6 Temmuz 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26220

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10550

             “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/5/2006 tarihli ve 1227 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/5/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

      Recep Tayyip ERDOĞAN

                     Başbakan

                      A. GÜL                                     A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

      Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

                  B. ATALAY                                M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                    C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

                 Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                    H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

             Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                             M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                   Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                             M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI

KURULMASINA DAİR KARAR

             Kuruluş ve merkez

             MADDE 1 – (1) Adana İli merkez olmak üzere Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 ve İzmir İli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

             Kalkınma kurulunun yapısı ve oluşumu

             MADDE 2 – (1) Kalkınma Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

             (2) Kalkınma Kurulunda;

             a) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde; merkezi idare, mahalli idareler, üniversiteler ve diğer kamu tüzelkişileri,

             b) Özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde ise; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar, birlikler ve diğer sivil toplum kuruluşları,

             temsil edilir.

             (3) Kalkınma Kurulunda, merkezi idare bünyesinde kaymakamlar ile il ve ilçe idare kurulu üyeleri; mahalli idareler bünyesinde ise belediye başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri yer alır.

             Kalkınma kurulunun teşkili

             MADDE 3 – (1) Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşur.

             (2) Kalkınma Kuruluna üye gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının toplam temsilci sayıları ve Kalkınma Kurulunda illerin toplam üye sayıları ekli tablolarda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Kalkınma Kuruluna üye gönderecek kuruluşların toplam temsilci sayıları belirlenirken; kuruluşlar arasındaki denge ile bunların bölgesel kalkınmaya sağlayabilecekleri muhtemel katkılar, bölgedeki nispi ağırlıkları, bölge potansiyelini taşıma kapasiteleri ve misyonları dikkate alınmıştır. TR62 Düzey 2 Bölgesi bakımından Kalkınma Kurulunda illerin toplam üye sayıları ise her bir ilde 25 üye taban olarak kabul edilmek ve geri kalan üye sayısı illerin 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle hesaplanmıştır.

             (3) Ekli tablolarda gösterilmiş olan sayılar gerek görüldüğü takdirde zaman içerisinde bu Kararda belirtilen esaslar dahilinde yeniden belirlenir.

             (4) TR62 Düzey 2 Bölgesi bakımından illerin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları itibarıyla kaç üye ile temsil edileceği kararlaştırılmadan önce, valinin başkanlığında her ilin Ajans Yönetim Kurulundaki üyeleri kendi aralarında biraraya gelerek, il düzeyinde gerekli araştırma ve incelemeleri yapar ve kuruluşların sayılarını, etki ve etkinliklerini dikkate alarak, bunların illerinde sahip olduğu ağırlığı belirler.

             (5) TR62 Düzey 2 Bölgesi bakımından illerin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları itibarıyla kaç üye ile temsil edileceği, ekli Tabloda boş olan satır ve sütunların doldurulması suretiyle, Ajans Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bilgisine sunulur. Bu belirlemede, ekli Tabloda satır ve sütun toplamları şeklinde gösterilen illerin toplam üye sayılarına ve kuruluşların bölge itibarıyla toplam temsilci sayılarına uymak zorunludur. Ajans Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde bu Kararda belirtilen esaslar dahilinde ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü almak suretiyle, illerin kuruluşlar itibarıyla kaç üye ile temsil edileceği konusunda değişiklik yapabilir.

             (6) İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların kaç üye ile temsil edileceği, o ilin valisi tarafından belirlenir. TR62 Düzey 2 Bölgesi bakımından bu belirleme, yukarıdaki fıkraya göre Ajans Yönetim Kurulunca yapılan dağılıma uygun olarak yapılır. Valiler ili temsil edecek kuruluşları belirlerken, söz konusu kuruluşun il içindeki etki ve etkinliğini, ili temsil yeteneğini, ile yapacakları muhtemel katkıyı ve söz konusu kuruluşun varsa sahip olduğu üye sayılarını dikkate alır. Valiler gerekli gördükleri takdirde, o ilin toplam ve kuruluşlar düzeyindeki üye sayılarına uymak ve Ajans Yönetim Kurulunun görüşünü almak şartıyla, ili temsil edecek kuruluşlar ile bunların kaç üye ile temsil edileceği konusunda değişiklik yapabilir. 

             Kalkınma kurulu üyeliği

             MADDE 4 – (1) Kalkınma Kurulu üyeleri iki yıl için görev yaparlar.

             (2) Kalkınma Kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa Kalkınma Kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye, en geç bir ay içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve Ajansa bildirilir.

             (3) Kalkınma Kurulu üyeleri sadece bir kuruluşu temsil eder. Kalkınma Kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

             (4) Görev süresi sona eren üyeler, temsil ettikleri kuruluşların bu yönde karar vermesi halinde Kalkınma Kurulunda yeniden görev alabilirler. Ancak bir üye üst üste en fazla üç dönem için görev yapabilir.

             Azami personel sayısı

             MADDE 5 – (1) Ajanslarda ilk yıl için en fazla 30 uzman personel ve 5 destek personeli olmak üzere toplam 35 personel istihdam edilir. 

             Tereddütlerin giderilmesi

             MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TR62 ve TR31 DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA KURULU ÜYE SAYILARININ, İLLER ve KURULUŞLAR İTİBARIYLA TOPLAM DAĞILIMINA İLİŞKİN TABLO

 

TR62 DÜZEY 2 BÖLGESİ

İLLER

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI

ÖZEL KESİM ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

TOPLAM

ADANA

 

 

51

MERSİN

 

 

49

TOPLAM

40

60

100

 

TR31 DÜZEY 2 BÖLGESİ

İLLER

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI

ÖZEL KESİM ve SİVİL TOPLUM

KURULUŞLARI

TOPLAM

İZMİR

 30

70 

100