YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan memurların memuriyet unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ

DİSPİLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

Sıra No

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

Bakan

 

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Bakan

Diğer Personel

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

2

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter

 

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter

3

Daire Başkanlıkları

Daire Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Avrupa Birliği Uzmanı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı

4

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

Araştırmacı

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Genel Sekreter

Diğer Personel

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Genel Sekreter

5

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Sekreter

Diğer Personel

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Sekreter