7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ KANATLI ETİ VE HAZIRLANMIŞ

KANATLI ETİ KARIŞIMLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2006/29)

             Amaç

             MADDE 1 -  (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi ile ambalajlama, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile et ürünleri üretiminde kullanılacak olan çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış kanatlı etini kapsar. Bu Tebliğ mekanik olarak ayrılmış kanatlı etlerini kapsamaz.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Kanatlı hayvan: Aves sınıfında bulunan ve eti gıda olarak tüketilen tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, devekuşu ve benzeri evcil kanatlı hayvanları,

             b) Kanatlı karkası: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, kanı akıtılmış, tüyleri yolunmuş, böbrek hariç olmak üzere iç organları çıkartılmış ve devekuşunda ise böbrek dahil iç organları çıkartılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bütün halindeki kanatlı hayvan gövdesini,

             c) Kanatlı eti: Kanatlı hayvanların karkaslarından elde edilen insan tüketimi için uygun tüm parçaları,

             ç) Çiğ kanatlı eti: Modifiye atmosfer yöntemi veya vakum ile ambalajlanmış kanatlı etleri de dahil olmak üzere soğutma, dondurma veya hızlı dondurma dışında herhangi bir koruyucu işlem görmemiş, parçalanmış veya parçalanmamış taze kanatlı etini,

             d) Hazırlanmış kanatlı eti karışımları: Çiğ kanatlı etine taklit ve tağşiş amaçlı olmaması şartı ile diğer gıda maddeleri, lezzet vericiler veya gıda katkı maddeleri veya bunların karışımları ilave edilerek veya hücre içi yapısını değiştirmeyen ancak çiğ etin karakteristik özelliklerinin görülmesine engel olacak şekilde mekanik veya manuel olarak bir işleme tabi tutulan ürünleri,

             e) Kanatlı sakatatı: İnsan tüketimine sunulmak üzere; safra kesesi alınmış karaciğeri, içeriği boşaltılmış ve iç zarı alınmış taşlığı, kalbi ve devekuşunda böbreği,

             f) Hindi kıyma: Kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinin kıyma makinesinden geçirilmesiyle elde edilen kanatlı etini,

             g) Dondurulmuş kanatlı eti: Merkez sıcaklığı -18°C veya daha düşük derecedeki sıcaklığa düşürülmüş olan kanatlı etini,

             h) Lezzet vericiler: İnsan tüketimine sunulan tuz, hardal, baharat, baharat özütleri, aromatik bitkiler ve aromatik bitki özütlerini,

             ifade eder.

             Ürün özellikleri

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

             a) Ürünler kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır.

             b) Ürünler bozulmuş olmamalıdır. Bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmış olmamalıdır.

             c) Soğutma işlemini takiben çiğ kanatlı etleri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları +4°C’ın üzerinde, kanatlı sakatatları ise +3 °C’ın üzerinde muhafaza edilemez, depolanamaz ve satışa sunulamaz.

             ç) Ürünlere "Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği"ne uygun olarak hızlı dondurma işlemi yapılabilir. Dondurulmuş ürünler -18°C’ın üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza edilemez, depolanamaz ve satışa sunulamaz. Bu ürünler raf ömrü 12 ayı geçmeyecek şekilde tüketime sunulmalıdır.

             d) Ürünler sadece bir kez dondurulmalıdır. Dondurulmuş kanatlı karkasından elde edilen çiğ kanatlı etleri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları tekrar dondurulamaz.

             e) Direkt tüketime sunulacak olan çiğ kanatlı etleri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimlerini takiben hijyenik olarak ambalajlanmalı ve ambalajlı olarak satışa sunulmalıdır.

             f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere mekanik olarak ayrılmış etler katılamaz.

             g) Çiğ kanatlı etinden hazırlanan hazırlanmış kanatlı eti karışımlarına sakatat katılamaz.

             h) Ürünlere kanatlı hayvan türü haricindeki hayvan türlerine ait etler katılamaz.

             ı) Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında yağ miktarı en fazla % 15 ve bağ doku miktarı en fazla % 10 olmalıdır.

             i) Hindi kıyma üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamaz. Hindi kıyma sadece dondurulmuş olarak satışa sunulur.

             j) Hindi kıymada kalsiyum oranı en fazla 100 g’ ında 14 mg düzeyinde olmalıdır.

             Katkı maddeleri

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Gıda Katkı Maddeleri" bölümüne uygun olacaktır. Bu kurallara ek olarak; çiğ kanatlı eti ve hindi kıymada katkı maddesi kullanılamaz.

             Bulaşanlar

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ Kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.

             Pestisit kalıntıları

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır.

             Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri bölümüne uygun olmalıdır.

             Hijyen

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek-1’de yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır.

             İşyeri özellikleri

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara ve 8/1/2005 tarih ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olmalıdır. Ancak bu Tebliğ kapsamındaki devekuşundan elde edilen ürünleri üreten işyerleri 5/1/2005 tarih ve 25691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olmalıdır.

             Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve işaretlenmelidir. Bu genel kurallara ek olan kurallar aşağıda verilmiştir:

             a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde, ürünün ait olduğu kanatlı hayvan türü ürünün ismi ile birlikte etikette belirtilecektir.

             b) Ürünlerin etiketinde "Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır" ifadesi yer almalıdır.

             c) Lezzet vericilerin ilave edildiği ürünlerde lezzet vericinin ismi ürün ismi ile birlikte kullanılabilir.

             Taşıma ve depolama

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallara uygun olacaktır. Ayrıca paketlenmiş ürünler, paketlenmemiş ürünlerle aynı yerde depolanamaz.

             Numune alma ve analiz yöntemleri

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

             Tescil ve denetim

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve/veya satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

             Denetim

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 17 – (1) 10/2/2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği" nde yer alan kanatlı eti ile ilgili hükümler bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK 1

 

ÇİĞ KANATLI ETLERİ İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri

5

2

5,0 x 105

5,0 x 106

Escherichia coli

5

2

5,0 x 102

5,0 x 103

Staphylococcus aureus

5

2

5,0 x 102

5,0 x 103

Pseudomonas

5

2

5,0 x 104

5,0 x 105

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmamalı

 

 

 

 

HAZIRLANMIŞ KANATLI ETİ KARIŞIMLARI İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri

5

2

5,0 x 105

5,0 x 106

Escherichia coli

5

2

5,0 x 102

5,0 x 103

Staphylococcus aureus

5

2

5,0 x 102

5,0 x 103

Toplam küf ve maya

5

3

1,0 x 103

1,0 x 104

Clostridium perfringens

5

2

2,0 x 101

1,0 x 102

Pseudomonas

5

2

5,0 x 104

5,0 x 105

Bacillus spp.

5

2

1,0 x 104

1,0 x 105

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmamalı

 

n   : Analize alınacak numune sayısı

c   : m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla analize alınacak numune sayısı

m  : (n – c) sayıdaki analize alınacak numunenin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

M : c sayıdaki analize alınacak numunenin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı