YÖNETMELİK

             Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASAN  ALİ YÜCEL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             b) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             c) Merkez: Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma

              Merkezi  Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Hasan Ali Yücel döneminde çeşitli yabancı dillerden Türkçe’ye çevrilen  çalışmaların dökümünün yapılarak  baskısı bitmiş olanların yeniden basımını sağlamak,

             b) Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığını yürüttüğü sürede eğitim ve öğretime ilişkin olarak yapmış olduğu çalışmaları irdeleyerek o dönemde yerleştirmeye çalıştığı eğitim-öğretim anlayışı ile günümüzdeki uygulamaları karşılaştırmak,

             c) Hasan Ali Yücel döneminden günümüze kadar Türkiye’de her düzeydeki  eğitim-öğretim sistemlerini, gelişme ve sonuçlarını ele alarak incelemek,

             ç) Gazi Eğitim Enstitüsünün tarihine ilişkin çalışmaları gerçekleştirmek,

             d) Köy Enstitüleri konusunda araştırmalar yapmak,

             e) Başka ülkelerin eğitim-öğretim anlayışlarını ve uygulamalarını ayrıntılı olarak inceleyerek Türkiye’ye ilişkin çıkarımlara ulaşmak,

             f) Hasan Ali Yücel döneminde ilk, orta ve liselerde okutulan ders kitaplarını inceleyerek günümüzdekilerle karşılaştırmak,

             g) Hasan Ali Yücel’in mesleki eğitimle ilgili çalışmalarını ayrıntılı olarak inceleyerek  bunları Üniversitede sürdürülen mesleki eğitim çalışmaları yönünden değerlendirmek.

             Merkezin çalışma alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

             a) Türkiye’de uygulanan yükseköğrenime ilişkin mevzuatın Hasan Ali Yücel’in  yüksek öğrenime ilişkin çalışmalarından hareketle  değerlendirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak,

             b) Hasan Ali Yücel’in Türkçe’nin sadeleştirilmesine ilişkin çalışmalarını  gözden geçirerek Türk Dil Kurumunun bu yöndeki çalışmaları ile karşılaştırmak,

             c) Hasan Ali Yücel’in görüşlerinden hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamlı  eğitim sempozyumları,  kongre ve kurultaylar gerçekleştirmek,

             ç) Üniversite bünyesinde Hasan Ali Yücel müzesi kurarak halkın hizmetine sunmak,

             d) Merkezin öncülüğünde Hasanoğlan’da Hasan Ali Yücel Kütüphanesi açarak halkın hizmetine sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü, müdür yardımcısı ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; eğitim, tarih, iletişim veya Türk Dili bilimi alanında uzmanlaşmış, bu konuda akademik ve idari deneyime sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için bir Müdür yardımcısı görevlendirilir, süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek,

             b) Merkezi temsil etmek,

             c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

             d) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

             e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             f) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             g) Merkez Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek,

             ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

             (3) Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanına giren eğitim, tarih, Türk Dili, iletişim alanlarında  bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,

             b) Merkezin çalışmaları ile plan ve programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

             c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

             ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılacak temasları ve işbirliğini sağlamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

             e) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alanlarda bilgi ve deneyim sahibi, uzman bilim adamları ve bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile olur. Merkez Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Merkez Müdürüne yazılı olarak bildirir. Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.