YÖNETMELİK

             İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

             b) Merkez (İKÜSEM): İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

             Merkezin faaliyet alanı

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları; amaçları doğrultusunda kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alandaki olanaklarını tanıtmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

             (2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak, onaylanan plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

             (2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri seçilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlar.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; her Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektörün belirlediği başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.

             (2) Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.