7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN GENEL ETİKETLEME VE BESLENME YÖNÜNDEN ETİKETLEME KURALLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO (2006/34)

 

             MADDE 1 –  25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "Etiketleme" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "Bileşik bileşen" tanımından sonra gelmek üzere probiyotik bakteri, prebiyotik, probiyotik gıda, prebiyotik gıda ve sağlık beyanı tanımları eklenmiştir. 

             "Etiketleme: Fiyat indirimi ve promosyon amaçlı bilgiler hariç olmak üzere, gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazı, özel bilgi, ticari marka, marka adı, gıda maddesi ile ilgili kullanılan özel isimlendirme, resimsel öğeler veya işaretleri içeren ve gıdanın ambalajında bulunan veya doküman, bildirim, etiket gibi gıda ile birlikte sunulan, gıdayı tanıtan veya ifade eden tanıtım bilgilerini,

             Probiyotik bakteri: Besinlerle alınan ve belirli miktarda alındığında bağırsak florasını dengeleyip konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmaları,

             Prebiyotik: Bağırsaklarda bir tür veya sınırlı sayıda birkaç tür mikroorganizmanın çoğalma ve/veya aktivitesini seçici olarak teşvik eden, konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyebilen ve sindirilemeyen besin bileşenlerini,

             Probiyotik gıda: İçerisinde raf ömrü sonuna kadar yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganizma (1.0x106 kob/g) bulunduran ve bu canlılığı muhafaza eden ürünü,

             Prebiyotik gıda: İçerisinde prebiyotik bileşen içeren ürünü,

             Sağlık Beyanı: Herhangi bir gıda grubunun, gıdanın veya gıda bileşeninin sağlığı korumaya yardımcı etkisini belirten ifade, ima veya öneriyi"

             MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 22/1/2006 tarihli ve 26057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’le değişik 5 inci maddesinin (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere (z) bendi eklenmiştir.

             "y) Aşağıdaki özellikleri bir arada taşıyan gıdaların etiketinde, bileşenleri ile ilgili olarak EK-9’da tanımlanan koşullara uymak kaydı ile karşılarında belirtilen sağlık beyanları yapılabilir:

             1) Gıda olarak tüketilen veya takviye edici gıda/gıda takviyesi olarak alınabilen,

             2) Beyan edilen etkiyi normal olarak tüketilmesi beklenen miktarlarda gösteren,

             3) Bileşimindeki alkol miktarı hacmen % 1,2’yi geçmeyen,"

             "z) Sağlık beyanı yapılan gıdanın porsiyonunun miktarı, beyana esas olan bileşenin bir porsiyondaki miktarı ve sağlık beyanının gerçekleşmesi için tüketilmesi önerilen gıda miktarı ve gerektiğinde tüketim süresi açık olarak belirtilmelidir."

             MADDE 3 –  Aynı Tebliğin EK-9’u aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK 9

Gıda Bileşenleri İle İlgili Sağlık Beyan Tablosu

Gıda Bileşeni

Sağlık Beyanı

Beyan Koşulu

Yağ / doymuş yağ / kolesterol

Bu gıda düşük yağ / düşük doymuş yağ / düşük kolesterol içerir.

 

Düşük yağ / düşük doymuş yağ / düşük kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

 

Yağ / doymuş yağ / kolesterol miktarının EK-4’teki “düşük” beslenme beyanı koşuluna uygun olması

Sodyum

Bu gıda düşük sodyum içerir.

 

Düşük sodyum yüksek kan basıncı riskinin azalmasına, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

 

Sodyum miktarının EK-4’teki “düşük” beslenme beyanı koşuluna uygun olması

Şeker alkol/poliol

Bu gıda şeker yerine şeker alkol/poliol içerir.

 

Şeker alkoller/polioller diş sağlığının korunmasına yardımcı olur.

 

Şeker yerine şeker alkol/poliol içermesi ve     EK-4’teki “şekersiz” beslenme beyanı koşuluna uygun olması

Kalsiyum

Bu gıda yüksek oranda kalsiyum içerir.

 

Kalsiyum kemik ve dişlerin gelişmesine ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

 

Kalsiyum miktarının EK-4’teki “yüksek” beslenme beyanı koşuluna uygun olması

Probiyotik bakteri

Bu gıda probiyotik bakteri içerir.

 

Probiyotik bakteriler sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Gıdanın en az 1.0x106 kob/g canlı probiyotik bakteri içermesi

Prebiyotik

Bu gıda prebiyotik bileşen içerir.

 

Prebiyotikler sindirim ve bağışıklık sistemini düzenleyen ve destekleyen probiyotik bakterilerin bağırsakta gelişimini ve yaşamını destekler.

Prebiyotik bileşen miktarının 100 g’da en az 3 g veya 100 kcal’de en az 1,5 g olması

Omega3 yağ asidi

EPA(1)/DHA(2)

Bu gıda omega3-EPA/DHA yağ asidi içerir.

 

EPA/DHA kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Omega3 yağ asidi miktarı, yeterli tüketim düzeyinin 100 g katı gıda için en az %15’ini; 100 ml sıvı gıda için en az % 7,5’ini ve 100 kcal için ise en az % 5’ini karşılamalıdır.

 

Omega3 yağ asitleri için yeterli tüketim düzeyi 1,6 g/gündür.

Omega3 yağ asidi

DHA

Bu gıda omega3 yağ asidi DHA içerir.

 

DHA beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur.

Omega3 yağ asidi miktarı, yeterli tüketim düzeyinin 100 g katı gıda için en az %15’ini; 100 ml sıvı gıda için en az % 7,5’ini ve 100 kcal için ise en az % 5’ini karşılamalıdır.

 

Omega3 yağ asidi için yeterli tüketim düzeyi 1-3 yaş grubu için 0,7 g/gün,

4-8 yaş grubu için 0,9 g/gün,

9-13 yaş grubu için 1,2 g/gündür.

 

Soya proteini

Bu gıda soya proteini içerir.

 

Soya proteini kolesterol oranını düşürmeye; düşük kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

 

 

(1)     Soya proteini miktarının en az 6,25 g/porsiyon olması; en az 25 g/gün tüketilmesi gerektiğinin beyan edilmesi

(2)     Etki için diyetteki kolesterol ve doymuş yağ asidinin düşük olması gerektiğinin belirtilmesi

 

Bitkisel sterol/stanol

Bu gıda bitkisel sterol/stanol içerir.

 

Bitkisel sterol ve/veya stanol kolesterol oranını düşürmeye; düşük kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

(1)     Sterol/stanol miktarının en az 0,75 g/porsiyon olması; en az 1 g/gün, en çok 3 g/gün tüketilmesi gerektiğinin beyan edilmesi

(2)     Gıdanın adının görüş alanı içine veya yanına “bitkisel sterol/stanolü” içerdiğinin açık ve okunaklı yazı ile belirtilmesi

(3)     Gıdanın özellikle kolesterol seviyesini düşürmek isteyen kişiler için üretildiğinin belirtilmesi

(4)     Kolesterol düşürücü ilaç kullanan hastaların tüketimi için doktora başvurmalarının önerilmesi

(5)     Karotenoid dengesinin korunması için meyve ve sebze tüketimi ile desteklenmesi gerektiğinin belirtilmesi

(6)     Hamile ve emzikli kadınlar ile 5 yaşın altındaki çocuklar gibi özel beslenme ihtiyaçları olan kişiler için uygun olmayabileceğinin beyan edilmesi.

 

(1): EPA  : Eikosapentaenoik asit

(2): DHA : Dokosahekzaenoik asit”

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında ürünleri üreten ve satan iş yerleri bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 5/6/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.