YARGITAY KARARI

             Yargıtay 15. Hukuk Dairesinden:

             Esas No           :   2006/800

             Karar No        :   2006/1806

             Mahkemesi      :   Konya 2. Asliye Hukuk Hakimliği

             Tarihi               :   16/5/2005

             Numarası          :   2005/59-314

             Davacı              :   Ömer Babur Vek. Av. Nazım Çiçek

             Davalı               :   Malkondu Müh. İnş. Orman San. Tic. Ltd. Şti.

                                          Vek. Av. İsa Tanoğlu, Av. Ziya Sevgili

             Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin temyiz edilmeyerek kesinleşen 16/5/2005 gün, 2005/59 E. 2005/314 K. sayılı kararının kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı'nın lüzum göstermesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

 

 - KARAR-

             Davacı taşeron tarafından davalı yüklenici aleyhine iş bedelinden bakiye alacağın tahsili istemi ile açılan dava husumet yönünden reddedilmiş, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7. maddesi uyarınca delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereği yerine getirilmeden önce karar verilmiş olmakla 2.000.000.000 TL. tutarında vekalet ücretinin yarısı olan 1.000 YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine karar verilmiştir.

             Karar tarihinde yürürlükte olan ve 4/12/2004 tarih ve 25660 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7/3 maddesine göre davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunması gerekir. Somut olayda dava husumet nedeniyle reddedildiğinden ve davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen vekalet ücreti 350.000.000 TL. (350,00 YTL) yi geçemeyeceğinden yargılamada kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına 350,00 YTL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi yerine bu miktarı aşar şekilde ve nisbî olarak 1000,00 YTL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

             SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Konya Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 16/5/2005 gün 2005/59 E. 2005/314 K. sayılı Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşen kararın HUMK.nun 427/VII. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak kaydıyla KANUN YARARINA BOZULMASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 28/3/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.