7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

AVRUPA TOPLULUĞU MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

 

                MADDE 1 – 30/10/2004 tarihli ve 25628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

                “ı) (IX) rakamı olanlar, öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne, bilahare söz konusu ürünleri üreten veya üretimde hammade olarak kullanan sanayiciler tercihli olmak üzere başvuruda bulunanlara,”

                MADDE 2 –Aynı Tebliğ’in değişik 1 inci maddesinde yer alan Tablo 1’deki 1006.30 gümrük tarife pozisyonlu maddenin Dağıtım Kriteri “IX” olarak değiştirilmiştir.

                MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.