8 Temmuz 2006 Tarihli ve 26222 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5524 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5531 Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun

5535 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun

5536 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10619  Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2006/10620  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2006/10604 Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

— Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/25)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/51 Sayılı Kararı

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/16)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/17)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/18)

DÜZELTME (Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)