YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan memurların sicil raporlarını düzenlemekle yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan Devlet memurlarının memuriyet unvanlarına göre sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

 

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  PERSONELİ

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

Sıra No

BİRİMİ

Hakkında Sicil Raporu

Düzenlenecek Memurlar

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

III. Sicil Amiri

1

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

Bakan

 

 

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Bakan

 

Diğer Personel

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

 

2

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter

 

 

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter

 

3

Daire Başkanlıkları

Daire Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

 

Avrupa Birliği Uzmanı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

4

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

 

Araştırmacı

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

Diğer Personel

Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

5

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

 

Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

Diğer Personel

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Sekreter