YÖNETMELİK

             Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 11/9/1995 tarihli ve 22401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kayıt, öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 13 – Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ara sınav, mazeret, yıl sonu ve bütünleme sınav notları virgülden sonra iki basamaklı olarak ilan edilir. Başarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not bir üst nota yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt nota indirilir.

             FF1 notu, teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrencinin yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yoktur.

             FF2 notu, teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam yükümlülüğünü yerine getiren, ancak sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye verilen nottur.

             FF3 notu, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen mazeretli öğrenciye verilen nottur.

             Başarı notu, harf notu, başarı derecesi ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

 

             Başarı Notu               Harf Notu                   Başarı Derecesi               Katsayısı

             90-100                            AA                        Pekiyi                                  4.00

             85-89                               BA                        İyi – Pekiyi                         3.50

             80-84                               BB                        İyi                                        3.00

             75-79                               CB                        Orta – İyi                            2.50

             70-74                               CC                        Orta                                     2.00

             65-69                               DC                        Geçer – Orta                        1.50

             60-64                              DD                        Geçer                                   1.00

             0-59                                 FF                         Başarısız                             0.00"

 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "g) Yıl sonu genel sınavına girmeyen öğrenci, yıl sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl sınıfta kalır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalaması dikkate alınmaz. Bu öğrenciler ve yıl sonu bütünleme sınavı sonunda yıl sonu başarı notu FF olan  öğrenciler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen süre elverdiği takdirde o yılın tüm ders kurulu programlarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 17 – Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Beşinci sınıflarda stajın son günü, dördüncü sınıflarda stajın son haftası teorik ve uygulamalı sınav yapılır. Teorik ve uygulamalı sınavlar; yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Dördüncü ve beşinci sınıftaki stajlardan bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenciler bu stajların bütünleme sınavlarına o sınıf programında yer alan tüm stajlarını tamamlamadan giremezler. Bütünleme sınavları öğrencinin son stajının bitiminden en az on iş günü sonra yapılır.

             Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki süreler yeterli olduğu takdirde bu staj veya stajları bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır. Öğrenci tekrar ettiği staj sonunda sınava alınır. Başarısız olan öğrenci, aynı stajın bir sonraki staj sonu sınavı gününde bütünleme sınavına alınır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda o sınıf programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan bir üst sınıfa kayıt yapılamaz. Tekrarlanan staj veya stajları başarı ile tamamlayan öğrenci yeni ders yılını beklemeksizin uygun bir tarihte bir üst yılın programına kayıt yaptırabilir. Stajlarda devamsızlık hali ilgililerce stajın sonunda Dekanlığa bildirilir. Stajlarda başarı notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Başarı durumu değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki notlar uygulanır."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

              "e) Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim / bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşunda da yapılabilir.  Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli dilim çalışması Aile Hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda uygulanmaz. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadırlar. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya bir kaçını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapabilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 21 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu kararları ile Senato tarafından onaylanan Fakülte Kurulu kararları uygulanır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür."    

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.