TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/6)

 

                Dayanak, kapsam ve uygulama

                MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü  maddesinin (e) bendine istinaden, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

                (2) Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır.

                (3) Ancak, alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın söz konusu olması halinde, transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin talepler;

                a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması ya da genel terkin limitini aşmakla birlikte kambiyo mevzuatında belirlenen mücbir sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca,

                b) Aleyhte farkın, genel terkin limitini aşmakla birlikte, mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlara dayanması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü),

                sonuçlandırılır.

                Başvuru

                MADDE 2 – (1) Transit ticaret talepleri, bu Tebliğin ekinde yer alan "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.

                Müteferrik hükümler

                MADDE 3 – (1) Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.

                (2) Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden, malların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelerek işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması "ithalat" hükmünde değildir.

                İzin verilmeyen haller

                MADDE 4 – (1) Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

                (2) İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

                Banka uygulamaları

                MADDE 5 – (1) Transit ticarete ilişkin bankacılık uygulamaları Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek esaslara göre yapılır.

                Yetki

                MADDE 6 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden transit ticaret işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemeye, talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir.

                Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

                MADDE 7 – (1) 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 96/8 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

 

TRANSİT TİCARET FORMU

 

 

1- Talep Sahibi Firmanın;

        a) Unvanı                                              :       

        b) Adresi                                              :       

        c) Vergi No                                           :       

 

2- Transit Ticarete Konu Malın;

        a) Cinsi                                                 :       

        b) G.T.İ.P.                                            :       

        c) Değeri (CIF, CF, FOB, vb.)                     

            - Alış bedeli                                      :       

            - Satış bedeli                                     :       

            - Transit ticarete yurt dışındaki

               bir bankaca aracılık edildiği

               durumlarda beyan edilen kâr         :       

        d) Miktarı (Adet, kg, ton, vb.)             :       

        e) Satın alındığı ülke                             :       

        f) Satıldığı ülke                                     :       

        g) Satıcı firma                                       :       

        h) Alıcı firma                                        :       

 

3- Transit ticaret konusu malın geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin;

 

Adı               Miktarı, (Adet, kg, vb.)           G.T.İ.P.            Birim Değeri              Toplam Değeri

 

 

TOPLAM :

 

 

                                                                                                                                 Tarih

                                                                                                                      Talep Sahibi Firma

                                                                                                                         (Kaşe ve İmza)

 

Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan transit ticaret talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 2006/........... sayılı Tebliğ uyarınca uygun görülmüştür.

 

 

 

                                                                                                                                 Tarih

                                                                                                                    ...................... Bankası

                                                                                                                     ..................... Şubesi

                                                                                                                 (Kaşe ve Yetkili İmzalar)