YÖNETMELİK

             Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Yaz öğretiminde ders alacak öğrenci, yaz öğretimi ön kayıt işlemlerini Haziran ayı içinde, kesin kayıt işlemlerini ise yaz öğretimi dersleri başlamadan önce Üniversite Senatosunca belirlenecek tarihler içinde tamamlar. Yaz öğretiminde bir öğrenci toplam dokuz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

             Öğretim elemanları yaz öğretiminde Üniversitede haftada onsekiz saati geçmemek koşuluyla en fazla iki farklı ders açabilir. Yaz öğretiminde açılan dersi verecek olan öğretim elemanının normal dönemde bu dersi vermiş olma şartı aranmaz. Yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.