YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ,

MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 4/2/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik"in adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan "Osmangazi Üniversitesine" ibaresi "Eskişehir Osmangazi Üniversitesine"; 3 üncü, 6 ncı ve 10 uncu maddelerinde yer alan "Osmangazi Üniversitesi" ibareleri "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.