TEBLİĞ

                Gümrük Müsteşarlığından:

BAZI TİCARİ MAHİYETTE EŞYANIN BEDELSİZ İTHALİNE İLİŞKİN

2 SERİ NO.LU TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (BEDELSİZ İTHALAT SERİ NO: 5)

 

             MADDE 1 – 10/10/2000 tarihli ve 24196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.