YÖNETMELİK

 

                Maliye Bakanlığından:

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ AMBAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Eşya, geçici depolama yerlerine buralarda görevli ambar memurlarının sorumluluğu ve gümrük idaresi memurlarının gözetim ve denetimi altında geliş belgeleri ile karşılaştırılarak teslim alınır."

             "Geçici depolama yerine alınan ihracat tırları için ambar memuru, gümrük idaresi görevlisi ve eşya sahibi tarafından imzalanacak üç nüsha "İhraç Eşya Giriş Formu" (EK:2) düzenlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Eşya, antrepolara buralarda görevli ambar memurlarının sorumluluğu ve gümrük idaresi memurlarının gözetim ve denetimi altında geliş belgeleri ile karşılaştırılarak teslim alınır."

             "Gümrük memuru, antrepolara alınan eşya için kendisine verilen ve üzerinde özet beyan veya antrepo beyanname numarasının yer aldığı ve nakliyeci firma (acenta) tarafından düzenlenen boşaltma listesi ile ilgisine göre; tır karnesi, konşimento, CMR, özet beyan gibi belgelerdeki bilgilerle karşılaştırarak antrepo giriş işlemlerini onaylar."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Gümrüğün izniyle geçici olarak bir kısmı ambardan çıkacak eşya için üç nüsha "Eşyanın Geçici Çıkış Tutanağı" (EK:16) düzenlenir. Numune alan kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bir tutanak bulunması hâlinde bu tutanağın bir örneği alınır ve "Eşyanın Geçici Çıkış Tutanağı" düzenlenmez. Tutanağın aslı dosyasında muhafaza edilir. Bir nüshası gümrük memuruna, diğer nüshası numuneyi alan ya da muayeneyi yapan memura verilir. Eşyanın çıkışı, giriş defterinde eşyayla ilgili açıklama kısmına not olarak yazılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 - 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak zannıyla el konularak ilgili gümrük müdürlüğünün yazısıyla kaçak eşya ambarına getirilen eşya, zapta ilişkin tutanaktaki bilgilerle karşılaştırılarak üç nüsha "Kaçak Eşya Teslim Tutanağı" (EK:20/A) düzenlenir ve bu belgede eşyanın her birinin, tüm ayırt edici özellikleri (adet, marka, ağırlık, model, seri numarası, IMEI numarası, tip, hasar durumu, kutudaki eşya adedi gibi) belirtilerek teslim alınır. Ambar memuru ile eşyayı teslim eden görevli ve varsa eşya sahibi belgeyi imzaladıktan sonra, birer nüshası imzalayanlara verilir, aslı dosyasında saklanır. Kaçak tutanakları ile ambara getirilen eşya arasında farklılık olması durumunda, Kaçak Eşya Teslim Tutanağına buna ilişkin şerh düşülmekle birlikte, farklılığa ilişkin ayrıntılı tutanak düzenlenerek eşya teslim alınır. Ancak, farklılığa ilişkin tutanak ile Kaçak Eşya Teslim Tutanağının, eşyayı getiren görevli tarafından imzalanmaması hâlinde, eşya teslim alınmaz. Teslim alınan eşyadaki farklılık veya görevlinin imzadan kaçınması hâlinde bu durum, eşyayı getiren görevlinin dairesine ve ilgili gümrük idaresine yazı ile bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ilgili kuruluşlarca muhafaza edilmesi öngörülen eşya ile miktar bakımından fazla olan veya ambardaki tertibat ve koşullardan dolayı niteliği korunamayacak olan eşya ambara alınmaz.

             Ambara alınan eşya, Kaçak Eşya Teslim Tutanağındaki bilgilere uygun olarak "Kaçak Eşya Giriş Defteri"ne (EK:21) kaydolunur. Yılbaşından itibaren teselsül etmek üzere her kaçak olayına bir giriş sıra numarası verilir ve o olaya ait eşya, kalemler itibarıyla aynı girişe alt sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilir. Bir olaya ait kaçak zannı ile el konulan eşya başka olaylara ait olanlarla karışmayacak ve birbirine zarar vermeyecek surette üzerlerine defter sıra numaraları ve eşya sahipleri yazılı etiketler takılarak muhafaza edilir.

             Ambara alınan eşya için, sahipleri itibariyle "Alfabetik Fihrist Defteri" (EK:22) tutulur.

             4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilmek istenen eşyalar, ambarda yeterli alan bulunması hâlinde Genel Müdürlükten izin alınarak ambara alınır. Bu tür eşya için de yukarıda belirtilen işlemler yapılmakla birlikte, ambarda ayrı bir bölüme konulur veya diğer eşyalarla karışmayacak şekilde yerleştirilir ve "Diğer Eşya Giriş Defteri"ne (EK:23) kaydolunur. Bu tür eşya için ayrı bir Alfabetik Fihrist Defteri tutulur."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Eşya ambara alındıktan sonra iki ay içerisinde eşya ile ilgili olarak dava açılıp açılmadığı açılmış ise dava açılış tarihi, mahkemesi, dosya numarası ilgili gümrük idaresine sorulur."

             "Ayrıca, mahkeme heyeti tarafından yapılan keşiflere ilişkin düzenlenen tutanağın bir örneği işletmece alınarak dosyasında saklanır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

             "Bu tür eşyadan imhalık hale gelenler, tasfiye ambarına teslim alınmadan ilgili gümrük idaresince imha edilir."

             "4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer eşyadan mahkemece iadesine karar verilenler, giriş kayıtlarına uygun olarak eşya sahibine, Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. Bu eşyalardan iadesine karar verilenlerle müsaderesine karar verilenler "Diğer Eşya Çıkış Defteri"ne (EK:26) kaydedilerek, müsaderesine karar verilenler 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamındaki eşya ambarından sorumlu memura Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamındaki Eşya Giriş Defterine kaydedilir ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyeleri sağlanır."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Perakende satılacak eşya, Perakende Satış Talimatına göre karar alınarak, perakende satış mağazasına Eşya Teslim- Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. Teslim alınan eşya "Perakende Ambarı Giriş Defteri"ne (EK:28/A) kaydedilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu şekilde teslim edilen eşya, ilgisine göre "Tasfiye Ambarı Çıkış Defteri"ne (EK:32) veya "193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamındaki Eşya Çıkış Defteri"ne (EK:33), perakende satış mağazası ambarından teslim edilen eşya ise "Perakende Ambarı Çıkış Defteri"ne (EK:33/A) kaydedilir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 23 - Araçlar, sundurmaya aşağıda belirtildiği şekilde ve geliş türlerine göre ayrı ayrı yerlere alınırlar. Araçların üzerine defter kayıtlarına göre düzenlenen etiketler yapıştırılır.

             A) İthal edilmek üzere yurt dışından, gümrüğün yazısı ile birlikte sundurmaya getirilen veya yurt içi gümrüklerden aktarma yoluyla gelen araçlarla ilgili olarak gümrük memuru, kendisine verilen ve üzerinde özet beyan veya antrepo beyanname numarasının yer aldığı ve nakliyeci firma (acenta) tarafından düzenlenen boşaltma listesi ile ilgisine göre, fatura, tır karnesi, konşimento, CMR, özet beyan gibi belgelerdeki bilgileri karşılaştırarak sundurma giriş işlemlerini onaylar. Boşaltma listesi, gümrük memuru, sürücü veya nakliyeci şirket temsilcisi ve ambar memurunca imzalanmak suretiyle üç nüsha düzenlenir. Listenin birer nüshası imzalayanlara verilir. Bu tür araçlar sundurmaya alınırken ayrıca, üç nüsha "Teslim-Tesellüm Tutanağı (İthal Araç İçin)" (EK:34) düzenlenir. Teslim Tesellüm Tutanağının aslı acenta yetkilisine verilir, bir nüshası ilgili gümrük idaresine gönderilir, bir nüshası da araca ilişkin dosyasında saklanır. Aracın, boşaltma listesine uygunluğu ambar memurunca da kontrol edildikten sonra araç sundurmaya alınır. Sundurmaya getirilen aracın boşaltma listesine uygun olmaması hâlinde, boşaltma listesi imzalanmayıp, durum gümrük idaresine bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır.

             Bu şekilde sundurmaya alınan araçlar ilgisine göre, "Geçici Depolama Yeri Giriş Defteri (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin)" (EK:35) veya "Antrepo Araç Giriş Defteri"ne (EK:36) kaydedilir.

             B) Geçici olarak sundurmaya bırakılan araçlar, ilgili gümrük idaresinin yazısıyla birlikte gelen "Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı" (EK:37) imzalanarak teslim alınır. Araç sahibinden mevcut ise araca ilişkin mülkiyet belgesinin bir örneği istenir. Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağının bir nüshası araç sahibine verilir. Bu şekilde teslim alınan araçlar, Geçici Depolama Yeri Giriş Defterine (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin) kaydedilir.

             C) Kaçak zannıyla yakalanarak ilgili gümrük müdürlüğünün yazısıyla sundurmaya getirilen araçlar için düzenlenen Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı, zapta ilişkin tutanaktaki bilgilerle karşılaştırılarak imzalanır ve bir örneği aracı teslim edene verilir, bir örneği ilgili gümrüğüne gönderilir, bir örneği de dosyasında saklanır. Araca ilişkin trafik ve tescil belgelerinin ve zaptetme tutanağının örnekleri alınır. Bu şekilde sundurmaya alınan araçlar, "Kaçak Araç Giriş Defteri"ne (EK:38) kaydedilir. Sundurmaya alınan araçlar için, sahipleri itibariyle Alfabetik Fihrist Defteri tutulur.

             Bu şekilde sundurmaya alınan araçların, sundurmaya alınışlarından itibaren iki ay içerisinde, araç ile ilgili olarak dava açılıp açılmadığı, açılmış ise dava açılış tarihleri, ilgili gümrük idaresine sorulur. Dava açılış tarihinden itibaren bir yıl geçen araç için Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilmek üzere, dört nüsha tasfiye listesi düzenlenerek iki nüshası ilgili gümrük idaresine, bir nüshası işletmeye gönderilir, bir nüshası dosyasında saklanır. Mahkemeden aracın tasfiyesine ilişkin alınmış kararla, tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenen araç, Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir. Satış suretiyle tasfiye edilen araç, sundurmada diğer araçlardan ayrı olarak görüşe sunulur.

             4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilmek istenen araçlar, sundurmada yeterli alan bulunması hâlinde Genel Müdürlükten izin alınarak el koyma tutanağı veya ilgili kurumun yazısına istinaden üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek sundurmaya alınır. Tutanak, ambar memuru varsa araç sahibi ve aracı getiren ilgili kuruluş yetkilisi tarafından imzalanır ve birer nüshası imzalayanlara verilir. Araca ilişkin trafik ve tescil belgelerinin ve zaptetme tutanağının örnekleri alınır. Sundurmaya alınan araç, Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağındaki bilgilere uygun olarak "Diğer Araç Giriş Defteri"ne (EK:39) kaydolunarak kaçak araç sundurmasının ayrı bölümünde muhafaza edilir. Bu araçlar için ayrı bir Alfabetik Fihrist Defteri tutulur.

             D) İlgili gümrük idaresince, Devlete terk edildiği bildirilen araç gümrük idaresince düzenlenen araç tespit ve teslim tesellüm tutanağı, terk dilekçesi ve araca ilişkin mülkiyet belgesinin bir örneği ile birlikte sundurmaya alınır. Bu şekilde sundurmaya alınan araçlar, “Tasfiyelik Araç Giriş Defteri"ne (EK:40) kaydedilir. Tutanağın aslı araç sahibine verilir ve bir örneği dosyasında saklanır. Birer örneği işletmeye ve ilgili gümrük idaresine gönderilerek tespit ve tahakkuk kâğıdının düzenlenmesi istenir. Bu araçlar Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir.

             Sahipsiz kalan taşıtların Türkiye’de trafikte tescil edilmiş olması hâlinde Gümrük Müsteşarlığınca veya Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından trafik kaydı silindikten ve vergi yükümlülüğü kaldırıldıktan sonra işletme tarafından teslim alınır.

             İşletmelere veya diğer işletmecilere ait ithal, ihraç, geçici ve kaçak araç sundurmasındaki araçlardan tasfiyelik hale gelenlerle sahipsiz araçlar, tespit ve tahakkuk kağıtları beraberinde, üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek tasfiyelik araç sundurmasına alınır. Sundurmaya alınmayan araç için yerinde teslim alındığına ilişkin belgeler imzalanmaz. Tutanağın aslı dosyasında, bir nüshası aracı teslim eden görevlide kalır. Bir nüshası da işletmeye verilir.

             Bu şekilde teslim alınan araçlar, Tasfiyelik Araç Giriş Defterine kaydedilir.

             E) 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ve diğer yollarla Devlete intikal eden kamu kurumlarının yazısı, taşıt muayene ve kontrol raporu ve trafik tescil kaydının silindiğini belirtir şerhi içeren tescil belgesiyle birlikte gelen araçlar, üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek sundurmaya alındıktan sonra, tutanağın bir örneği aracın ön camının iç kısmına, dışarıdan okunacak şekilde yapıştırılır. Tutanağın bir nüshası aracı teslim eden görevliye, bir nüshası da işletmeye verilir. Teslim alınan araçlar, "Tasfiyelik Araç Giriş Defteri (193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamı) " ne (EK:41) kaydedilir. Bu tür araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılır.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin son paragrafı ile (C) bendinin ikinci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(A) ve (B) bentlerine göre, sundurmadan çıkan araçların, gerekli kontrolleri gümrük muhafaza memuru tarafından yapılır. Bu bentlerde belirtilen araçlardan, tasfiyelik hale gelerek ilgili çıkış defterine kaydedilenler aynı zamanda Tasfiyelik Araç Giriş Defterine kaydedilir."

             "Teslim alan ambar memurunca da Tasfiyelik Araç Giriş Defterine kaydedilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 27 - Akaryakıtlar için özel tesisi bulunan işletmelerde mutat depo fazlası olarak veya diğer suretlerle işletmeye teslim edilen akaryakıtlar için üç nüsha "Sayaç Fişi" (EK:56) düzenlenir. Fişin birer nüshası teslim edene ve ilgili gümrük müdürlüğüne verilir. Bir nüshası dosyasında saklanır. Bir gün içinde düzenlenen fişler için "Günlük Akaryakıt Giriş Listesi" (EK:57) düzenlenir. Liste, günlük fişlerle birlikte dosyasında saklanır. Bu şekilde teslim alınan akaryakıtlardan tasfiyelik halde olanlar, "Tasfiye Ambarı Giriş Defteri (Akaryakıt)"ne (EK:58), kaydedilir. Kaçak zannıyla el konularak rafineri şirketlerine teslim edilemeyen akaryakıtlar mülki amirin talebi üzerine kaçak eşya teslim tutanağı ile teslim alınabilir. Teslim alınan kaçak akaryakıtlar "Kaçak Eşya Giriş Defteri (Akaryakıt)"ne (EK:59) kaydedilir. Satış, tahsis veya sahibine iade suretiyle teslim edilecek akaryakıtlar, ilgisine göre, Teslim Fişi veya Eşya Teslim Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından belirlenen fire oranları düşüldükten sonra teslim edilen akaryakıtlar, mahiyetine göre "Tasfiye Ambarı Çıkış Defteri (Akaryakıt)"ne (EK:60) veya "Kaçak Eşya Çıkış Defteri (Akaryakıt)"ne (EK:61) kaydedilir.

             Kaçak ve kaçak zannı ile el konulan akaryakıt ve türevleri, bu tür eşyayı muhafaza edebilecek özel tertip ve tesisi bulunmayan işletmelerce teslim alınmaz."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 - Ambara alınan eşya, birbirine zarar vermeyecek ve karışmayacak şekilde raflara, raflara sığmayanlar veya özelliğinden dolayı raflara yerleştirilemeyenler paletlerin üzerine yerleştirilir. Raflarla paletlerin konulduğu yerler harf ve rakam verilmek suretiyle numaralandırılır. Eşyanın konulduğu yer ambar giriş defterinde belirtilir. Ayrıca eşyanın üzerine eşyaya ait bilgileri içerir "Etiket"ler (EK:63) yapıştırılır. Sundurmaya alınan araçlar birbirine zarar vermeyecek, sahanın gözetimini engellemeyecek şekilde ve uygun olması şartıyla geliş türlerine göre farklı alanlara yerleştirilerek araç tespit ve teslim-tesellüm tutanağının bir örneği, aracın iç kısmına yapıştırılır ve aracın konulduğu yer giriş defterinde belirtilir.

             Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyası, işletme şube müdürü veya şefi ile ambar memuru ve teslim eden kişi tarafından yapılacak sayım ve tartım sonuçları ile özelliklerini belirten üç nüsha tutanak düzenlenerek teslim alınır ve ihtiyaç duyulması hâlinde bilirkişi istenir. Düzenlenen tutanağın aslı dosyasında, bir nüshası işletmede, bir nüshası da teslim edende kalır. Ayrıca bu tür eşyalar içerisinden eşya çıkartılamayacak bir kaba konularak mühür tatbik edilir ve muhafazalı özel bir yere konur. Geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmek üzere getirilen değerli madenlerden yapılmış her türlü eşya teslim alma aşamasında geliş belgeleri ile karşılaştırıldıktan sonra gümrük idaresiyle müşterek mühür altına alınarak özel muhafazalı bir yere konulur.

             Bu tür eşyadan devlet malı haline gelenler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirilerek teslim alınması istenir. Teslim alınmayan eşyalar ise bilirkişi marifetiyle her eşya için ayrı ayrı fiyat tespitlerinin yaptırılmasını müteakip Tüzük hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulur.

             Tasfiye ve yolcu beraberi eşya ambarlarına dağınık ve ambalajsız olarak gelen eşya, gerekli koruyucu tedbirler alınarak raflara yerleştirilir.

             Ambarların daima düzenli ve temiz olması sağlanır."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Hasara Uğrayan, Bulunamayan ve Değiştirilen Eşya

             MADDE 33 - Eşyanın kaybolması, hasara uğraması, değiştirilmesi, çalınması ve benzeri durumlarda, tutanak düzenlenerek işletme amirine bilgi verilir. Konu incelenerek gerekli yasal işlemler yapılır."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 34 - Ambarların sayımını yapmak üzere, her yılbaşında, başkanlığını şube müdürü veya şefin yapacağı, birisi sayımı yapılacak ambar veya sundurmadan sorumlu memur olmak üzere, üç kişilik sayım komisyonu oluşturulur.

             Gümrüğün denetimi altında bulunan ve gümrük idaresince sayımı yapılmayan antrepo, geçici depolama yeri, kaçak eşya ambarı, yolcu beraberi eşya ambarı ve sundurmanın sayımlarından önce komisyona bir gümrük memuru verilmesi ilgili gümrük idaresinden yazılı olarak istenir. Yukarıda anlatıldığı şekilde oluşturulan komisyona gümrükçe görevlendirilen memur da dâhil edilir. Gümrükçe 15 gün içerisinde memur görevlendirilmemesi hâlinde, sayım yukarıda belirtilen komisyonca yapılır ve tutanağın bir örneği ilgili gümrük idaresine gönderilir.

                   Ambar ve sundurmalardaki eşyanın tamamı sayılır. Ancak eşyası sayılamayacak kadar çok olan ambarlarda veya zorunlu hallerde örnekleme yöntemiyle sayım yaptırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Örnekleme yöntemiyle yapılacak sayımlarda, eşyanın ambara giriş tarihi esas alınarak her yıl için en az % 20’si sayılır. Eşyanın belgelerinde yazılı bilgilere uygun olduğu belirtilerek düzenlenen sayım tutanaklarının asılları Mayıs ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu sürede tamamlanamayacağı anlaşılan sayımlar için, gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlükten süre istenir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

             Komisyon tarafından, bilgisayardan ilgisine göre, "Stok Defteri" (EK:64), "Araç Stok Defteri" (EK:65) veya "Perakende Ambarı Stok Defteri" (EK:65/A) alınır. Eşya ve araçların giriş belgeleri, giriş defteri ile stok defteri bilgileri karşılaştırılarak, eksiklik ve fazlalığa ilişkin bilgiler stok defterinin ilgili sütunlarına işlenir. Ayrıca, ambara teslim alındıktan sonra değişik çıkan, akarlı, hasarlı veya imhalık olduğu anlaşılan eşyalar için, geçerli sebep bulunmadığı takdirde durum tutanak altına alınarak, stok defteri ve sayım tutanağı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Eksiklik çıkması veya belgelerinde yazılı özelliklerine göre eşyanın değişik olması hâlinde, sebepleri araştırılarak ambar memuruna tazmin ettirilir. Fazla çıkan eşyanın daha önce deftere kaydedilmeme sebebi araştırılarak eşya ilgili giriş defterine kaydedilir. Defter kayıtları eksiklik ve değişikliklere göre düzeltilerek düzeltme nedeni defterde belirtilir. Eksiklik, fazlalık ve değişikliğin geçerli nedenlerden ileri geldiğini ispat edemeyen görevliler hakkında yasal işlem yapılır. Yapılacak denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda çıkan eksiklik, fazlalık ve değişiklikler için de yukarıdaki hükümler uygulanır."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 36 - İşletmelerce, ambarlarla ilgili tüm görevlendirmeler yazılı olarak yapılır.

             Görev veya görev yeri değişikliği ve emeklilik gibi sebeplerle, sorumlu olduğu ambarı devretmesi gereken memur, devreden ve devralan memurun da yer aldığı, şube müdürü veya şefin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak tam sayımla ambardaki eşyaları, defter ve belgeleri devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

             Ayrıca görevden uzaklaştırılma, tutukluluk ve ölüm gibi memurun görev yerine gelmesine engel bir durumun ortaya çıkması hâlinde, memurun sorumlu olduğu ambar, şube müdürü veya şefin başkanlığında devralacak memurun da katılımıyla oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından müştereken açılıp kapatılarak yapılacak sayımla defter ve belgelerle birlikte devredilir.

             Ambar memurunun izin ve rapor gibi sebeplerle geçici olarak görevi başında olmadığı zamanlarda, ambarlar şube müdürü veya şefin başkanlığında üç kişilik komisyon tarafından iki örnek "Sorumlu Ambar Memuru Olmadan Açma Kapama Tutanağı" (EK:66) düzenlenerek açılıp kapatılır. Tutanağın bir örneği işletmede muhafaza edilir, bir örneği de sorumlu ambar memuruna teslim edilir.

             Eşya giriş ve çıkışı yoğun olan ambarlarda sorumlulukları müşterek olmak üzere, birden fazla ambar memuru görevlendirilebilir."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "EKMADDE 1 - Bu Yönetmelik kapsamına giren İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı birimlerde görevlendirilmiş gümrük memuru ya da gümrük muhafaza memuru bulunmaması hâlinde bu Yönetmelik gereğince bunların yapmaları gereken görevleri gümrük idaresinin diğer görevlileri yerine getirir."

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekine; EK: 20’den sonra gelmek üzere ekteki EK: 20/A; EK: 28’den sonra gelmek üzere ekteki EK: 28/A; EK: 33’ten sonra gelmek üzere ekteki EK: 33/A ve EK: 65’ten sonra gelmek üzere ekteki EK: 65/A eklenmiştir.

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan; EK: 17, EK: 37, EK: 40, EK: 44, EK: 45, EK: 64 ve EK: 65 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız