YÖNETMELİK

   Ondokuzmayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Normal eğitim-öğretim süreleri; Tıp Fakültesinde altı yıl, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerinde beş yıl, diğer fakülte ve yüksekokullarda dört yıl ve meslek yüksekokullarında iki yıldır.

             Azami eğitim-öğretim süreleri; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıl, beş yıllık fakülteler için sekiz yıl ve altı yıllık fakülteler için dokuz yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, hazırlık sınıfı ve öğrencilerin fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

             Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü izleyen ilk beş iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili fakülte veya yüksekokul ya da konservatuar yönetim kurulu kararıyla, bir hafta içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Başarı notu, bu sınav puanının % 60’ı ile yarıyıl içi arasınav puanının % 40’ı toplanarak elde edilir. Tek ders mezuniyet sınavı güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve bütünleme sınavlarından sonra açılır. Güz ve bahar yarıyılı sonunda açılan tek ders mezuniyet sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavlarından sonraki tek ders mezuniyet sınavından başarılı olamayanlar ise, kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler. Meslek yüksekokullarındaki yarıyıl/yılsonu stajları yapılmadan önce, biri hariç tüm derslerden başarılı olan öğrenciler de stajını yapmamış olsalar dahi, tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar.

             Azami süreler sonunda öğrencinin sınava girme koşulunu sağlayarak, başarısız olduğu bütün dersler için, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda alınan puan, tam puanın % 60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim süresini doldurduğu ders yılı sonunda, bütünleme sınavı sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü izleyen beş iş günü içerisinde yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla, akademik takvimde belirlenen sınav döneminde kullanırlar. Ek sınavlardan ve yaz okulundan sonra tek dersi kalan öğrenciler, açıldıkları dönemde tek ders sınavına girebilirler.

             Azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak işlemler aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

             a) Ders kaydı yaptırmadığı ya da kayıt yaptırıp devam koşulunu yerine getirmediği için sınav hakkı elde edemediği dersler ile ek sınavlar da dahil olmak üzere tüm sınavlardan başarısız olduğu derslerin sayısı beşten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

             b) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını en fazla beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

             c) Azami öğrenim süresi sonunda, ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını en fazla beşe indiren öğrenciye, dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

             ç) Azami öğrenim süresi sonunda, ya da yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ek süreleri kullanarak, mezun olması için başarması gereken ders sayısını en fazla üçe indiren öğrencinin ilişiği kesilmez, bu dersler için sınırsız sınav hakkı verilir. Sınav hakları, ancak bu derslerin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, bu haklarını, derslerin ilk açıldığı yarıyıl/yıldan başlayarak, yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarında, diğer öğrencilerle birlikte girerek kullanır. Bu öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci bu sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı girmez ise sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

             d) Sınıf geçme esası uygulanan Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği beşinci sınıf ile Tıp Fakültesi VI  ncı dönem öğrencilerinden azami öğrenim süresi sonunda, başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde, öğrenciye bu stajları bir öğretim yılı içinde kullanmak şartıyla birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda, başarısız olduğu staj sayısını beş ya da daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan azami öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise, iki öğretim yılı içinde kullanmak üzere, ikişer kez stajları tekrar hakkı verilir. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise, sınırsız staj tekrarı hakkı tanınır. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılarak, bu haktan yararlanamazlar ve Üniversite ile ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             e) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Üniversite öğrencileri, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorunda olup, bu işlemden öğrenciler sorumludurlar. Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği Fakültelerinde, döneme kayıt esastır.

             Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan/kaydını yeniletemeyen öğrencilerin kayıtları, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir.

             Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili dekanlık veya müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman ya da koordinatör görevlendirilir. Danışmanların/koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

             Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yapılacak karşılıklı protokol gereğince yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim hakkı verilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın ilk ve son üçer haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır. Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi uygulanan programlarda ara sınavlar komite sınavı olarak, probleme dayalı öğretim uygulanan programlarda ise blok sınavı olarak adlandırılır. Komite ve blok sınavları, ders kurulu sayısı kadar olmak üzere, ders kurullarının sonunda yapılır.

             Ara sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde, ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul müdürlüğü veya konservatuvar müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde o yarıyıla ait en çok iki dersin ara sınavı yapılabilir.

             İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

             Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde, ilgili öğretim elemanı veya koordinatör tarafından ilan edilir ve aynı gün bölüm yada  program başkanlığı yada koordinatörlük aracılığı ile ilgili dekanlığa veya müdürlüğe teslim edilir. Sonuçlar, ilgili birimlerce arşivlenir.

             Ödevler, uygulama ve laboratuvarları olan derslerin uygulama ve laboratuvarlarından yapılacak sınavlar ve diğer etkinlikler, bunların hangi oranlarda etki edeceği de öğrenciye önceden bildirilmek koşuluyla o dersin ara sınavı ile birlikte değerlendirilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 17 – Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır.

             Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

             Ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bütünleme sınavı bir takvim yılında bir kez, Eylül ayında yapılır. Öğrenciler, hem birinci hem de ikinci yarıyılda başarısız oldukları derslerin sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere F2 notu verilir, bu durumda başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

             Sınavlar, akademik takvimde belirlenen sürelere düzenli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Sınav sonuçları, ilgili bölüm, program ya da koordinatörlük tarafından ilan edilir.

             Yükseköğretim programlarında azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere, yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kapsam ve koşullarda kullanılabilen iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlarda alınan puan, tam puanın en az % 60’ı ise, öğrenci başarılı sayılır. Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği, ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

             Gerekli hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılarak, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile iptal edilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yıl sonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 20 – Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu; ara sınav puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan puanın % 60’ının, Tıp Fakültesinde entegre eğitimin uygulandığı sınıflar ile Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği Fakültesinde ise ara sınav puanının % 60’ı ile yıl sonu veya bütünleme sınav puanının % 40’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Ancak ders geçme sistemi uygulanan birimlerde yarıyıl sonu sınav döneminde yarıyılda alınan tüm derslere ait başarı notlarının, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekilde hesaplanan ortalaması, başarısız olunan dersler dahil iki ve üstünde olan öğrenciler, o yarıyılda başarı notu DC olan derslerden de ilgili yönetim kurulu kararıyla başarılı olmuş sayılırlar. Bu şekilde başarılı sayılma, bütünleme, ek sınavlar ve tek ders sınavlarında uygulanmaz.

             Tıp Fakültesinde entegre eğitim-öğretim yapıldığı sınıflarda komite sınavı, yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavlarından ders grubunu meydana getiren derslerin her birinden, ağırlıklarına göre alınan puanların toplamı o sınavın puanını tayin eder. Bir ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından % 50'den daha aşağı puan alan öğrencilerin, o dersten aldığı puan ile o dersin toplam puanının % 50'si arasında kalan fark, ders grubu sınavı toplam puanından düşülerek, o sınavın puanı belirlenir. Tıp Fakültesinde probleme dayalı öğretim programı uygulanan dönemlerde, başarı puanının en az 70 olması şarttır. Bu notun hesaplanmasında temel alınacak kriterler Senato tarafından belirlenir. Tıp Fakültesinde her dönem için belirlenmiş mesleksel becerilerden başarılı olmak, bir üst döneme devam etmek için zorunludur.

             Tıp Fakültesinin IV üncü ve V inci dönemlerindeki  staj sonu ve bütünleme sınavları ile VI ncı dönemindeki stajlardan başarılı sayılabilmek için, alınan puanın en az 60 olması gerekir. Dönem notu;  I inci,  II nci ve III üncü dönemlerde başarı notu, IV üncü,  V inci ve VI ncı dönemlerde ise staj puanlarının ortalamasıdır. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespitini bütün dönemlerin notlarının ortalaması belirler. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen ortak zorunlu dersler ortalamaya yansıtılmaz.

             IV üncü ve V inci dönemdeki staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar da göz önüne alınır. VI ncı dönemdeki başarı notu, öğrencinin ana bilim dalında yapmış olduğu klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları ve genel davranışları göz önüne alınarak hesaplanır ve sonuçlar bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre nota çevrilir.

             Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya konservatuvarca Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmü uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, başvurmaları halinde yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulurlar ve notları başarı notu olarak kaydedilir.

             Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadırlar. Ayrıca, ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuvar kurullarınca öğretim planlarında üst düzeyde seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23  üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 23 – Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

 

             a) Tıp Fakültesi probleme dayalı öğretim için;

             Puan                 Not               Katsayı              Derece

             90-100              AA                4,00                   Pekiyi

             85-89                BA                3,50                   Pekiyi

             80-84                BB                3,00                   İyi

             75-79                CB                2,50                   İyi

             70-74                CC                2,00                   Orta

                                      G                                             Geçer

                                      F1                                            Devamsız-Başarısız

                                      F2                                            Başarısız-Sınava Girmedi

                                      F3                                            Başarısız

                                      F4                                            Başarısız

 

             b) Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi entegre sistem için;

             Puan                 Not               Katsayı              Derece

             92-100              AA                4.00                   Pekiyi

             84-91                BA                3.50                   Pekiyi

             76-83                BB                3.00                   İyi

             68-75                CB                2.50                   İyi

             60-67                CC                2.00                   Orta

                                      G                                             Geçer

                                      F1                                            Devamsız-Başarısız

                                      F2                                            Başarısız-Sınava Girmedi

                                      F3                                            Başarısız

                                      F4                                            Başarısız

             c) Diğer yükseköğretim kurumları için;

             Puan                 Not               Katsayı              Derece

             92-100              AA                4.00                   Pekiyi

             84-91                BA                3.50                   Pekiyi

             76-83                BB                3.00                   İyi

             68-75                CB                2.50                   İyi

             60-67                CC                2.00                   Orta

             50-59                DC                1.50                   Orta (İlgili yarıyıla ait katsayı ortalaması

                                                                                      2.00’ın üzerinde olması durumunda)

             50-59                F3                 1.50                   Başarısız

                                      G                                             Geçer

             40-49                DD                1.00                   Başarısız

             30-39                FD                0.50                   Başarısız

             0-29                  FF                 0.00                   Başarısız

                                      F2                                            Başarısız-Sınava Girmedi

                                      F1                 0.00                   Devamsız-Başarısız

 

             Yukarıdaki harf notlarından;

             1) DC notu, o dersin şartlı olarak başarıldığını,

             2) G notu, kredisiz dersleri,

             3) (c) bendindeki tabloda yer alan F2 notu, yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrencinin ara sınav puanının % 40’ına karşılık gelen puan ve katsayıyı

             belirtir.

             ç) Geçmez notlar şunlardır:

             1) E: Mazeretli, geçmez.

             2) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

             3) F2: Devam etti, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme  sınavına girmedi; ancak, ders geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.

             4) DD, FD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav puanının % 40’ı ile yarıyıl sınavı/bütünleme sınavı puanının % 60’ının toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 26 – Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya konservatuvar müdürü tarafından imzalanır.

             Genel katsayı ortalaması, 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

             Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet belgesi verilir. Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde, yenisi verilmez. Ancak, diploma yerine geçecek, kayıptan dolayı verildiğini içeren bir belge, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenerek verilir ve bu  belge, Rektör ve adı geçen birim amirlerince imzalanır."

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.