YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan devlet memurlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ile personel planlamaları esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Fiili kadro: Her yıl Maliye Bakanlığınca vize edilen ve kurumların çalıştırabilecekleri azami memur kadro sayısını belirten miktarı,

             b) Görev tanım formu: Kurumda görevli personelin kadro görevi ile ilgili temel niteliklerin, yetki ve sorumluluğunun belirtildiği formu,

             c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

             ç) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

             d) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yaptırılacak olan yazılı sınavı,

             e) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Kurumda geçirilen süreler ile 5018 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

             f) Kadro: Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görev yapan insan gücünün meydana getirdiği tabloyu,

             g) Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarını,

             ğ) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

             h) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara geçişler için yaptırılacak yazılı sınavı,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

             (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

             a) Yönetim Hizmetler Grubu;

             1) Müdür,

             b) Araştırma ve Planlama Hizmetler Grubu;

             1) Uzman,

             c) İdari Hizmetler Grubu;

             1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

             (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

             a) Avukat, programcı, tabip, hemşire, çarkçı, istatistikçi, kaptan, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog/rehber, tekniker, teknisyen, teknik ressam.

             Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

             MADDE 6 – (1) Görevde yükselme niteliğindeki atamalara esas kadro görev unvanları ve söz konusu kadrolara atanacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır.

             a) Müdür olarak atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             2) Görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,

             3) Son yıl sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 90 olmak,

             4) En az ondört yıl kamu hizmeti ve unvanlı kadrolarda çalışanlar hariç uzmanlıkta en az sekiz yıl hizmeti olmak, uzmanlıkta geçen hizmetin son beş yılını atamanın yapılacağı Kurumda geçirmiş olmak,

             5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             b) Uzman olarak atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             2) Görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,

             3) Son yıl sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

             4) En az altı yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin son üç yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Kurumda geçirmiş olmak,

             5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

             2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına veya ortaöğretim kurumlarından, üniversite/yüksekokullardan bilgisayarla ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

             3) Görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,

             4) Son yıl sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

             5) En az üç yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin son iki yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Kurumda geçirmiş olmak,

             6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

             a) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olmak,

             b) Görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,

             c) Son yıl sicil notu 90 ve üzerinde olmak,

             ç) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

             Duyuru ve başvuru

             MADDE 8 – (1) Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;

             a) Bir sonraki atama yapılacak kadroların birimi, unvanı ve adedi ile ilgili görev tanım formlarında açıklanan niteliklerine göre başvuru şartları Kurum tarafından eğitim tarihinden iki ay önce Birlik ve Kurumlara duyurulur. 

             b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların azami beş kadroyu belirten dilekçesi alınarak, nitelikler için aranan belgeler ilave bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Kurumun Personel Başkanlığına gönderilir.

             Görevde yükselme eğitimine alınma

             MADDE 9 – (1) Yükselme niteliğindeki kadrolara yapılacak atamalarda; personelin öncelikle görevde yükselme eğitimine alınması esas olup, eğitime çağırılacak aday sayısı, atama yapılacağı duyurulan her bir kadro görev sayısının üç katını geçemez. Bu kapsamda, görevde yükselme eğitimine alınacak aday personelin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır;

             a) Yükselme niteliğindeki atama yapılacak kadrolara müracaat eden ve yapılan inceleme sonucunda son başvuru tarihi itibariyle niteliklerinin uygun olduğu tespit edilen personel, sicil ve disiplin durumları da dikkate alınacak şekilde hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirmeye tâbi tutulur.

             b) Yapılan değerlendirme neticesinde elde edilen değerlendirme notlarına göre her bir personel başvurmuş olduğu, Müdür, Uzman ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları esas alınmak suretiyle kendi aralarında sıralanır.

             c) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında puanların eşitliği halinde sırası ile hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

             ç) Tercih ettiği kadrolar için eğitime alınacak aday personel miktarının, değerlendirme sırası itibariyle daha üst sıralarda bulunan personel tarafından da tercih edilmiş ve kadro miktarlarının üç katı olan miktarın altında kalmış olan personel o yıl için yükselme niteliğinde atama yapılacak kadrolarda değerlendirmeye alınmaz.

             d) Görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip eğitim ve sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

             Görevde yükselme eğitimi ile ilgili usul ve esaslar

             MADDE 10 – (1) Yapılan değerlendirme neticesinde görevde yükselme eğitimine alınmak üzere tespit edilen adaylara uygulanacak eğitim ile ilgili usul ve esaslar şunlardır;

             a) Görevde yükselme eğitimi her yıl Nisan ayında Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında yapılır.

             b) Her yıl yayınlanacak olan görevde yükselme niteliğindeki atamalara ait kadrolara göre bildirilecek bilgi kaynakları dikkate alınmak suretiyle, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca hazırlanacak eğitim programı ile eğitimin icra edileceği tarihler, eğitime alınacak aday personele duyurulmak üzere her yıl kadroların ilanından itibaren bir ay içinde Kurumun Personel Başkanlığına gönderilir.

             c) Personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (f) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Her ne sebeple olursa olsun eğitim süresinin üçte bir (1/3)ine katılmayanlar sınava alınmazlar.

             ç) Eğitim programları sadece Kurum için geçerli olup diğer kurumlara naklen atamalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalarda kazanılmış hak teşkil etmez.

             Görevde yükselme ile ilgili eğitim konuları

             MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

             a) T.C. Anayasası:

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3) Devletin temel organları,

             b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

             e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

             f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı, işleyişi ve görev alanına giren mevzuat ile ilgili konular,

             g) Atanılacak kadronun görev alanı, atama yapılacak görevin nitelikleri ve mesleki etik ilkeleri ile ilgili konular.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme sınavı

             MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı her yıl yayımlanacak emirde belirtilen tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yazılı olarak, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

             (2) Sınavlarda 100 üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

             (3) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında başarı notlarında eşitlik olması halinde, sırası ile atamanın yapılacağı kurumda hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

             (4) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır ve iki yıl içinde aynı unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavlarına alınmazlar.

             (5) Sınav sonuçları aynı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. İlan edilen kadrolardan boşalma olması halinde müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

             Unvan değişikliği sınavı

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu elde etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

             (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

             (3) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

             (4) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

             Sınav kurulu

             MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amirin görevlendireceği kişinin başkanlığında, Kurumun Personel Başkanlığı temsilcileriyle, atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de seçilir.

             (2) Sınav kurulları üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

             (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üye görevlendirilir.

             (4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

             (5) Sınav kurulunun sekretarya görevleri Kurumun Personel Başkanlığı Sivil Memur ve İş/İşçi Münasebetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

             Sınav kurulunun görevleri

             MADDE 15 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Sınavda sorulacak soruların konularını belirlemek,

             b) Sınavın düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

             c) Sınav sonuçlarını başarı listesi hazırlayarak Sahil Güvenlik Komutanına arz etmek,

             ç) Sınav sonuçlarını Sahil Güvenlik Komutanına arz etmeyi müteakiben onbeş gün içinde ilan ederek ilgililere duyurmak,

             d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak ve ilgililere bildirmek,

             e) Sınavın uygulanması ve sonuçlandırılmasına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

             Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

             MADDE 16 – (1) Sınav kurulu tarafından yapılan sınavı değerlendirme sonuçlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak atamaya yetkili amire teslim edilir.

             (2) Sınav sonuçları, sınav bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve ilgili birimlere yazı ile bildirilir.

             (3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik veya Kuruma yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma gönderilir, sınavı yapan kurumdan alınan itiraz sonuçları da ilgililere otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.

             Sınavı kazananların atanması

             MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

             a) Atamalar, boş olan ve fiili kadrosu alınan miktara göre, bu kadro için eğitime tabi tutulan ve sınavda başarılı olan adayların başarı sıraları esas alınarak üç ay içinde yapılır.

             b) Sınavda başarılı oldukları halde, başarı sıralamasında kendisinden önce gelen personelin atanması nedeniyle atanmaları yapılamayan personel, müteakip sınav yapılıncaya kadar boşalacak kadrolara başarı sırasıyla atanır.

             c) Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atama isteğinden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir.

             ç) Haklarında memuriyete atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli ve idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların haklarında yapılan kovuşturma veya soruşturma neticeleninceye kadar ataması yapılmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Özürlülerin eğitimi ve sınavı

             MADDE 19 – (1) Gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ile sınavların yapılabilmesi için gerekli önlemler Kurum tarafından alınır.

             Kazanılmış haklar

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

             Görev grupları arasındaki geçişler

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

             c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişleri unvan değişikliği sınavına tabidir.

             Yükseköğrenim Şartı

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden önce iki yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

             Yürürlük

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ek-1

DEĞERLENDİRME FORMU

ADI VE SOYADI                                                                 :

SİCİL NO                                                                                                           :

GÖREV YERİ VE UNVANI :                                                                                            

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN DEĞERİ

ADAYIN PUANI

1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Önlisans

4

 

b) Üç Yıllık Yüksek Okul

6

 

c) Lisans

8

 

ç) Yüksek Lisans

10

 

d) Doktora

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK.nin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

   a. On yıla kadar (On yıl dahil) her bir yıl için

1

 

   b. On yıldan sonraki her bir yıl için

0,15

 

3. Son 3 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.

 

4. Takdir Durumu (Değerlendirmede bu Yönetmeliğin Ek-1/a’sında yer alan mükafat puanları çizelgesinde belirtilen puanlar esas alınacaktır.)

0,04 ilâ 0,20

 

5. Ceza Durumu (Değerlendirmede bu Yönetmeliğin Ek-1/a’sında yer alan ceza puanları çizelgesinde belirtilen puanlar esas alınacaktır.)

-2,00 ilâ -10,00

 

6. Müracaat edilen kadronun bulunduğu birimde çalışılan her yıl için

1

 

7. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavında (375 sayılı KHK ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

2

 

b) (C) alanlara

4

 

c) (B) alanlara

6

 

ç) (A) alanlara

8

 

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır)

a)  Başarısız olduğu her bir sınav için

-2

 

b)  Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

-3

 

EKSİ PUANLAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA TOPLAM  

 

 

 

İMZA

SVL. ME.VE İŞ/İŞÇİ MÜN. Ş. MD.

 

 

 

Ek-1/a

 

CEZA PUANLARI ÇİZELGESİ

 

DİSİPLİN AMİRLERİ VEYA DİSİPLİN KURULLARI

TARAFINDAN VERİLENLER CEZALAR

CEZA PUANI

1. Her uyarı için

-2

2. Her kınama için

-3

3. Her göz hapsi için

-4

4. Her oda hapsi için

-5

5. Her aylıktan kesme için

-6

6. Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-7

 

MÜKAFAT PUANLARI ÇİZELGESİ

 

MÜKAFATIN CİNSİ

MÜKAFATI VEREN AMİRİN RÜTBESİNE GÖRE MÜKAFAT PUANLARI

Yarbay ve daha küçük rütbeler

Albay

Tuğg./ Tuğa.

Tümg./ Tüma.

Sahil Güvenlik Komutanı

1. Her takdir, teşekkür başarı belgesi için

0,04

0,05

0,06

0,07

0,10

2. Her para mükafatı için

-

-

-

-

0,10

3. Taltifen yurt dışına gönderilenler için

-

-

-

-

0,20

4. Açıklamalar:

a) Aynı amir tarafından bir takvim yılında verilen takdirlerden azami iki adedi değerlendirmeye alınır.

b) Takdir edilen personelin kimliği açıklanmamış olan, genel anlamdaki takdir ve teşekkür yazıları puanlamaya dahil edilmez.

c) Yurt dışında görevli devlet memurları için yabancı uyruklu amirler tarafından verilen takdir ve benzeri yazılara puan verilmez; ancak puanlara istinaden Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup amirlerce verilen takdirler değerlendirilir.

ç) İçişleri Bakanı tarafından verilen takdir ve ödüller Sahil Güvenlik Komutanı’nın verdiği takdir ve ödüllerle eşit olarak puanlanır.