YÖNETMELİK

Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK

SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma şeklini ve uygulamasını, uzman ve uzman yardımcılarının eğitim, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı kadrolarına Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak atananları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 46 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

             b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

             c) Eğitim Dokümanları: Kurumun görev alanına ilişkin olarak hazırlanan hizmet içi eğitim dokümanlarını,

             ç) Eğitim ve Sınav Dokümanları: Kurum’da uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak hazırlanan eğitim dokümanlarını, Yürütme Komisyonunca belirlenen hizmete özel yayınları, Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yazılmış resmî istatistik üretiminde kullanılan rehber metodoloji dokümanlarını ve resmî istatistik programı kapsamında üretilen temel göstergeleri,

             d) Eğitim ve Yeterlik Sınavı Alanları: Kapsadığı konularda en az bir eğitim dokümanı hazırlanan eğitim ve yeterlik sınavı alanlarını,

             e) Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan sonra yapılacak Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavını,

             f) Giriş Sınavı Komisyonu: Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

             g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

             h) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

             ı) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             i) Uzman: Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanını,

             j) Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı: Kurumun merkez veya taşra teşkilatında görevli uzman yardımcılarının verimliliklerini artırmak ve uzman olarak yetişmelerini sağlamak üzere uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitim programını,

             k) Uzman Yardımcısı: Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısını,

             l) Tez: Uzman yardımcısı tarafından hazırlanan uzmanlık tezini,

             m) Tez Hazırlama ve Değerlendirme Kılavuzu: Kurumun hazırladığı/uygun gördüğü Kılavuzu,

             n) Tez Jürisi: Uzman yardımcılarının, uzman olabilmeleri için hazırladıkları tezi değerlendirmekle görevli jüriyi,

             o) Yeterlik Sınavı: Tezi başarılı bulunan uzman yardımcılarının, uzman olabilmek için katılacakları Yeterlik Sınavını,

             ö) Yeterlik Sınavı Komisyonları: Yeterlik Sınavını yapan komisyonları,

             p) Yürütme Komisyonu: Uzman yardımcılarının eğitimlerinden, Giriş Sınavı ile Yeterlik Sınavının organizasyon ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu Komisyonu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme Komisyonu, Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

             Yürütme Komisyonu

             MADDE 5 – (1) Giriş Sınavı ile Yeterlik Sınavı işlemlerinin planlamasını, organizasyon ve koordinasyonunu yapmak üzere Yürütme Komisyonu teşkil edilir.

             (2) Yürütme Komisyonu, Kurum başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, toplam beş üyeden oluşur.

             (3) Yürütme Komisyonu üyeleri; daire başkanları, bölge müdürleri, istatistik müşavirleri veya uzmanlar arasından Başkan tarafından seçilir. Ayrıca, iki yedek üye de tespit edilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Yürütme Komisyonu toplantılarına katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre toplantılara katılırlar.

             (4) Yürütme Komisyonu’nda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yürütme Komisyonu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Kararlar, Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

             (5) Yürütme Komisyonu, görev alanına giren konularda çalışma grupları oluşturabilir.

             (6) Yürütme Komisyonunun, Giriş Sınavı ve Yeterlik Sınavı komisyonlarının ve çalışma gruplarının sekreterya hizmetlerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yürütür.

             Yürütme Komisyonunun görevleri

             MADDE 6 – (1) Yürütme Komisyonunun görevleri şunlardır:

             a) Kadro ve ihtiyaç durumuna göre alınacak uzman yardımcılarının sayı ve alanları ile sınav süreçlerini tespit ederek Başkanın onayına sunmak.

             b) Ön inceleme komitesi üyelerini belirlemek.

             c) Giriş Sınavı komisyonları üyelerini Başkanın onayına sunmak.

             ç) Eğitim dokümanları ve soru bankasının hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak.

             d) Eğitim alanlarını ve Uzman Yardımcılığı Eğitim Programını belirlemek.

             e) Uzman yardımcılarının tez konularını ve danışmanlarını belirlemek.

             f) Tez jürilerini oluşturmak.

             g) Yeterlik Sınavı alanlarını ve Yeterlik Sınavı komisyonlarını belirlemek.

             Giriş Sınavının ilanı

             MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı kadroları için yapılacak Giriş Sınavının kadro sayısı, başvuru şartları, yeri, şekli, tarihleri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dalları ve kontenjanları; sınavın şekli, konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden en az birinde bir defa ve Kurumun elektronik ağ sayfasında ilan edilir.

             Giriş Sınavına katılma şartları

             MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak.

             b) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının istatistik, matematik, fizik, sosyoloji, psikoloji bölümleri ile iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, mühendislik, iletişim veya hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.

             c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.

             ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, Yürütme Komisyonunun belirlediği ve ilanda belirtilen puan türlerinden asgari puan ile KPDS veya KPSS yabancı dil sınavından yüz tam puan üzerinden elli puandan az olmamak üzere belirlenen asgari puanı almış olmak.

             d) Başkanlık tarafından ilan edilen diğer şartları taşımak.

             Başvuruda istenen belgeler

             MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir.

             a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun elektronik ağ sayfasından elde edilen İş Talep Formu,

             b) Yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

             c) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti ile varsa KPDS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

             ç) Nüfus Cüzdanı sureti,

             d) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.

             (2) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında cezaî yönden yasal işlem başlatılır.

             Başvuru şekli ve yeri

             MADDE 10 – (1) Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

             Giriş Sınavı komisyonları

             MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı komisyonları, Giriş Sınavını yapmak, sonuçları değerlendirmek ve yapılmışsa itirazları inceleyerek karara bağlamak üzere, bir başkan yardımcısının başkanlığında daire başkanları, bölge müdürleri, hukuk müşavirleri, istatistik müşavirleri, uzmanlar veya yükseköğrenim kurumları öğretim elemanları arasından oluşturulur. Gerekli hâllerde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

             Giriş Sınavı hazırlık çalışmaları ve sınava çağrı

             MADDE 12 – (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı başvuruları inceleyerek, adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS’den Kurumun belirlediği ilgili puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek ve son sıradaki aday ile eşit puan alanlar dâhil olmak üzere, ilanda belirlenen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Giriş Sınavına çağrılır.

             (2) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihini gösteren fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilir.

             Giriş Sınavı

             MADDE 13 – (1) Giriş Sınavı; Yürütme Komisyonu tarafından alınacak karara göre yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Sadece Sözlü Sınavı yapılması hâlinde, KPSS’den Kurumun belirlediği ilgili puan türlerinden alınan puanlar Yazılı Sınav puanı olarak kabul edilir.

             Yazılı Sınav

             MADDE 14 – (1) Yazılı Sınav, klasik veya test usulünde kâğıt ya da elektronik ortamlarda yapılabilir. Gerekli görülmesi hâlinde, Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine, Başkanlık, Giriş Sınavının tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar ile üniversiteler tarafından yapılmasına karar verebilir. Bu durumda, sınava ilişkin hususlar Başkanlıkla ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

             (2) Yazılı Sınavda başarılı olabilmek için, sınav konularının her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması ve konulara ait ağırlıklı ortalamanın da en az yetmiş puan olması gerekir.

             (3) Öğrenim dalları itibarıyla alınan puanlar, başarı sırasına göre Başkanlığın elektronik ağ sayfasında ve Başkanlıkta on gün süreyle ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazananların adreslerine de tebliğ edilir.

             (4) Yazılı Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının son ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile Başkanlığa itiraz edebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından incelenir ve en geç üç gün içinde karara bağlanır.

             Yazılı Sınav konuları

             MADDE 15 – (1) Yazılı Sınav yapılması hâlinde, bu Sınav aşağıdaki konuları kapsar.

             a) Genel Kültür (% 20),

             b) Genel Yetenek (%20),

             c) Mezun olunan bölüme ilişkin Alan Bilgisi (% 60).

             Sözlü Sınavı

             MADDE 16 – (1) Yazılı Sınav yapıldığı takdirde, bu Sınavdan yüz tam puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alan ile son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını aşmamak üzere Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen sayıda aday, Sözlü Sınavına girmeye hak kazanır.

             (2) Sadece Sözlü Sınavı yapılması hâlinde ise, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlayarak, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen sayıyı geçmeyecek kadar aday, son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil olmak üzere Sözlü Sınavına çağrılır.

             (3) Sözlü Sınavına girmeye hak kazananlar, Sözlü Sınavı tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılır.

             (4) Giriş Sınavı Komisyonu, Sözlü Sınavında adayların; sınav konuları, alanlarındaki bilgi düzeyleri ile Kurumun faaliyet alanıyla ilgili konular, genel kültür düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususları göz önüne alarak her bir aday için ayrı ayrı değerlendirme yapar ve sonucunu bir tutanakla tespit eder.

             (5) Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

             Değerlendirme ve sonuçların ilanı

             MADDE 17 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını; Yazılı Sınav yapılmadığı takdirde ise, başvuruda esas alınan KPSS puanı ve Sözlü Sınavı puanlarının ortalamasını esas alarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre asıl liste ile aynı sayıda yedek listeyi belirler ve en geç üç gün içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim eder.

             (2) Giriş Sınavı sonuçları, Sözlü Sınavının bitimini takip eden beş iş günü içinde ilan edilir ve ayrıca kazananlara yazılı olarak da bildirilir.

             (3) Adayların yazılı ve sözlü sınavı başarı ortalamaları eşit ise, yazılı sınav notu ortalaması yüksek olan daha başarılı sayılır. Yazılı sınav neticeleri de eşit ise, KPSS puanı yüksek olan başarılı sayılır.

             (4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, atama sırasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılabilir.

             (5) Giriş Sınavı Komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

             Uzman Yardımcılığına atanma

             MADDE 18 – (1) Giriş Sınavı sonucunda başarılı olan adayların, uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             (2) Belli bir öğrenim dalı veya puan türünde ilan edilen aday sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, boş kalan kontenjanlar, Yürütme Komisyonunun uygun görüşü ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen başka bir öğrenim dalından veya puan türünden sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

             (3) Atamasının yapılacağı kendilerine tebliğ edilen adayların, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

             (4) Giriş Sınavını kazananlar "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı" olarak atanırlar.

            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Eğitimi

             Eğitim programları

             MADDE 19 – (1) Uzman yardımcılarının eğitimi; Temel ve Hazırlayıcı Eğitim, Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimi (Staj), Uzmanlık Alan Eğitimi, Uzmanlık Tezi hazırlama ve Uzmanlık Yeterlik Sınavından oluşur ve en geç beş yıl içinde tamamlanır.

             Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimi

             MADDE 20 – (1) Giriş Sınavı sonucunda başarılı olup Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan uzman yardımcıları adaylık dönemi içinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk yıl, Temel ve Hazırlayıcı Eğitime tabi tutulur.

             (2) Temel ve Hazırlayıcı Eğitimlerde başarılı olan aday uzman yardımcıları ile uzman yardımcılığına atanmadan önce memurluğa asaleten atanmış olan uzman yardımcılarına, mesleğin gerektirdiği temel bilgi ve uygulamayı öğrenmelerine yönelik, Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimi verilir. Bu eğitimin amacı, üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olan ve Kurumda değişik birimlerde çalışan uzman yardımcılarına resmî istatistik üretim sürecinde uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem, metodoloji ve gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin asgari temel bilgileri vermek ve kurumsal kültür kazandırmaktır.

             (3) Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimi, aday uzman yardımcıları açısından aday memurluk eğitiminin Staj devresi olarak değerlendirilir.

             (4) Uygulamalı İstatistik Temel Eğitiminin içeriği, süresi, kullanılacak kaynak dokümanlar ve kimler tarafından verileceği Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.

             (5) Eğitimler sonunda yapılan sınavlarda başarısız olunması hâlinde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Uzmanlık Alan Eğitimi

             MADDE 21 – (1) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ile Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimini (Staj) başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları, Uzmanlık Alan Eğitimine tabi tutulur.

             (2) Uzmanlık Alan Eğitiminin amacı, uzman yardımcılarının Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda uzmanlaşmalarını ve Yeterlik Sınavına hazırlanmalarını sağlamaktır.

             (3) Uzmanlık eğitim alanları, eğitimin süresi, eğitimi verecek personel ile eğitimde kullanılacak doküman ve materyaller Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.

             (4) Uzman yardımcısının uzmanlaşacağı alan, kendi talebi de dikkate alınarak, görev yaptığı daire başkanlığı veya bölge müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.

             Uzmanlık tezi

             MADDE 22 – (1) Uzmanlık tez konusu, Kurumun faaliyet alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen tez konularından, uzman yardımcılığı kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla, uzman yardımcısının Kılavuza uygun tez önerisi de dikkate alınarak, görev yaptığı daire başkanlığı veya bölge müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, Yürütme Komisyonu tarafından, uzman yardımcısının başvurusundan itibaren iki ay içinde, belirlenir ve uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

             (2) Uzmanlık tezi, Kurum’da Uzman, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ya da doktora derecesine sahip üniversite veya kamu kurum mensupları arasından belirlenen bir danışmanın rehberliğinde hazırlanır. Aday uzman yardımcılarının aslî memurluğa atanmalarını müteakip uzman yardımcılarına, Yürütme Komisyonu tarafından 45 gün içinde bir danışman görevlendirilir. Uzman yardımcısı veya danışmanın yazılı önerisiyle Yürütme Komisyonunca danışmanın değiştirilmesine karar verilebilir.

             (3) Uzman yardımcısı, tezini, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeden önce, uzman yardımcılığında geçirilecek azami süre ile uzmanlığa geçiş aşamalarında kalan süreyi göz önüne alarak, tez konusunu aynı yöntemi izleyerek bir defaya mahsus değiştirebilir.

             Tezin hazırlanması ve teslimi

             MADDE 23 – (1) Hazırlanacak olan tezin; özgün, bilimsel etiğe ve Tez Hazırlama ve Değerlendirme Kılavuzuna uygun olması gerekir. Tezin tümünün veya bir kısmının kendisi veya başka bir kişi tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi, kitap, makale veya başka herhangi bir ad altında aynen kullanılmamış olması gerekir. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılarak, ilgili, uzmanlığa atanmış olsa dahi ataması iptal edilerek hakkında idari işlem yapılır.

             (2) Uzman yardımcısı tarafından çalıştığı birime teslim edilen tez, birim tarafından en geç beş gün içinde bir üst yazı ekinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında oluşturulan tez ön inceleme komitesi, tezin Kılavuza uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, en geç on beş gün içinde kontrol eder. Kılavuza uygun olmayan tezler, gerekli düzeltmeleri yapmak üzere tutanakla sahibine iade edilir. Düzeltmeler en geç bir ay içinde tamamlanarak tez ön inceleme komitesine teslim edilir. Tez ön inceleme komitesi tarafından Kılavuza uygunluğu kabul edilen tezler, tez sahibi tarafından altı nüsha hâlinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilir.

             Tez Jürisi

             MADDE 24 – (1) Tez Jürisi, biri tez danışmanı olmak üzere, Yürütme Komisyonu tarafından üç asil, iki yedek üyeden oluşturulur. Tez Jürisi, kendi içinden bir üyeyi başkan olarak seçer. Jüri üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Asil üyelerin mazereti nedeniyle tez savunmasına katılamayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri hâlinde yerlerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır.

             Tez savunması

             MADDE 25 – (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, tezin tesliminden itibaren iki ay içinde Tez Jürisinin toplanmasını sağlar. Jüri üyeleri raporları ile birlikte toplanırlar.

             (2) Tez, uzman yardımcısı tarafından dinleyicilere açık bir ortamda, Tez Jürisi önünde sözlü olarak savunulur.

             (3) Sözlü savunma sonucunda, Tez Jürisi, tezi başarılı veya başarısız olarak değerlendirebileceği gibi, değişiklik yapması için uzman yardımcısına bir defaya mahsus olmak üzere en çok altı ay süre tanıyabilir. Süre verilerek değiştirilen tezler, Tez Jürisi önünde tekrar savunulur.

             (4) Kabul edilen tezler, elektronik veya basılı ortamda kişilerin özlük dosyasında saklanır ve Kurum kütüphanesinde kullanıma açılır.

             Tezin başarısız bulunması

             MADDE 26 – (1) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcıları, eğitim durumlarına uygun başka bir kadroya atanır.

             Yeterlik Sınavı ve Yeterlik Sınavı Komisyonu

             MADDE 27 – (1) Tezi kabul edilen uzman yardımcıları, Yeterlik Sınavına girme hakkı kazanır.

             (2) Yeterlik Sınavı, daire başkanları, bölge müdürleri, istatistik müşavirleri, uzmanlar veya üniversite öğretim üyeleri arasından Yürütme Komisyonunca belirlenen ve en az üç kişiden oluşan Yeterlik Sınavı komisyonları tarafından yapılır.

             (3) Yeterlik Sınavı komisyonları, Yürütme Komisyonunca belirlenen ilkeler doğrultusunda, sınavların güvenli ve objektif bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

             Yeterlik Sınavının kapsamı

             MADDE 28 – (1) Yeterlik Sınavı, eğitim dokümanlarına dayalı olarak yapılır. Yürütme Komisyonu, uzman yardımcılarının uzmanlık alan eğitimlerini, tez konularını, çalıştıkları birimleri dikkate alarak, sınavda sorulacak soruların düzeyini, sayısını ve sınav süresini belirler.

             (2) Eğitim dokümanları, metodoloji ve uygulamadaki yeniliklere göre güncellenir. Güncelleme işlemi sınavlardan en az iki ay önce tamamlanarak sınava girecek adaylara bildirilir.

             Elektronik ortamda soru bankası oluşturulması

             MADDE 29 – (1) Eğitim dokümanlarından Yeterlik Sınavlarında kullanılmak üzere çalışma grupları tarafından hazırlanan sorular, elektronik ortama aktarılarak soru bankası oluşturulur. Soru bankası, eğitim dokümanlarındaki değişikliklere paralel olarak güncellenir.

             Yeterlik Sınavının açılması

             MADDE 30 – (1) Sınav tarihleri, tezleri kabul edilen uzman yardımcılarından gelen talepler dikkate alınarak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere Yürütme Komisyonunca yılda dört defa olarak belirlenir.

             (2) Yeterlik Sınavına en fazla üç defa girilebilir.

             (3) Uzman yardımcıları, sınava girmek istedikleri dönemi en az bir ay önceden İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirir.

             (4) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, sınav tarihlerini, saatini ve sınavın yapılacağı yeri daire başkanlıklarına/bölge müdürlüklerine bildirir. Sınav hakkı olmasına rağmen dönem sınavının beklenmesi durumunda kanuni süresi sona erecek olan uzman yardımcısı için, yazılı başvurusu üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere, dönem arasında da Yeterlik Sınavı açılır.

             Yeterlik Sınavlarının yapılması

             MADDE 31 – (1) Yeterlik Sınavı, Yeterlik Sınavı komisyonları gözetiminde soru bankasından elektronik ortamda seçilen sorularla yapılır. Sınav sonuçları, aynı gün İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından açıklanır.

             (2) Yeterlik Sınavı sonuçlarına üç gün içinde itiraz edilebilir. İtirazları Yeterlik Sınavı Komisyonu, beş gün içinde inceleyerek karara bağlar.

             (3) Uzman yardımcılarının uzmanlığa atanabilmeleri için Yeterlik Sınavından yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekir.

             Yeterlik Sınavında başarısızlık

             MADDE 32 –  (1) Yeterlik Sınavında üç defa başarısız olan uzman yardımcıları, eğitim durumuna uygun başka bir kadroya atanırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlığa Atanma ve Sorumluluk

             Uzmanlığa atanma

             MADDE 33 – (1) Uzmanlığa atanabilmek için ücretsiz izin ve askerlik hizmeti süresi hariç en fazla beş yıl içinde;

             a) En az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

             b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

             c) Tezi kabul edilmiş olmak,

             ç) Yeterlik Sınavında başarılı olmak,

             d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS’den en az (C) düzeyinde geçerlilik süresi dolmamış belge ibraz etmek,

             gerekir.

             (2) Yukarıdaki şartları sağlayan uzman yardımcıları, kadro durumu, uzmanlığa atanmaya hak kazanılan tarih ve Yeterlik Sınavında alınan puan sıralaması dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı kadrolarına atanır.

             (3) Kurumda uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin ve askerlik hizmeti süreleri hariç fiilen beşinci hizmet yılının sonuna kadar uzmanlık için gerekli şartları yerine getiremeyen uzman yardımcıları, eğitim durumuna uygun başka bir kadroya atanırlar.

             Sorumluluk

             MADDE 34 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Başkanlığın yürüttüğü resmî istatistik programı kapsamında doğru, güvenilir, güncel, zamanlı ve karşılaştırılabilir verilerin bilimsel yöntemlerle derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması çalışmalarında sorumluluk almak üzere, merkez veya taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirilir.

             (2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, birden fazla alanda mesleki birikim kazandırılmak üzere Kurumun farklı birimlerinde dönüşümlü olarak görevlendirilebilir. Dönüşümlü çalışma programları, hizmetin gereklerine göre Başkanlıkça hazırlanır.

             (3) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden, üstlerine karşı sorumludur.

             Uzmanlığa yeniden atama

             MADDE 35 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı bulunması şartıyla Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına atanabilir.

             Yurt dışında eğitim

             MADDE 36 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve akademik çalışma yapmak üzere yurt dışında görevlendirilebilir.

            

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan hususlar

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 38 – (1) 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav Yöntemi, Yetiştirilmeleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Atanmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçiş hükmü

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun yürürlüğe girdiği 18/11/2005 tarihi itibarıyla uzman yardımcısı kadrosunda bulundukları süre üç yıldan fazla olan uzman yardımcıları hakkında, uzman yardımcısı kadrosunda bulundukları sürece, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.