7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/10/2004 tarihli ve 25628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 1 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (I) rakamı olanlar, öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne, bilahare söz konusu ürünleri üreten veya üretimde hammade olarak kullanan sanayiciler tercihli olmak üzere başvuruda bulunanlara,”

MADDE 2 –Aynı Tebliğ’in 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Bakanlar Kurulu’nca tarımsal ürünlerin alımı ve/veya satımı hakkında görevlendirilmiş kurum veya kuruluşlar için bu şartlar aranmaz.”

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.