YÖNETMELİK

             Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 29/12/2003 tarihli ve 25331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve  2 nci maddelerinde yer alan "Osmangazi Üniversitesinde"  ibareleri "Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde";  25 inci, 32 nci  ve 36 ncı  maddelerinde yer alan "Osmangazi Üniversitesi" ibareleri "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi"  şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına ve Senatonun belirleyeceği puandan az   olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanına ve Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanına sahip olmaları gerekir.

             b) Yüksek lisans programı başvuru puanı oluşturmada;

             1) Lisans not ortalamasının %25’i,

             2) LES puanının %50’si,

             3) KPDS ya da ÜDS puanının %25’i 

             kullanılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

             "a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için, Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlileri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci  tez danışmanı atanabilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

             "b) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı  kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de tezin konusu ile ilgili başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. Yeterli sayıda üye bulunamaması durumunda jüri üç kişiden oluşturulabilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

             "c) Bu programa öğrenci kabulü için; tezli yüksek lisans programındaki hükümler uygulanır."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.                      

             "a) İlan edilen bir doktora programına başvurabilmek için; adayların belirlenen koşullara uygun bir lisans ya da yüksek lisans diplomasına ve Senatonun belirleyeceği puandan az olmamak koşulu ile lisans ya da yüksek lisans not ortalamasına, LES ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı  (TUS) temel tıp puanına ve KPDS, ÜDS ya da TUS yabancı dil  puanına sahip olmaları gerekir.

             b) Doktora programı başvuru puanı oluşturmada;

             1) Yüksek lisans not ortalamasının (lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans not ortalamasının) %25’i,

             2) LES puanının ya da TUS temel tıp puanının %50’si,

             3) KPDS, ÜDS ya da  TUS yabancı dil puanının %25’i

             kullanılır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin  18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman gerektiğinde başka yükseköğretim kurumlarındaki aynı ya da eşdeğer anabilim dalı öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

             "c) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim dalı için anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla; öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da yeterli olmadığı takdirde, doktora yapmış olan öğretim görevlilerinden oluşan sınav jürileri kurabilir. Sınav jürilerine başka yükseköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesinin katılması zorunludur."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

             "b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü ilgili tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              "b) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı lisansüstü derslerinden, kendi anabilim ya da bilim dalı ile ilgili olanlardan aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              "a) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır."

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik  yayımı  tarihinde  yürürlüğe girer.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.