YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) KOÜ enstitülerinde bu Yönetmeliğe göre yüksek lisans öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, izledikleri anabilim dalı veya ana sanat dalındaki programa göre, yüksek lisans öğreniminin bitirildiğini belirten KOÜ yüksek lisans diploması verilir. Diplomalarda; enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve sınav dönemi de yazılır. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde, öğrencilerin aldığı dersler ve notlar ile tez konusu belirtilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.