YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF

GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Öğrenciler; ders, ödev, proje, atölye, uygulama, laboratuvar, staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılırlar."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir."

             "Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum, okul yönetimine yazılı olarak bildirilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (3) nolu alt bent eklenmiştir.

             "3) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına nakil/geçiş yapan öğrencilerin dönem notları, iki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda bu madde hükümlerine göre belirlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Hazırlık sınıflarında sınıf geçme; birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir dönem notu eksik olan ya da hiç dönem notu bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminde veya ders kesiminde yetiştirme programları uygulanır. Bu programlarda görev alacak öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Diğer kurumlardan görevlendirilen öğretmenler hakkında ayrıca kurumlarına da bilgi verilir. Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen/öğretmenler tarafından belirlenir. Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Yıl sonu notu, bu puanlara göre belirlenir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma,  tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 7 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir."

             "d) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;

             1) Özrünü belgelendirmek,

             2) İki dönem notu almış bulunmak

             kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin  ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları, yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce bitecek ve üç haftayı geçmeyecek şekilde yapılır. Mezun olamayan ve sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri, ayrıca ders kesimini takip eden ilk hafta içinde de sorumluluk sınavlarına alınır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin  ikinci fıkrası  aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

             "Komisyonlarının oluşturulması için okullarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, eğitim bölgesindeki diğer okul öğretmenlerinden de yararlanılır. Bu düzenleme, sınavlardan önce toplanan eğitim bölgesi müdürler kurulunca yapılır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygulanır. Görevlendirme yapılırken  her dersin sınav komisyonunda o dersi okutan en az bir  öğretmenin bulundurulması esastır. Ancak,  yeterli sayıda ders/branş öğretmeninin bulunmaması durumunda, branşları dikkate alınarak diğer öğretmenlerden de görevlendirme yapılır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 3 – 2005-2006 Öğretim Yılında 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu ders/dersleri bulunanlar, sınava girme hakkı sona erinceye kadar ders kesimini takip eden ilk hafta içinde yapılan sorumluluk sınavlarına da girebilirler."

             Yürürlük

             MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümleri, 2006-2007 öğretim yılından itibaren, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.