YÖNETMELİK

             İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETMECİLİK ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletmecilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletmecilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

             b) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             c) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletmecilik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; işletmecilik alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,

             b) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

             c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak,

             ç) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

             d) Yurt dışında ve yurt içindeki resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal veya uluslararası projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

             e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek,

             f) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak,

             g) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

             ğ) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,

             h) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,

             ı) Amacına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi ve dokümantasyon merkezi kurmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, konuyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir.

             (2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekaleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından birine verebilir.

             (3) Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

             c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

             ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

             e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak,

             f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 –  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıllık süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları çerçevesinde merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak,

             b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek,

             c) Merkez faaliyetlerini üstlenecek birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektörlüğe teklif etmek,

             ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişileri Danışma Kurulunda görevlendirebilir. Danışma Kurulunda, her bir kuruluştan en az bir en çok üç kişi olmak üzere resmi veya özel kuruluş elemanları da görevlendirilebilir.

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

             (4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine, bu konulardaki projelere, ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.