7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10560

             Ekli “Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 8/3/2006 tarihli ve 550 sayılı yazısı üzerine, 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/5/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                 Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

              B.ATALAY                                    M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

             Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                 M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                    A. COŞKUN

                       Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                 M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                  O. PEPE

                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLU KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ  İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 1/3/1993 tarihli ve 93/4186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Bu Yönetmelik, tüm tesisleri ile birlikte erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) veya Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile sermaye şirketlerinin görevlendirilmesi, mevcut otoyolların işletme haklarının devri, sözleşme yapılması, görevlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sona ermesi ve tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ı) Görev yeri: Tespit edilen belirli güzergahtaki tüm tesisleri ile birlikte yapılmış veya yapılacak otoyolun bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bulunduğu yeri,"

             "l) İstekli: Göreve talip olan, özel hukuk hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketini veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi,"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Verilecek görev; bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, Genel Müdürlükçe yapılmış veya yaptırılmış projesine, sözleşmeye ve sözleşme eki şartnamelere, standartlara göre yapımı, bakımı ve işletilmesini veya proje yapımı da dâhil yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği gibi mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya işletme haklarının devri şeklinde de olabilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu Yönetmeliğe göre yapılacak görevlendirmeler, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde adı geçen Kanunun 5 inci, 11 inci, 12 nci ve 14 üncü maddeleri hükümlerinden yararlandırılabilir. Bu husus 14 üncü maddeye göre hazırlanacak onay belgesinde belirtilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Özel hukuk hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketi veya kurulması taahhüt edilen anonim şirket olmak,"

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

             "a) Görevlendirme konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü  dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç, ortak oldukları sermaye şirketleri,

             b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine veya görevlendirmelere katılmaktan yasaklı olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,"

             "d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde 3996 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden yararlanması istenilen görevlendirmelerde, 14 üncü madde gereğince Bakan onayı alınmadan önce Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın ön oluru alınır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Önseçim dokümanlarında;

             a) Sermaye şirketinin ana sözleşmesine ve sermaye yapısına,

             b) Kurulması taahhüt edilen anonim şirket ile ilgili olarak ortaklık kurulacak firmaların taahhütnameleri ve sermaye yapılarına,

             c) Sermaye şirketince veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketçe öngörülen finansman modeline,

             ç) Görevin nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine,

             d) Sermaye şirketinin veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi oluşturacak ortakların görev kapsamı işlerdeki deneyimine,

             e) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer hususlara,

             ait bilgi ve belgeleri isteyen formlar bulunur."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 20 – Görev konusu işler, isteklilere Resmî Gazete’de ve yurt içinde dağıtımı yapılan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az onbeş gün önce olmak üzere ve birer defa ilan yapılarak duyurulur."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) İsteklilerin Türkiye’de kurulu sermaye şirketi veya kurulması taahhüt edilen anonim şirket olacağı,"

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – Önseçim komisyonunca yeterli görülen isteklilere belirtilen gün ve saatte tekliflerini vermeleri için yapım işi ihtiva eden görevlendirmelerde en az kırkbeş gün, yapım işi ihtiva etmeyen görevlendirmelerde en az otuz gün önce iadeli taahhütlü bir davet mektubu gönderilir veya imza karşılığı teslim edilir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teklif verenlerden teklif mektubu ile beraber finansman analiz raporunda gösterilen, proje dâhil, yapım maliyeti veya işletme hakkı devir bedeli üzerinden en az  % 1 en çok % 3 oranında geçici teminat alınır."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 27 – Geçici teminat, yapım kesin teminatı veya işletme teminatı olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

             a) Tedavüldeki Türk parası veya şartnamede cinsi belirtilen döviz.

             b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

             c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

             İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

             Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilenlerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

             Teminat mektupları dışındaki teminatlar görevlendirme komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlığa yatırılması zorunludur.

             Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, görevlendirmeden sonra saymanlığa teslim edilir; diğer isteklilere ait teminatlar hemen iade edilir. Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

             Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

             Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar üçüncü kişilerce haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 28 – 3465 sayılı  Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini ve varsa geçerlik süresini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İşletme hakkı devrine ilişkin görevlendirmelerde tekliflerin değerlendirilmesi için toplam işletme süresi için ödenecek devir bedeli, ödeme koşulları ve şartnamede yer alan diğer hususlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmede ekonomik açıdan en avantajlı teklif uygun teklif olarak kabul edilir."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır."

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin  37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teklif mektuplarının isteklinin yetkilisi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen süre ve Genel Müdürlüğe ödenecek pay yüzdelerinin ya da işletme hakkı devri süresi için teklif edilen devir bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Yazı ve rakamla belirtilen değerler arasında farklılık olması halinde yazı ile belirtilenler geçerli sayılır."

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan isteklilerin yetkili temsilcileri önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın şartnamede belirtilen forma uygun olarak verilmiş olup olmadığı belirlenir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır."

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin başlığı "Kesin teminat" olarak değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İşletme hakkı devirlerinde, görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen görevli şirketten, sözleşme imzalanmadan önce, devir bedelinin tümüyle ödenmesine kadar geçecek olan süre için sözleşmeye esas işletme hakkı devir bedelinin en az yüzde üçü ve en çok yüzde altısı oranında devir kesin teminatı alınır. Bu fıkraya göre işletme hakkı devirlerinde alınan devir kesin teminatı, devir bedelinin tümüyle ödenmesi hâlinde iade edilir."

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve anılan maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İşletme hakkı devirlerinde, işletme teminatı birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre hesaplanacak tutarda alınır."

             "Görevli şirketin işletme teminatını zamanında vermemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, görevli şirket vecibelerini yerine getirmemiş sayılır ve sözleşme feshedilerek, Genel Müdürlükteki mevcut işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir."

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kesin teminat  ve işletme teminatının geri verilmesi

             MADDE 50 – Yapım kesin teminatı, yapım işlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve kabulü yapılıp işletme teminatı alındıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan yapım işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin, yapım işinin tamamının kabul tarihine kadar ödenmemesi hâlinde, yapım kesin teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir.

             Görev süresi sonunda, görevin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, borç ve taahhütlerden arî olarak tesislerin Genel Müdürlüğe devredildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun ve yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda olduğunun Genel Müdürlükçe kurulan bir devir-teslim komisyonunca tespitinden, devir teslim tutanağının onaylanmasından ve görevlendirme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan işletme teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumundan işletme işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin görev süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde, işletme teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir."

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Görevin verilmesine ilişkin görevlendirme komisyonu kararının kesinleşmesinden sonra, uygun görülen sermaye şirketine Genel Müdürlükçe karar sonucu yazılı olarak bildirilir ve şirket, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapım kesin teminatı ya da devir kesin teminatı vermeye ve sözleşme yapmaya davet edilir."

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Sözleşme yapılmasından önce, şartnamede belirlenen oran ve şartlarda yapım kesin teminatını ya da devir kesin teminatını,

             b) Sözleşmede belirtilen oran ve şartlarda işletme teminatını,"

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi, 51 inci maddede öngörülen süre içerisinde yapım kesin teminatını ya da devir kesin teminatını yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır."

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sözleşme yapıldıktan sonra, görevli şirketin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Genel Müdürlüğün en az otuz gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme, süresinden önce feshedilebilir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yapım kesin teminatı veya devir kesin teminatı ile işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir ve hesabı sözleşmede belirtilen esaslara göre tasfiye edilir."

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 58 – Yapım safhasında, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana gelen, işin yapımını ve yürütülmesini engelleyen, görevli şirket tarafından süresinde bildirilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı verilebilir.

             İşletme döneminde, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana gelen ve görev konusu tesislerin sözleşmedeki koşullara uygun olarak işletilmesini  engelleyen  mücbir sebebe neden olan olaylar nedeniyle, mücbir sebebin devam ettiği süre kadar işletme süresi uzatılabilir. Genel Müdürlüğün ve görevli şirketin mücbir sebebe neden olan olaylara ilişkin hak ve yükümlülükleri ile bu süre içinde alınacak tedbirler sözleşmede belirtilir. Görevli şirket, süre uzatımı dışında herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

             Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen süre uzatımı görev süresinin sonuna eklenir.           

             Mücbir sebeplerle süre uzatımı verilse dahi görev süresi hiçbir şekilde 49 yılı geçemez."

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 60 – Görevli şirketin acze düşmesi veya infisahı hâlinde ve sözleşmeye göre bu durumda alınacak ek tedbirlerin uygulanmaması hâlinde sözleşme, süresinden önce Genel Müdürlükçe feshedilebilir. Bu durumda, teminatları Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir."

             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 63 – Görevlendirme işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

             a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla görevlendirmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

             b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya görevlendirme kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

             c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken görevlendirmeye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

             ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, görevlendirmelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

             d) 9 uncu maddeye göre görevlendirmeye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak,

             yasaktır."

             MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Otoyol yapımı için gerekli şantiye yeri ve malzeme ocakları görevli şirket tarafından temin edilir, ancak, şartnamesinde belirtilmek kaydıyla bu yerler Genel Müdürlükçe de mevzuat hükümleri uyarınca temin edilebilir."

             MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kontrollük işlerini yapacak müşavir mühendislik firması görevli şirketin önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile seçilir. Görevli şirketin işe başlama tarihinden itibaren üç ay içerisinde idarenin onaylayacağı bir müşavir mühendislik firmasını görevlendirmemesi hâlinde sözleşme feshedilir."

             MADDE 31 – Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                         Tarihi                                                                                      Sayısı

14/4/1993

21552