyelerin görev ve sorumlulukları

             MADDE 10 – (1) Odaya kayıtlı her üyenin:

             a) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Ana Yönetmelik, bu Yönetmelik hükümlerine ve Odanın diğer düzenlemelerinin öngördüğü hükümlere uyması,

             b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki ahlak, davranış ve ilkelere uyması, haksız rekabet yapmaması,

             c) Yasal adresini ve değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirmesi,

             ç) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

             d) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

             gerekir.      

             Üyelikten ayrılma

             MADDE 11 – (1) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler.

             Yeniden üye olma

             MADDE 12 – (1) Odadan çıkan üyenin, yeniden başvurması üzerine Odaya alınması işlemleri, bütünüyle yeni bir üye kaydı gibi yapılır ve o yılki giriş kaydının iki katı oranında giriş ödentisi alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları, Görev ve Yetkileri

             Oda organları

             MADDE 13 – (1) Oda organları şunlardır;

             a) Oda Genel Kurulu,

             b) Oda Yönetim Kurulu,

             c) Oda Onur Kurulu,

             ç) Oda Denetleme Kurulu,

             d) Oda Danışma Kurulu.

             Oda Genel Kurulu

             MADDE 14 – (1) Oda Genel Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli aşağıdaki esaslara göredir.

             a) Oda Genel Kurulu asil delegeler ve doğal delegelerden oluşur.

             b) Asil delegeler Şube Genel Kurullarının, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte olan üye sayısının yüzde dördü oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı olarak dikkate alınır.

             c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarına seçilmiş Oda mensubu asil üyeler doğal delegelerdir. Doğal delegeler de asil delegeler gibi oy kullanır.

             ç) Genel Kurul delegelik hak ve yetkileri bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar geçerlidir.

             d) Oda Genel Kurulu iki yılda bir Mart ayı içinde Oda merkezinin bulunduğu yerde ve Oda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Toplantı tarihinin, hafta sonuna gelecek şekilde saptanması zorunludur.

             e) Oda Genel Kurulu delege sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

             Oda Genel Kuruluna çağrı

             MADDE 15 – (1) Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplantıya çağrılır:

             a) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazıyla birlikte görevli seçim kurulu başkanlığına iletir.

             b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin delegelikten istifa yazıları da istenmesi durumunda görevli hakime iletilir.

             c) Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular Odanın ve Birliğin ilan yerlerine asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.

             ç) Askı süresince asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda merkezi aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.

             d) Kanuni sürecin tamamlanması ve delege listelerinin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun toplanacağı delegelere duyurulur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

             e) Genel Kurulun düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler, toplantı tarihinden en az on gün önce delegelere duyurur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

             Genel Kurulun açılışı ve yönetilmesi

             MADDE 16 – (1) Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurul oturumlarının yönetilmesinde TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

             Oda Genel Kurulu gündemi

             MADDE 17 – (1) Genel Kurul, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulacak gündem maddeleri çerçevesinde çalışır. Oda Yönetim Kurulu değişik bir karar almadıkça Genel Kurul toplantısında duyuracağı gündem için aşağıdaki sıraya uyar:

             a) Yönetim Kurulu adına açılış ve başkanlık divanı seçimi,

             b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,

             c) Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

             ç) Yeni dönem çalışmalarına ilişkin öneriler ve karar taslaklarının görüşülerek karara bağlanması,

             d) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

             e) Seçimler.

             (2) Toplantıya katılan her delege, gündeme madde eklenmesi ya da sıra değişikliği önerisini yazılı olarak yapabilir. Ancak bu konuda karar verme hakkı Genel Kurulundur.

             Oda Genel Kuruluna katılma koşulları

             MADDE 18 – (1) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Ek 2 nci maddesine göre kesinleşmiş listelere dayanılarak düzenlenen delege kartını göstermek zorunludur.

             Oda Genel Kurul karar yeter sayısı

             MADDE 19 – (1) Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yalnız bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler için oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gerekir.

             Oda Genel Kurulu tutanağı

             MADDE 20 – (1) Genel Kurulun görüşme ve kararları bir tutanakla tespit edilerek Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp dosyasında saklanmak üzere, bir örneği de Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir.

             Görüşme usulü ve oy verme

             MADDE 21 – (1) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp görevli hakim tarafından kesinleşmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

             Olağanüstü Genel Kurul

             MADDE 22 – (1) Oda Genel Kurulu, aşağıda belli edilen hallerde Oda Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır:

             a) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

             b) Deneticilerin, Oda hesap işleri ile ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

             c) Odada kayıtlı üyelerin beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

             olağanüstü genel kurul kararı alınır.

             (2) (b) ve (c) bendlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda.

             Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması, ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

             Olağanüstü Genel Kurul gündemi

             MADDE 23 – (1) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündeme madde eklenemez ve bu Yönetmeliğin 17 nci madde hükmü uygulanmaz.

             Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 24 – (1) Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği amaçlarından yalnızca Odayı ilgilendiren konularda karar almak,

             b) Odanın gelişimi için gerekli çalışma alanları ve esaslarını tespit etmek,

             c) Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve bir sonraki dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

             ç) Oda hesaplarını bilanço ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve haklarında karar vermek, Yönetim Kurulunu aklamak,

             d) Oda Yönetim Kurulunun getireceği Oda ve Şubelerin yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücret kadrolarını incelemek; olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak,

             e) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oturum ücretleriyle, Oda Yazman Üyesi, varsa Oda Sekreter ücretlerini saptamak,

             f) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odalara verdiği görev ve yetkilerinin kullanılması için Birlik Genel Kurulunun onayına sunmak üzere Oda Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikleri incelemek ve onaylamak,

             g) Meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeler arasında ve Odada kayıtlı üye sayısının % 2’si oranında ve 3 kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna gidecek asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek,

             ğ) Odanın edineceği taşınmaz mallara ilişkin kararlar almak,

             h) İhtiyaca göre şube ve temsilcilikler kurmak ve bunların merkezlerini belirlemek,

             ı) Birlik Yönetim Kurulu için üç, Birlik Denetleme ve Onur Kurulları için birer aday belirlemek,

             i) Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek, Denetleme Kurulu asil ve yedek, Onur Kurulu asil ve yedek adaylarını belirlemek,

             j) Birlik ve Oda çalışmalarını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

             Oda Yönetim Kurulunun oluşumu

             MADDE 25 – (1) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilmiş yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.

             Görev bölümü

             MADDE 26 – (1) Yönetim Kurulu, seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

             Yönetim Kurulunun toplanması ve karar yeter sayısı

             Madde 27 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları, Başkan, Başkanın bulunmaması durumunda Başkan Yardımcısı, o da bulunmazsa Yazman Üye yönetir.

             (2) Yönetim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

             MADDE 28 – (1) Her nedenle olursa olsun, üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelmeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

             Yönetim Kurulunun yeniden görev bölümü

             Madde 29 – (1) Yönetim Kurulunun yarısından fazlasının toptan istifası durumunda yerleri yedeklerle doldurulur. Ancak yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulu yeniden görev bölümü yapar.

             Yedek üyelerin kalmaması durumu

             Madde 30 – (1) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmaması durumunda Oda Genel Kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya Yazman üye, bunlar da yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

             (2) Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

             Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

             Madde 31 –  (1) Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun direktiflerine göre yürütmek,

             b) Oda üyelerinin, TMMOB Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hak ve yetkilerini iyi biçimde kullanmalarını denetlemek,

             c) Odayı, Başkan, Başkan bulunmadığı zaman İkinci Başkan, Yazman Üye veya gerektiğinde üyelerin arasından seçecekleri kurullar veya kişiler aracılığıyla temsil etmek,

             ç) Mesleğin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bunlara ilişkin raporları Genel Kurulun onaylamasına sunmak,

             d) Oda üyelerinin bütününün mesleki onur, şeref hak ve çıkarlarını koruyacak tedbirleri almak ve bu konuda gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak,

             e) Mesleğin çalışma alanıyla ilgili diğer meslek kuruluşlarıyla işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini korumak ve gerekirse bunu sağlamak amacıyla gerekli yönetmelikleri hazırlayarak sırasıyla Oda ve Birlik Genel Kurullarının onayına sunmak,

             f) Resmi ve istek üzerine özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık*

gibi görevlere atamalar yapmak üzere üyeleri arasından adayları önermek,

             g) Üyelerinin gerek resmi kuruluşlarla gerekse diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün*

mesleki ilişkilerinde topluca uyulacak yasal esasları hazırlamak ve uygulamasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak,

             ğ) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek, kiraya vermek Genel Kurulca verilecek yetkiler çerçevesinde taşınmaz mallar üzerinde tasarrufta bulunmak, gerektiğinde üye ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, misafirhane gibi sosyal tesisler açmak,

             h) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu, bilançoyu, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli ücret kadrolarını tespit ederek bunları Denetleme Kurulu Raporu ile birlikte Odanın üye sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce üyelere dağıtmak,

             ı) Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı yerini, saatini ve gündemini belirleyerek basın yolu ile üyelere bildirmek, toplantı için gerekli bütün işlemleri tamamlamak ve Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

             i) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

             j) Oda ile Birlik arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak için ilişki kurmak ve haberleşme yapmak,

             k) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde kendiliğinden veya başvurulması durumunda en geç on gün içinde toplantıya çağırmak,

             l) Üyelerin ve diğer ilgililerin faydalanmasına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, mesleki yayınlar yapmak, dokümanlar temin etmek, dergi, gazete vb. periyodik Oda yayınlarının en faydalı şekilde ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak, üyelerin isim, adres, görev ve kısa biyografilerini belirten yayınlarda bulunmak,

             m) Oda Genel Kurullarınca saptanan ücreti içinde kalmak koşulu ile varsa Oda Genel Sekreterliğine ve diğer kadrolara atama yapmak, oda personelinin yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlemlerini iç düzenlemelere uygun olarak yapmak,

             n) Odanın, üyesi bulunduğu veya uzmanlığını ilgilendiren yabancı meslek kuruluşlarıyla gerekli bağlantı ve ilişkileri kurmak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse birliğin parasal ve manevi yardımını sağlamak,

             o) Oda amaçlarının gerçekleşmesi için Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonları kurmak,

             ö) Gerekli görülen yerlerde şube açılmasını; açılması önerilecek şubenin sınırlarını ve gerekçelerini ayrıntılı olarak hazırlayıp Genel Kurul onayına sunmak; Şube kuruluşuna yönelik hazırlık çalışmalarını yapmak üzere şube kurucu Yönetim Kurulu Üyelerini atamak,

             p) Şubelerin önerecekleri il temsilciliklerini kurmak,

             r) Şube Genel Kurulları için yeteri kadar gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak, gerektiğinde Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak, Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

             s) Meslek alanındaki çalışmalarda mesleki denetim uygulamak.

             Yürütme Kurulu görev ve yetkileri

             MADDE 32 – (1) Yürütme Kurulu; Başkan ve II. Başkan ile Yazman Üye, Sayman Üye ve varsa Oda Sekreterinden oluşur. Yürütme Kurulu Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmekle görevlidir. Yürütme Kurulu görev ve yetkileri faaliyet dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Başkan, İkinci Başkan ve Sayman üyenin görevleri

             MADDE 33 – (1) Başkan; Odayı idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, bu Yönetmelik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

             (2) II. Başkan, Başkanın yokluğunda Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

             (3) Sayman Üye, Odanın mali işlemlerinin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümlerince yürütülmesini sağlar.

             Yazman Üyenin görevleri

             MADDE 34 – (1) Yazman Üye, Başkan veya II. Başkanın olmadığı hallerde Odayı temsil eder. Yazman üye, Genel Kurulca verilen görevleri Yönetim Kuruluna bağlı olarak  yerine getirir. Yazman Üye Yönetim Kurulunun yürütücüsü ve sözcüsü olup, görevleri şunlardır.

             a) Oda işlerini Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütmek; Başkanın ve II. Başkanın bulunmadığı durumlarda Odayı temsil etmek,

             b) Oda adına yazışmaları yürütmek ve imza etmek,

             c) Odanın geçici ve devamlı personelinin görev amirliğini yapmak,

             ç) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu çalışma raporu ve program taslağını düzenlemek; Sayman Üye ile birlikte şubelerin bütçe önerilerini ve çalışma programı taslaklarını birleştirerek bütçeyi yapmak ve gerekli kadroları belirlemek; gerekli her türlü belgeyi hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

             d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve şubeler arasındaki bağlantıyı sağlamak.

             Temsil görevi almamış Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri

             MADDE 35 – (1) Temsil görevi almamış Yönetim Kurulu Üyeleri, Mesleki Uygulama Üyeliği, Yayın Üyeliği, Sosyal İlişkiler Üyeliği konularında görev alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda belirlenir.

             Oda Onur Kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli

             MADDE 36 – (1) Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

             (2) Oda Onur Kurulu üyeleri Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelikleri içerisinde yer alamazlar. Oda Onur Kuruluna aday olacak üyelerin daha önce disiplin cezası almamış olmaları zorunludur.

             Onur Kurulunun toplanması

             MADDE 37 – (1) Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi durumunda Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, kendi içinden bir Başkan seçer.

             (2) Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir, ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun, ya da sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asil üye gibi görev yaparlar.

             Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi

             MADDE 38 – (1) Yapılan üç ayrı çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

             Onur Kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

             MADDE 39 – (1) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri hakimlerin 1876/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır. Onur Kurulu red isteğini kendisi inceler. Bu konuda vereceği karara esasa ait kararlar birlikte Yüksek Onur Kurulunca itiraz edilebilir. Onur Kurulunun bir kısım üyeleri hakkındaki red isteği kabul edilirse, reddedilenler yerine yedek üyeler göreve çağırılırlar.

             Onur Kurulunun çalışma şekli

             MADDE 40 – (1) Onur Kurulu, 10/7/2002 tarih ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çalışır ve karar verir. Onur Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

             (2) Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

             a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,

             b) Gerektiğinde şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış

             olması gereklidir.

             (3) Onur Kurulunun gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçmesi ve konuyu bu kurula inceletmesi yerindedir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu kurulu Başkanlık kendisi seçer.

             (4) Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak, ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

             (5) Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

             Onur Kurulunun giderleri

             MADDE 41 – (1) Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir. Bilirkişi masrafları, Onur Kurulu tarafından bilirkişi incelemesine lüzum görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılırsa istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre masrafların kimden tahsil edileceği kurul tarafından belirlenir.

             Onur Kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 42 – (1) Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir başvuru üzerine ve gerekse doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

             b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak,

             c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

             ç) Oda Onur üyeliği için görüş vermek.

             Disiplin cezaları

             MADDE 43 – (1) Odalara bağlı meslek mensuplarından bu Kanuna aykırı hareketi görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan, ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan, ya da meslek onurunu bozan durumları saptananlara, Onur Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.

             a) Yazılı uyarma,

             b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

             c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

             ç) Onbeş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

             d) Odadan çıkarma.

             (2) Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

             (3) Onur Kurulunca verilen cezalardan (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir, (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı itiraz edebileceği gibi, bu cezaların uygulanabilmesi için de, Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

             Cezaların uygulanması

             MADDE 44 – (1) Üyeler veya diğer meslek mensuplarından, geçici olarak mesleğini uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir surette mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bunlar, ilgili kuruluşlara duyurulmak üzere TMMOB ne bildirilir.

             (2) Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat artırılır.

             (3) Odadan çıkarma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar, ya da meslek toplumundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

             Oda Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli

             MADDE 45 – (1) Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Üç ayda bir yapılacak denetlemelerde herhangi bir özürle bulunamayan asil üye yerine sıra ile yedek üyeler davet edilir. Yedek üye denetleme süresi sonuçlanıncaya kadar asil üye gibi görev yapar.

             (2) Kurul denetiminde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Denetim Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

             (3) Kararlar salt çoğunlukla alınır. Kurulun faaliyet konusu işleri yürütmek için her türlü giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

             Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 46 – (1) Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Odanın hesaplarını ve buna ilişkin bütün işlemleri ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, öteki bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere iki kopya olarak Yönetim Kuruluna vermek,

             b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere hazırlamak,

             c) Kesin gereklilik ve zorunluluk durumunda oybirliği ile verecekleri karara dayanarak Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,

             ç) Gerekli gördüğü durumlarda ve oybirliği ile alacağı karar ile Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek.

             Denetleme Kurulu üyeliğinin düşmesi

             MADDE 47 – (1) Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer. Oda Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asil Denetleme Kurulu üyeleri doğal delege olarak katılır.

             Oda Danışma Kurulu

             MADDE 48 – (1) Oda Danışma Kurulu; Odanın, TMMOB Kurullarında görev yapan üyeleri; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile Şube Yönetim Kurullarının üyeleri, Orman Fakülteleri Temsilcileri, Oda İl Temsilcileri; Odanın Bilim ve Teknik Kurul üyeleri, Oda Müdürü ile uzmanlık kurullarının Başkan ya da Yazmanlarından oluşur.

             (2) Oda Danışma Kurulları Oda Yönetim Kurulunca yılda en az bir kez toplantıya çağrılır ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda II. Başkan veya Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi başkanlığında çalışmalarını yürütür.

             Oda Danışma Kurulunun görevleri

             MADDE 49 – (1) Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Bu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öneriler üretmek ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

             b) Oda merkezinin, şube ve temsilciliklerinin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

             c) Oda çalışma programının oluşturulmasına ve gerektiğince yaşama geçirilebilmesine katkıda bulunabilecek araç, yöntem ve teknikler geliştirmek,

             ç) Odanın öteki meslek kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

             Şubelerin kuruluşu

             MADDE 50 – (1) Odaya kayıtlı üyelerin sayısı, mesleksel çalışmalarının yoğunluğu, Oda çalışmalarının yaygın ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunabilecek illerde, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile kuruluş merkezi ve görev alanına giren il ve ilçeler belirtilerek yeni şubeler açılabilir ve mevcut şubelerin etkinlik alanlarında gerekli düzeltmeler yapılabilir. Yeni açılacak şubenin etkinlik alanına giren il ve ilçelerin belirlenmesinde veya bir şubenin etkinlik alanında olan il ve ilçelerin başka bir şube merkezine yakınlık, iletişim ve ulaşım olanakları ile üyelerin işyeri ve oturma yerleri ilişkisi göz önüne alınır.

             (2) Oda Genel Kurulunca açılması uygun görülen şubelerce Şube Genel Kuruluna yönelik hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere üç kişilik Kurucu Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır. Kurucu Yönetim Kurulu, ilk Şube Genel Kuruluna kadar görev yapar. Genel Kurul hazırlık çalışmaları dışında başka bir etkinlikte bulunmaz ve ilk genel kurulda görevleri sona erer.

             Şubelerde üye kayıtları

             MADDE 51 – (1) Üyeler, iş ve ev adreslerini ilgili şubelere bildirmek zorundadır. Şube sınırları dışına kalıcı olarak çıkacak üyeler, yeni görev yerlerinin ilgili şubesine üyelik kaydının aktarılması için, yeni şubeye bildirmekle yükümlüdür. Genel Kurul tarihinden bir ay önce Şubeye kaydını yaptıran üye Şube Genel Kuruluna katılabilir.

             Şube organları

             MADDE 52 – (1) Şube Organları şunlardır:

             a) Şube Genel Kurulu,

             b) Şube Yönetim Kurulu,

             c) Şube Danışma Kurulu.

             Şube Genel Kurulu

             MADDE 53 – (1) Şube Genel Kurulları, Genel Kurul tarihinden en az otuz gün önce şube sınırları içinde oturduğu veya görev yaptığı somut olarak belirlenmiş, şubeye kayıtlı Oda üyelerinden oluşur.

             (2) Genel Kurul tarihinden önceki otuz gün içinde işyerlerini veya oturma yerlerini Genel Kurulu yapılacak şubenin sınırları içine taşıyanlar ile yine bu otuz gün içinde Odaya kayıtlı olmuş üyeler o Genel Kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubelerin görev alanına giren üyeler yalnızca işyerlerinin bulunduğu şubenin Genel Kurullarına katılabilirler.

             (3) Şube Genel Kurulları iki yılda bir, Ocak ya da Şubat ayı içinde yapılır. Şubeler, Genel Kurul tarihiyle ilgili önerisini, en geç kırkbeş gün önce Oda Yönetim Kuruluna iletir. Genel Kurul tarihi Oda Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir ve en geç üç gün içinde ilgili Şubeye bildirilir.

             (4) Genel Kurul, çalışmalarını bir tam günde bitirebilecek bir gündemle cumartesi günü toplanır ve seçimler, izleyen pazar günü yapılır. Genel Kurul, şube merkezinin bulunduğu il merkezinin dışında, başka bir yerde toplanamaz.

             (5) Şube Genel Kurulları şubeye kayıtlı üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı, ilk toplantının duyurusunda belirtilen gündemle ve çoğunluk aranmadan toplanır.

             (6) Genel Kurul toplantı tarihinden en az yirmibeş gün önce Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin listesi, Oda sicil numaralarına göre sıralanarak listelenmiş olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

             (7) Birden fazla şubeye kayıtlı olduğu görülen üyelerin durumları incelenerek gerekli düzeltmeler yapılır ve inceleme sonuçları o şubede seçilecek delege sayısı ile birlikte ilgili şubeye bildirilir. Şubeler, Oda Yönetim Kurulundan gönderilen bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapar.

             (8) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş üye listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının hangi gün, nerede ve hangi saatte yapılacağını belirten bir yazıyı görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile Oda Yönetim Kuruluna iletir.

             (9) Gerekli incelemeden sonra hakimce onaylanan listeler ile toplantı ile ilgili tüm bilgiler ilgili şubenin duyuru yerlerine, Oda Merkezinde asılarak üç gün süre ile duyurulur. Genel Kurula katılacak üyelerin listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip Şube Genel Kuruluna ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Şube Yönetim Kurulu; Genel Kurul gündemini, toplantının günü, yeri ve saati ile çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının yapılacağı gün, yer ve saati içeren bilgileri, şube sınırları içinde dağıtımı yapılan bir günlük gazetede yayımlar. Bu bilgiler varsa Şubenin ve/veya Odanın yayın organında süresi içinde yayımlanır.

             (10) Genel Kurul, Oda Gözlemcisi hazır bulunması koşuluyla Şube Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır; açık oylama ile Genel Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman seçilir. Şube Genel Kurulunda da TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

             Şube Olağanüstü Genel Kurulu

             MADDE 54 – (1) Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerin en az 1/5 inin Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları; Oda Denetleme Kurulunun, Şubenin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliğiyle karar vermeleri durumlarında olağanüstü toplanabilir.

             (2) Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gibi yapılır; ancak, Genel Kurula çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

             (3) Koşulların yeterli olmasına karşın en çok bir ay içinde Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaz ise üyeler Oda Yönetim Kuruluna başvurarak Genel Kurul toplantısının yapılmasını isteyebilirler.

             Şube Genel Kurulunun görevleri

             MADDE 55 – (1) Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odaya verdiği görevlerin yapılması için Oda Genel Kurullarına sunulmak üzere karar almak; Şube Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Oda Genel Kuruluna önermek,

             b) Şube Yönetim Kurulunun çalışma raporlarını Oda ilkeleri doğrultusunda incelemek; gelecek dönem çalışmaları için öneriler geliştirmek, görev vermek,

             c) Şube çalışmalarının etkenliğini, yaygınlığını, konularını ve önceliklerini sağlamak, yol ve yöntemlerini geliştirmek,

             ç) Beş kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,

             d) Şubeye kayıtlı üyelerin % 4 ü oranında Oda Genel Kurul Delegelerini seçmek.

             Şube Yönetim Kurulu

             MADDE 56 – (1) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman Üyelerini seçerek göreve başlar.

             (2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı Başkan, bulunmaz ise II. Başkan, o da yok ise Yazman üye yönetir. Çalışmalar Oda Yönetim Kurulunun düzeni içinde yürütülür.

             Şube Yönetim Kurulunun görevleri

             MADDE 57 – (1) Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Oda çalışmalarının şube sınırları içinde uygulanmasını sağlamak üzere kanunlar, Oda yönetmelikleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Odayı temsil etmek, iş ve işlemlerini yürütmek; çalışma raporunu, gelecek dönem bütçe önerisi ile çalışma programı taslağını hazırlayarak o yılın Aralık ayının yirmibeşinci gününe değin Odaya göndermek,

             b) Sınırları içindeki tüm meslektaşlarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik, önlemler almak, bu doğrultuda gerekli girişimlerde bulunmak,

             c) Üyelerin mesleki bilgi, uzmanlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek,

             ç) İşsiz üyelerin iş kaynakları ile ilişkilerini sağlamak,

             d) İstenildiğinde kamu ve özel kişilere bilirkişiler önermek,

             e) Oda Yönetim Kurulunun onayı ile öteki meslek kuruluşları ile üye, Oda, Ülke çıkarlarını korumak ve artırmak amacıyla işbirliğinde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek, düzenleneceklere katılmak,

             f) Sınırları içindeki temsilciliklerin çalışmalarını izlemek, Oda ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini ve temsilcilikler arasında eşgüdümü sağlamak,

             g) Sınırları içinde temsilcilikler oluşturmak ve atanması için Oda Yönetim Kuruluna önermek,

             ğ) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak, çalışmalarını sağlamak,

             h) Gerekli durumlarda uzmanlık kurulları oluşturmak ve çalıştırmak,

             ı) Sınırları içindeki ilgili birimlerle ilişki kurarak orman ürünleri, ormancılık madde ve hizmet standartlarının uygulanması ve kalite oluşturulmasının sağlanması için girişimlerde bulunmak.

             Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi

             MADDE 58 – (1) Nedeni ne olursa olsun üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

             (2) Yönetim Kurulunun yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Boşalan Yönetim Kurulu asil üyeliğine alınacak üye kalmaması durumunda Şube Başkanı ve II. Başkan, bunlar yok ise Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

             (3) Şube Yönetim Kurulunun salt sayısını oluşturacak sayıda yedek üye kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı kadar aday arasından Oda Yönetim Kurulunca atama yapılır.

             Şubelerin mali işlemleri

             MADDE 59 – (1) Şubelerin ayrı bütçesi yoktur. Şubelerin mali işlemleri, TMMOB ve Odalar Mali İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür. Oda Yönetim Kurulu, şubelerin bütçe uygulamasında yetkili ve sorumludur. Şubelerin gider bütçeleri, TMMOB ve Mali İşler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin alt üçüncü maddesinde düzenlenen gerekli bölümlerden oluşur.

             (2) Oda bütçesinde her şube için konulan gider ödeneği esas olmak üzere hazırlanan şube bütçeleri ve kadro teklifleri, Oda bütçesinin eki olarak Oda Genel Kurulunun onayına sunulur.

             (3) Oda muhasebe kayıtları, merkezi sisteme göre düzenlenir, esas kayıtlar Oda merkezinde toplanır ve işlenir.

             (4) Şubelerin aylık mizanlarını, izleyen ayın yedisinde Oda merkezinde olacak şekilde düzenleyip, sarf evrakları ile birlikte göndermeleri zorunludur. Şubeler muhasebelerinde kasa defteri, defter-i kebir ve yevmiye defteri tutarlar ve kayıtlarını muhasebe genel kurallarına göre yaparlar. Yevmiye defterinin işlenmesinde günlük tahsilat ve döküm cetvelleri esas alınır. Döküm cetvelleri iki nüsha olarak düzenlenir.

             (5) Şubeler, temsilciliklerinin kasa defteri tutmasından ve günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme dökümü cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarının ayın sonunda Oda merkezine gönderilmesinden sorumludurlar. Şube ve temsilciliklerde kullanılacak muhasebe kayıtlarına esas basılı kağıtlar, Oda Yönetim Kurulunca birim ilgililerine zimmetli olarak gönderilir.

             (6) Gelirler Oda merkezi hesaplarında toplanır. Şubeler ve temsilcilikleri, elde ettikleri gelirleri hiçbir şekilde harcayamazlar. Toplanan aylık gelirler, izleyen ayın ilk günü ve doğrudan Oda merkezi hesaplarına havale edilir.

             (7) Oda Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü şube ve temsilciliklerin hangisi için banka hesapları açılacağına; bu hesapların hangi banka ve şubesinde açılacağına ve vadeli ya da vadesiz mevduat şeklinde olacağına karar verir ve banka hesabını, ilgili banka şubesi ile doğrudan veya yazı ile ilişki kurarak kendisi açar ve ilgili birimlere bu hesapları kullanma yetkisi verebilir. Şube avansları şubelerin bu hesaplarına, şubenin yıllık tahmini bütçesi ile Oda gelirlerinin gerçekleşme oranı dikkate alınarak Oda merkezi tarafından gönderilir. Şube harcamaları sadece bu avanslardan yapılabilir. Temsilcilikler de aynı şekilde, şubelerince gönderilecek avanslardan harcama yapabilirler.

             (8) Şubelerde ödenek izleme cetvelleri düzenlenerek, harcamaların Oda Genel Kurulunda kabul edilen gider bütçelerinin içinde kalmasına özen gösterilir. Bütçenin ilgili bölümünü aşan harcama yapılamaz. Zorunlu durumlarda şube bütçesinin bölümleri arasında Oda Yönetim Kurulu, bölümlerin maddeleri arasında Şube Yönetim Kurulu kararı ile aktarım yapılabilir.

             (9) Şubeler demirbaş alımları ile personel atamaları ve çıkarmaları ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

             Şube Danışma Kurulu

             MADDE 60 – (1) Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler, Şube Uzmanlık Kurulları Başkanları varsa şubede ücretli çalıştırılan Şube Müdürü ve bilim ve araştırma kuruluşlarından çağrılabilecek uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır, öneri niteliğinde kararlar üretir.

             Şube Danışma Kurulunun görevleri

             MADDE 61 – (1) Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Şube ve temsilcilik çalışmalarını değerlendirmek; geliştirilmesi ve etkinleştirilmesine yönelik öneriler üretmek,

             b) Meslek ve meslektaş sorunlarını yöresel düzeyde belirlemek ve çözümlenmesine yönelik öneriler getirmek,

             c) Oda üyeliğini, üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini yaygınlaştırmak,

             ç) Üyeler arası düşünsel, deneyimsel iletişimi güçlendirebilecek bilgileri derlemek ve Oda yayın organlarında yayımlanmak üzere düzenli bilgi akışı sağlamak.

             Temsilcilikler

             MADDE 62 – (1) Üye sayısı, mesleki çalışmaların yoğunluğu ve niteliğinin gerekli kıldığı yerlerde Şube Yönetim Kurulunun önerisi, Oda Yönetim Kurulunun onayı ile temsilcilikler kurulabilir.

             Temsilci atanması

             MADDE 63 – (1) Temsilcilik kurulmasına karar verilen yere Oda Yönetim Kurulu temsilci atar. Temsilciliklere gerekli görüldüğünde Şube Yönetim Kurulunun öneri ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile yeterli sayıda yardımcı atanabilir.

             Temsilciliklerin yetki ve sorumlulukları

             MADDE 64 – (1) Şube Yönetim Kurullarınca verilen izin ile İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak ve Şube Yönetim Kurullarınca verilen görevleri yapmak.

             (2) Oda ve Şube Yönetim Kurullarının bilgisi ve onayı dışında Oda adına ve Odayı bağlayıcı herhangi bir girişimde bulunamazlar; Oda çalışmaları ile ilgili açıklamalar yapamazlar.

             (3) Temsilciler Oda makbuzlarından başka belgelerle ya da belgesiz para toplayamazlar. Gerekli harcamaları Şube Yönetim Kurulunun onayladığı biçimde ve miktarlarda yapabilirler.

             Temsilcinin görevden alınması

             MADDE 65 – (1) Oda veya Şube Yönetim Kurulunun bilgi ve onayı dışında çalışmalar yapan, meslek ve meslektaş saygınlığını azaltıcı davranışlarda bulunan temsilciler bir kez yazılı olarak uyarılır. Uyarıya karşın tutum ve davranışlarını değiştirmediği tesbit edilen temsilciler Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararıyla görevden alınır. Görevden alınan temsilcinin yerine, Şube Yönetim Kurulunun önereceği üç üyeden birisi Oda Yönetim Kurulunun kararıyla temsilciliğe atanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

             Bütçe

             MADDE 66 – (1) Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda Onur, Denetleme; Oda ve Şube Yönetim Kurulları ile temsilciler ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler de bütçe ile tespit edilir.

             Bütçe uygulaması

             MADDE 67 – (1) Bütçe, bu Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde belirtilen biçimde kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı takvim yılı başından Bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin 1/12 oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

             (2) Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri arasında ihtiyaç durumunda, %10 oranında; aynı bölümün maddeleri arasında ise, bir orana bağlı olmaksızın aktarma yapabilir.

             Harcama yetkisi

             MADDE 68 – (1) Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman üyelere Yönetim Kurulunca gerekli görülen miktarda sarf yetkisi verilebilir. Yapılacak her türlü ödemelerde, bu dört kişiden ikisinin birlikte imzasının bulunması şarttır. Oda Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenmiş yetkilerin bir kısmını kendi adına kullanmak üzere, Yönetim Kurulunun diğer üyelerini, temsilcileri, Oda büro şefi veya müdürünü kontrolü altında olmak üzere yetkili kılabilir.

             Oda gelirleri

             MADDE 69 – (1) Odanın gelirleri şunlardır:

             a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınacak kayıt ücreti,

             b) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınacak üye ödentileri,

             c) Oda tarafından kamu kuruluşlarına, özel, gerçek ve tüzel kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

             ç) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücreti,

             d) Her türlü yayın gelirleri,

             e) İştiraklerden doğan kârlar,

             f) Bağış ve yardımlar,

             g) Para cezaları,

             ğ) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

             h) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla, jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri,

             ı) Sair gelirler.

             (2) Bu maddenin (c), (ç), (h) bentlerinde belirtilen gelirler ile (ı) fıkrasında belirtilen sair gelirlerden gerekenlerin miktarı ve esasları Oda Yönetim Kurulunca tespit edilerek uygulanır.

             (3) Tüm Oda gelirlerinin tahakkuku, tahsil ve zamanı da Oda Yönetim Kurulunca tespit edilir.

             Üye ödentisi ve para cezalarının tahsili

             MADDE 70 – (1) Her türlü Oda ödentisi ile diğer para cezalarını bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.

             a) Yıllık ödenti, üyelerden, Odasının vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır.

             b) Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.

             c) Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır.

             ç) Emekli üyeler, bu maddenin (a) bendinde belirtilen üye aidatlarının yarısı tutarında aidat öderler.

             d) Önceden bildirilmek koşulu ile lisansüstü öğrenim yapanlar öğrenim süresince, askerlik görevini yapanlar askerlik süresince, bir yıldan fazla yurt dışına çıkanlar yurt dışında kaldıkları süre içerisinde aidat ödemezler.

             Üye kayıt ücretlerinin saptanması

             MADDE 71 – (1) Odalara kayıt sırasında alınan Oda kayıt ücretleri;

             a) Asil üyeler için genel kurulun her yıl için belirlediği miktardır.

             b) Geçici üye kayıt ve aidatları TMMOB Genel Kurulunda belirlenen ücretten az olmamak kaydıyla Oda Genel Kurulunca saptanır.

             c) Mezuniyetinden itibaren on yıl içinde Odaya üye olmak istenmesi halinde asil üyeler için belirlenen ücret alınır. on yıldan sonra Odaya kayıt olmak istenmesi halinde onbir yıldan itibaren her yıl birer kat arttırılmak suretiyle bulunacak miktar üzerinden üye kayıt ücreti tahsil edilir.

             Mali işlemlerde uyulacak mevzuat

             MADDE 72 – (1) Odanın her türlü mali işlemleri 6235 sayılı Kanun, mali kanunlar, genel muhasebe kuralları ve bu Yönetmelik hükümleri ile TMMOB ve Odalar Mali İşlemleri Yönetmeliği esas alınarak yürütülür.

             Birlik hissesi

             MADDE 73 – (1) Her yıl bütçe giderler cetveline Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödenmek üzere Birlik hissesi adı ile bir tahsisat konur. Bu tahsisat TMMOB Ana Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Seçimler

             Seçimler

             MADDE 74 – (1) Odanın organ seçimleri gizli ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

             (2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce seçimlere katılacak üyeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir.

             (3) Hakim gerekli incelemeleri yapıp, varsa noksanları da tamamlatarak onaylayacağı liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

             (4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

             (5) Listeler kesinleştikten sonra ilk üç gün içinde Genel Kurulun gazete ile duyurulması yapılır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Odaya gönderilir.

             Sandık kurulu

             MADDE 75 – (1) Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir Başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

             (2) Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

             (3) Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler İlçe Seçim Kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

             (4) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilir; seçim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu başkanlığına tevdi edilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ya da Odaya bildirir.

             Oy verme

             MADDE 76 – (1) Oy verme işlemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini Oda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir.

             (2) Oy pusulalarına en çok asil ve yedekler toplamı kadar isim yazılır. Oylarda eşitlik olursa ad çekilir.

             Aday olma

             MADDE 77 – (1) Bir üye, aynı zamanda Oda Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme ve Onur Kurulu üyeliğini toplayamaz.

             (2) Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarından birinden seçilmiş olanın Birlik Yönetim Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğinden birine seçilmesi mümkündür. Ancak, Oda Onur Kurulu Üyesi, Yüksek Onur Kuruluna seçilemez.

             (3) Görev süresi biten her üye aday olabilir ve Oda Genel Kurulunda yapılacak seçimler için her üye kendisi veya olurunu almak şartıyla başka bir üyeyi aday gösterebilir.

             Seçim sırası

             MADDE 78 – (1) Genel Kurulda ayrı ayrı yapılmak şartıyla seçim sırası şöyledir:

             a) Oda Yönetim Kurulu Seçimi,

             b) Oda Onur Kurulu Seçimi,

             c) Oda Denetleme Kurulu Seçimi,

             ç) Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir ve Birlik Denetleme Kurulu için bir Oda adayının seçimi.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

             Kayıt zorunluluğu

             MADDE 79 – (1) Türkiye’de bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde nitelikleri sayılan mühendis ve yüksek mühendisler mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için Orman Mühendisleri Odasına kayıt olmak ve kimlik kartlarını vize ettirerek üyelik niteliğini korumak zorundadırlar.

             Geçici üyeler hakkında uygulanacak mevzuat

             MADDE 80 – (1) Geçici üyelik kapsamına girecek yabancı meslek mensupları hakkında 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Odaya kaydolma ve kimlik alma zorunluluğu

             MADDE 81 – (1) Diploma ve ruhsatname alarak Türkiye’de mesleğini uygulayabilecek duruma gelmiş olan Orman Mühendisleri derhal Odaya başvurarak kaydolmak ve bir kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda kimlik kartını almayanlar veya üyelik görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için ya da başka inzibati nedenlerle kimlik kartını yenilememiş veya vize ettirmemiş olanların mesleklerini yapmaları yasaklanır.

             Unvan kullanma

             MADDE 82 – (1) Orman mühendisleri kendilerine verilmiş unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar. Ancak, çalıştıkları resmi ya da özel kuruluşlardaki kadro unvanları yanında, bu meslek unvanını da kullanırlar.

             Hüküm bulunmayan hâller

             MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 84 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 85 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.