7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 2/5/2005 tarihli ve 25803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Ulusal ve uluslar arası nitelikte yapılan ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi yabancı dil sınavlarından; KPDS ve ÜDS’den 70, TOEFL İBT 85 ve İELTS’den 6,5 ve üzeri puan alanlar, bununla ilgili belgelerini eklemek suretiyle hazırlık sınıfından muaf tutulmalarını talep edebilir. Bu talepleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca yeterli görülen öğrenciler birinci sınıftan eğitimlerine başlar."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 13 – Hazırlık sınıfı sonu yeterlik sınavından 70 ve üstü puan alan öğrenciler, kaydoldukları bölümlerinde öğrenimlerine başlar. Kendilerine yabancı dil yeterlik sınavı başarı belgeleri verilir.

             Hazırlık sınıfı sonunda YZ harf notu alıp hazırlık sınıfı sonu yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan öğrenciler ise, isteklerine bağlı olarak yabancı dil seviyelerini geliştirmek için yaz okulu kapsamında açılacak yabancı dil destek sınıfına devam edebilirler. Yabancı dil destek sınıfı süresince yapılacak hiçbir ölçme değerlendirme faaliyeti öğrencinin bir sonraki öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilerle birlikte gireceği yeterlik sınavı başarı puanını etkilemez. Bir sonraki öğretim yılının başında girecekleri yeterlik sınavından da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını en fazla bir yıl süreyle tekrar eder.

             Zorunlu hazırlık sınıfını başarılı olarak tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar.

             Hazırlık eğitim-öğretimi için tanınan azami iki yıllık süre sonunda başarısız veya devamsız olan öğrencilerden;

             a) Eğitim dili yabancı dil olan bölüm öğrencileri, bir sonraki öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler kendi birimlerindeki eğitim-öğretimlerine devam ederler. Başarısız olan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. Bu öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilebilirler.

             b) Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri, bir sonraki öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler kendi birimlerindeki eğitim-öğretimlerine devam ederler. Başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrenciler kendi programlarından mezun olabilmek için her öğretim yılı başında ve sonunda yapılacak olan yeterlik sınavını başarmak zorundadırlar."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.