BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10423

             Ekli “e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 1/5/2006 tarihli ve 1602 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/5/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

e-DEVLET KAPISININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİNE

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

             MADDE 1 – 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Kararnamenin eki "e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar”ın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – (1) Bu Kararın geçici 1 inci maddesi hükümlerinin gerçekleşmesi ile birlikte, 25/1/2005 tarihli ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkar."

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.