YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

             "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde, yardımcı doçentliğe yükseltilmede aranan ilan şartı dışında usul ve esaslar uygulanır. Ancak bunların yardımcı doçentliğe müracaatları için lisans ve lisansüstü diplomalarının denklik belgelerinin alınmış olması zorunludur. Bunlar kendi ana dilleri dışındaki Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği yabancı dillerden birinden yabancı dil sınavına alınır. Görevlendirilmelerinde ise yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli çalıştırılmasına uygulanan usul ve esaslar uygulanır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

             "Doçentlik sınavlarına; lisans ve lisansüstü diplomalarının denklik belgeleri alınmış olması kaydıyla yabancı uyruklu olanlarda başvurabilir. Ancak bunların anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından aranan başarıyı sağlamış olmaları gereklidir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Doçentlik sınavında başarılı olarak doçentlik unvanını alan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının profesörlüğe yükseltilme ve atama ile ilgili yukarıda yer alan maddelerde aranan şartları sağlamaları ve yabancı ülkelerden aldıkları lisans, lisansüstü diplomaları ile doçentliklerinin denklik belgelerini almış olmaları kaydıyla, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar uygulanır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 2 – Bu Yönetmelikte yer alan yardımcı doçent, doçent ve profesörlüğe yükseltme ile atanma esnasında oluşturulan jürilere ve lisansüstü eğitimle ilgili oluşturulacak her türlü jürilere yurtiçinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan yabancı uyruklu profesörler de görevlendirilebilir."

             Yürürlük

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.