7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

KURUL KARARI

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

             Karar Sayısı: 1918                                                                                                    Karar Tarihi: 4/7/2006

             Kurul Başkanlığının 29/5/2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 24/5/2006 tarih ve BDDK.DZM.2/11/3-358 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Kurul Başkanlığının 3/7/2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 3/7/2006 tarih ve BDDK.DZM.1/2-474 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             5411 sayılı Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere yönetim kurullarınca oluşturulacak denetim komitelerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin aşağıdaki nitelikleri haiz olmalarına karar verilmiştir.

             (1) Yönetim kurulu tarafından denetim komitesine seçilecek icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin;

             a) Atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

             1) Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması,

             2) İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev yapanlar hariç, bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmaması,

             3) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bağımsız denetim sürecinde yer almaması,

             4) Bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması,

             b) Bankada ve konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli pay sahibi olmaması,

             c) Hakim ortağın veya genel müdürün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmaması,

             ç) Aralıklı veya sürekli olarak, 9 yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim komitesinde görev yapmış olmaması,

             d) Ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir almaması,

             e) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya finans alanında en az on yıllık deneyime sahip olması,

             f) Eş ve çocuklarının bankada veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (1) numaralı alt bendi hariç olmak üzere 1 inci maddenin (a) bendi ile (b) bendinde aranan nitelikleri haiz olması

             şarttır.

             (2) Denetim komitesi üyelerinin seçiminde aranan nitelikler üyelerin söz konusu görevleri süresince aranır. Atanacak denetim komitesi üyelerinden en az bir tanesinin, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görülmüş ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olması zorunludur.

             (3) Türkiye’de şube olarak faaliyet gösteren bankalarca denetim komitesinde görevlendirilecek kendisine bağlı icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyesinde ise, 1 inci maddenin (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nitelikler aranır. Ayrıca bu üyenin eş ve çocuklarının; bankada kendisine bağlı icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyesi, merkez şubesi müdürü, merkez şubesi müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması, atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere, bankanın bağımsız denetimini yapan kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bağımsız denetim sürecinde yer almaması, atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması şarttır.

             (4) İcrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri ile kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyeleri; kendisine doğrudan gelir getirici birimler bağlı bulunmayan yönetim kurulu/müdürler kurulu üyelerini ifade eder.

             (5) Bankalar durumlarını 1/5/2007 tarihine kadar bu Karara uygun hale getirmekle yükümlüdür.

             (6) Bu Karar hükümleri, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.