YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE KULLANDIRILACAK KREDİLERE

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

                MADDE 1 – 26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

                "Faiz indirimi

                GEÇİCİ MADDE 4 – Bakanlığımızdan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik ve mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre kredi alan kooperatif ve ortaklardan borçlanma sözleşmelerinde %5’in üzerinde faiz oranı uygulanmış olanlardan; halen vadelerinde ödemelerine devam edenler sözleşmelerinin yenilenmesine gerek kalmaksızın kalan anapara borç miktarlarına ve kalan vadeler için bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle yıllık % 5 üzerinden faiz uygulanır ve tahsil edilir.

                Muaccel hale gelen borçların yeniden yapılandırılması

                GEÇİCİ MADDE 5 – Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik ve mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre kredi alarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte; borcu muaccel hale gelip Bakanlıkça tahsil oluru alınmış kooperatif ve ortaklarının anapara borcu ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk eden temerrüt faizleri dondurularak toplam borç her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilir. İlk taksidin  son ödeme tarihi 15/12/2006 dır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Bakanlık İl Müdürlüklerine müracaat ederek sözleşme imzalayanlar bu ertelemeden yararlanırlar. Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi, borçlunun müşterek borç ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez. Bu Yönetmelikten yararlanmak için müracaat ederek sözleşme imzalayan kooperatif veya ortakların borçları muacceliyet hesaplarından çıkarılarak tekrar vadesi gelmeyen hesaplara aktarılır, haklarında başlatılan kanuni takibat durdurulur. Ancak, ödeme planına bağlanan borçla ilgili olarak vadesi gelen kredi taksitlerinden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi durumunda ilk kanuni takibat hesaplarına geri dönülür."

                Yürürlük

                MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.