YÖNETMELİK

             Adalet Bakanlığından:

SAHTE MADENÎ PARALARIN VE SİKKELERİN İNCELENMESİ VE

DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar  

             Amaç    

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sahtecilik suçlarından dolayı el konulan madenî paralar ve sikkelerin ve bunlara ilişkin bilgilerin oluşturulan sistemde izlenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mahkemelerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının, adlî kolluk görevini ifa eden bütün kolluk birimlerinin ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün sahte madenî para ve sikkeleri izleme sistemi ile ilgili yapacağı işlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 73 üncü maddesi ile, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Darphane: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

             b) Madenî para: 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madenî Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun ve 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile basım ve dağıtım görevi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne verilmiş olan, Yeni Kuruş (YKR), Yeni Türk Lirası (YTL) ve Türk Lirası (TL) madenî para ile yabancı ülke madenî paralarını,

             c) Sahte madenî para ve sikke: Sahteliği mahkeme kararı ile tespit edilen madenî paralar ve sikkeleri,

             ç) Sahte madenî paralar ve sikkeler izleme sistemi: Türkiye’deki madenî paralar ve sikkelerin sahteciliğinin gerçek boyutunun belirlenmesi, sahte madenî para ve sikkelere ait miktar, değer, bölge ve üretim yönteminin tespit edilmesi ve sahte madenî para ve sikkelerle etkin mücadelenin sağlanması amacıyla oluşturulacak veri sistemini,

             d) Sikke: 8/8/1951 tarihli ve 7879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 1/8/1951 tarihli ve 1738 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında tarif edilen Cumhuriyet altın sikkeleriyle Cumhuriyet ziynet altınlarını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM  

Sahteliğinden Şüphe Edilen Madenî Para ve Sikkelerin

İncelettirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

             Ön rapor aldırılması

             MADDE 5 – (1) Kolluk birimleri tarafından ele geçirilen ve sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkeler sayımı ve dökümü yapıldıktan sonra derhâl Cumhuriyet başsavcılıklarına tevdi edilir.

             (2) Sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkeler hakkında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısının yazılı veya en kısa sürede yazılı hâle dönüştürülecek olan sözlü emri üzerine ya da doğrudan ilgili kolluk birimlerince, madenî para ve sikkelerin özellikleri hakkında bu konuda uzman kişilerden veya Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığı kriminal laboratuvarlarından en seri şekilde ön inceleme yaptırılıp görüş alınabilir.

             İnceleme ve değerlendirme yaptırmaya yetkili merci   

             MADDE 6 – (1) Sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkelerin inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere Darphaneye gönderilmesine Cumhuriyet başsavcılığı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir.   

             İnceleme ve değerlendirme yapma yetkisi

             MADDE 7 – (1) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, ele geçirilen sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkeleri inceleme ve değerlendirmeye Darphane yetkilidir.  

             (2) Yabancı devletlerce çıkarılan madenî para ve sikkeler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

             Sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkelerin gönderilme usulü

             MADDE 8 – (1) Soruşturma veya kovuşturma evresinde ele geçirilen ve sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkelerin hepsinin gönderilmesi suretiyle, Darphaneden inceleme ve değerlendirme yapılması istenir.

             (2) Sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkelerin Darphaneye gönderilmesinde Yönetmeliğe ekli Ek-1 formu kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sistemin Oluşumu 

             Sistemin oluşturulması

             MADDE 9 – (1) Sistem, ilgili kolluk birimleri ve Darphane yetkili birimleri arasında bilgisayar ortamında bilgi girişini, takibini ve paylaşımını sağlayacak şekilde oluşturulur.  

             Sistemden yararlanacak birimler

             MADDE 10 – (1) Sistemdeki bilgilerden; ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ile kolluk birimlerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ve Darphanenin faydalanması sağlanır. Soruşturmanın gizliliği ilkesine yetkililerce uyulur.

             Sistem kullanıcı eğitimi

             MADDE 11 – (1) Sistemi kullanacak ilgili kolluk birimleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Darphane personelinin kullanıcı eğitimleri Darphane tarafından verilir ve bu eğitim değişik illerde ihtiyaç duyulması hâlinde tekrarlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kod Numarası

             Kod numarasının verilmesi

             MADDE 12 – (1) Sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkelerin yakalandığı veya ulaştığı yer kolluk ve Darphane birimlerince, her olay için ayrı bir kod numarası verilir.

             (2) Bu kod numarasının teknik ayrıntılarına ilişkin hususlar kurumlararası işbirliği ile belirlenir.

             Kod numarasının ilgili kolluk birimleri ve Darphane tarafından kullanılması

             MADDE 13 – (1) Kolluk veya Darphane birimlerinin adlî makamlarla yapacağı olay bildirimine ait yazışmalarda, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre verilen kod numarası kullanılır.

             Kod numarasının adlî makamlarca kullanılması

             MADDE 14 – (1) Cumhuriyet başsavcılıkları veya mahkemelerce Darphaneden istenecek inceleme talep yazılarında, ilgili kolluk veya Darphanenin olay bildirimi için kullandıkları kod numarası kullanılır.

             (2) Cumhuriyet savcıları tarafından sahteliğinden şüphe edilen madenî para ve sikkelerle ilgili bir suça doğrudan el konulması hâlinde, kod numarası Darphane sahtecilik biriminden alınır.

             (3) Cumhuriyet başsavcılıklarının veya mahkemelerin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre gönderecekleri sahte madenî para ve sikkelerin imhasına ilişkin yazılarda da olaya ait kod numarası kullanılır.

             (4) Müsaderesine karar verilen sahte madenî para ve sikkelerin imha edilmek üzere Darphaneye gönderilmesinde bu Yönetmeliğe ekli “Ek-2” formu kullanılır.

             Kod numarasının Darphane tarafından kullanılması

             MADDE 15 – (1) Darphane tarafından hazırlanacak inceleme raporlarında ve Cumhuriyet başsavcılıkları veya mahkemelerle yapılan yazışmalarda da olaya ait kod numarası kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sahte madenî para ve sikkelerin imhası

             MADDE 16 – (1) Sahteliği mahkeme kararı ile kesinleşen sahte madenî para ve sikkeler, imha edilmek üzere kesinleşmiş karar örneğinin onaylı bir sureti ile birlikte en kısa sürede Darphane sahtecilik birimine gönderilir.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre gönderilen sahte madenî para ve sikkelerin içerisinden inceleme raporunda gösterilen ve Darphane tarafından üretim özelliği bakımından önemli bulunan sahte madenî para ve sikkeler ayrılarak saklanabilir. Diğer sahte madenî para ve sikkeler ise imha edilir veya  para olarak kullanılmayacak hale getirilir.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

 

Sahte Madenî Para ve Sikkelerin İnceleme ve Değerlendirme Yapılmak Üzere Gönderilmesinde Kullanılacak Form

  

1- Sahte madenî para ve sikkelerin;

    Yakalandığı Yer ve Tarihi:

 

    Türü  üzerindeki  simge  ve   yazıları  içeren

    madenî para veya sikke adı/Yabancı madenî

    para veya sikke adı:

 

    Sayısı :

 

2- Şüpheli veya Sanığın;

    Ad ve Soyadı :

 

    Ana-Baba Adı:

 

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer;

    İl:

 

    İlçe:

 

    Mahalle:

 

    Köy:

 

    T.C Kimlik Numarası:

 

    Yabancı İse:

    Uyruğu:

 

    Pasaport Numarası:

 

3- Soruşturmanın Yapıldığı Yer Cumhuriyet

    Başsavcılığı;

    Soruşturma Numarası:

 

    Emanet Sıra Numarası:

 

    Muhabere Numarası:

 

4- Kovuşturmanın Yapıldığı Yer Mahkemesi;

     Mahkeme Esas Numarası:

 

5- Sahte madenî para ve sikkelerin kod numarası:

    (Madde 12 geçerlidir)

 

 

 

 

EK-2

 

Müsaderesine Karar Verilen Sahte Madenî Para ve Sikkelerin İmha Edilmek Üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Gönderilmesinde Kullanılacak Form 

 

1- Müsadere Kararı Veren Mahkeme;

    Esas Numarası :

 

    Karar Numarası:

 

    Kararın Kesinleştiği Tarih:

 

2- Hükümlünün;

    Adı ve Soyadı :

 

    Ana-Baba Adı:

 

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer;

    İl:

 

    İlçe:

 

    Mahalle:

 

    Köy:

 

    T.C. Kimlik Numarası

 

    Yabancı İse:

    Uyruğu :

 

    Pasaport Numarası:

 

3- Müsaderesine Karar Verilen madenî para ve

     sikkelerin;

    Sayısı:

 

    Türü:

 

4- Sahte madenî para ve sikkelerin Kod Numarası:    

    (Madde 12 geçerlidir).