YÖNETMELİK

             İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin  usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

             b) Üniversite Akademik Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi  Akademik Kurulunu,

             c) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi   Rektörünü,

             ç) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             g) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Fikrî Mülkiyet Hukukunun içerdiği konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesinin sağlanmasıdır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Fikrî Mülkiyet Hukuku konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,

             b) Fikrî Mülkiyet Hukukunun ulusal ve uluslararası sorunlarıyla ilgili olarak konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

             c) Fikrî Mülkiyet Hukuku içinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             ç) Fikrî Mülkiyet Hukuku ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların meslek içi eğitimlerine yönelik ve Fikrî Mülkiyet Hukuku uygulamalarının yaygınlaşması ve gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak,

             d) Hem uluslararası, hem de Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak üzere bölgesel düzenlemelerin en yoğun olduğu  Fikrî Mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türk Hukukunun durumunu saptamak ve  mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak,

             e) Merkez bünyesinde, Fikrî Mülkiyet Hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak,

             f) Fikrî Mülkiyet Hukuku konusunda Üniversite öğrencilerini araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak,

             g) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ya da yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkeze ait  yayınları hazırlayıp yayımlamak,

             ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

             h) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür;  Hukuk Fakültesinde, Merkezin faaliyet konularında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekaleten yürütmek üzere Hukuk Fakültesinin öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.

             (3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından biri müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

             c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

             ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,

             e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,

             f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,

             g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla  ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Akademik Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,

             b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,

             c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

             ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

             a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları,

             b) Fikrî Mülkiyet Hukuku alanında veya ilgili alanlarda çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler,

             c) Fikrî Mülkiyet Hukuku alanında veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler,

             ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.

(2)  Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.         

             Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.