TEBLİĞ

                Telekomünikasyon Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK

KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “MADDE 11 – ESHS;

             a) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu,”

             MADDE 2 –Aynı Tebliğ’in 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

             “Geçici hükümler

             GEÇİCİ MADDE – Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibariyle faaliyette bulunan ESHS’ler TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu gösteren belgeleri en geç bir (1) yıl içinde Kuruma sunar.”

             MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.