YÖNETMELİK

                Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki "yazılı" ibaresi "merkezi" olarak; (f) ve (g) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi ile bir konuyu kavrama ve ifade niteliklerinin değerlendirilmesini,"

             "g) Uygulamalı sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesini,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 - Adalet Bakanlığında memur olabilmek için;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

             b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartı taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

             c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,

             d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak

             gerekir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 - Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

             1) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, tahsildar, silah muayene memuru ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ayrıca, Kamu Personeli Dil Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mühendis, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, eczacı, öğretmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, tekniker, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             3) Programcı yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

             a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

             b) En az bir programlama dili bilmek,

             c) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

             ç) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

             4) Çözümleyici yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

             a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik mühendislikleri ile fakültelerin matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

             b) Diğer fakülte veya yüksek okulların en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olup en az iki yıllık programcı veya çözümleyici deneyimine sahip olduğunu belgelemek,

             c) En az bir programlama dilini bilmek,

             ç) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

             d) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

             5) Koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için;

             a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             b) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

             c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

             ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

             d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

             e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

             f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

             6) Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

             a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

             c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

             7) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

             a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak."

             8) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

             a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

             b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

             9) Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için;

             a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

             b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

             10) Hemşire, lâborant, sağlık memuru, hayvan sağlığı memuru kadrolarına atanabilmek için, bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             11) Teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             12) Teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, lâborant yardımcısı ve sağlık teknisyen yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

             a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

             b) Atanılacak kadronun özelliğine göre resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

             13) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

             a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

             b) Kaptan veya gemi adamı olduğuna dair belge sahibi olmak,

             14) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             15) Hizmetli ve bekçi kadrolarına atanabilmek için, en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

             16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;

             a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik ve veterinerlik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların turizm işletmeciliği ve otelcilik, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

             b) Merkezi sınav tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak,

             c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

             ç) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

             17) Cezaevi öğretmenlik kadrosuna atanabilmek için;

             a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

             18) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

             a) Cezaevi tabipleri, diş hekimleri, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, rehberlik uzmanı, eğitim rehberi, öğretmen, uzman tabip, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, eğitim uzmanı, veteriner hariç, erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

             b) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

             c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

             19) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında yapılacak arşiv araştırması olumlu olmak.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan personelin ilk defa Devlet memurluğuna atanmaları merkezi sınav sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirmeye göre gerçekleştirilir.

             ÖSYM tarafından yerleştirilip süresi içinde gerekli belgelerle birlikte başvuranlar, ilgili değerlendirme komisyonunca aranılan nitelikler yönünden incelenir. Nitelikleri uygun olanlar, ilgili değerlendirme komisyonunun teklifi üzerine bir başka sınav yapılmaksızın ilân edilmiş kadrolara Bakanlıkça ya da Adlî Tıp Kurumunca doğrudan atanırlar."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından adalet komisyonlarınca hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mülâkat" ibaresi "gerektiğinde uygulamalı sınava" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 13 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili her türlü işlemler adalet komisyonlarınca yapılır.

             Adalet komisyonlarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sözlü Sınav

             MADDE 14 - Zabıt kâtipliği, cezaevi katipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, sözlü sınava, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının on katı, diğer memur kadroları için, beş katı kadar aday çağırılır. Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarından merkezi sınavda en az yetmiş puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının on veya beş katı aday içerisinde öncelik verilir.

             Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki şartları taşıyan adayların adalet komisyonlarınca yapılan sözlü sınav sonucu Ek-3 değerlendirme formuna uygun olarak değerlendirilir, başarılı olabilmeleri için yüz tam puan üzerinden yetmiş puan almaları gerekir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Nihaî başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Nihaî başarı listesinin belirlenmesinde öncelikle hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralandıktan sonra, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında, en yüksek puandan başlayarak sıralanır."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Sınav belgelerinin saklanması ve imhası 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği hükümlerine tabidir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için;

             a) Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

             b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

             gerekir.

             Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

             Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak;

             a) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

             b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

             şartları da aranır.

             Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın Mayıs ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve talepleri durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) beş numaralı alt bendinde yer alan "tutukevleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendi, (b) bendinin (7) numaralı alt bendi, (c) bendinin (6) numaralı alt bendi, (d) bendinin (5) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "tutukevleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "veya eşinin" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             "Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri bu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4’de gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. Ancak, memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz."

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri" ibaresi eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Cezaevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere şube müdürü olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü olarak atama yapılamaz."

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             "a) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri veya denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde en az on yıl müdür olarak görev yapmış olmak,"

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Müdürü İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü Kadrolarına Naklen, Açıktan ve Yeniden Atama"

             " Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürü ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü kadrolarına açıktan ve başka kurumlardan naklen atama yapılamaz. Ancak ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde müdür veya denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde şube müdürü olarak görev yapmış ve kendi istekleriyle bu görevden ayrılmış olanlar yeniden müdür olarak atanabilirler."

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (h) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Cezaevi öğretmenliği için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinin (a) alt bendinde sayılan şartları taşıyor olması,"

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin madde başlığı ile diğer fıkralarda yer alan "saymanlık" ibareleri "muhasebe yetkilisi" olarak değiştirilmiş, birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Ceza İnfaz Kurumları Muhasebe Yetkilisi Kadrolarına Atama"

             "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa göre Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tabi tutulan ve bu eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika alanlar arasından aynı kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atama yapılır."

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müdürlük Teşkilâtı ve İdare Memuru Bulunmayan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kadrosuna Vekaleten Atama

             MADDE 39 – Müdürlük teşkilâtı ve idare memuru bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevlerine idare memurluğuna vekaleten atama işlemi Bakanlık onayı ile tamamlanır."

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde Görev Yapan Memurların Bir Başka Görevi Yürütmek Üzere Görevlendirilmeleri veya Atanmaları

             MADDE 41 – Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde çalışan memurların bulundukları görevde başarısız olmaları veya o görevi yapmalarında sakınca görülmesi veya ihtiyaç duyulması veya başarılı olup da diğer şartlardan birini veya birkaçını taşımamaları hâllerinde aynı unvan, kadro, sınıf ve maaşını muhafaza etmek kaydıyla bulundukları yerde başka bir görevi yürütmek üzere geçici görevlendirilmeleri veya başka bir yere bu maksatla atamaları yapılabilir.

             Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurları, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan infaz ve koruma memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra adliyelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

             Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulması hâlinde mülhakat dışı ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık oluru ile geçici olarak görevlendirilebilir."

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             "a) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddelerine göre; adaylık devresi içinde göreve son verme, adaylık süresinin sonunda başarısız sayılma kararları,"

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kararlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "izin ve aslî memurluğa atanmaya ilişkin kararlar" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan "Aralık" ibaresi "Şubat" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 ekteki şekilde; (1) sayılı liste Ek-4 olarak ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

 

BAŞVURU

FORMU

 

Soyadı    :

Adı        :

Aday No:

 

 

 

 

FOTOĞRAF

 

 

 

 

Baba adı :

Ana adı:

 

 

Nüfusa kayıtlı olduğu yer:

Doğum tarihi:

 

 

T.C. Kimlik Numarası :

Askerlik hizmeti

Yapıldı Yapılmadı

                 .

              Yapılmadı ise sebebi:

                    Tecil    Alınmadı

                 .

Mecburi hizmeti

Var     Yok

     .         .              

Varsa yükümlü bulunulan kurum, sebebi ve süresi:

Sabıka kaydı

Var    Yok                   .              .       

Varsa yargılanma ve mahkûmiyet sebebi ve süresi:

En son bitirdiği öğrenim kurumu ve tarihi:

Halen çalıştığı yerin adı:

Çalıştığı yerdeki sicil no:

Çalıştığı tarihler:

Atanmak istediği görev:

Açık yazışma adresi:

Bu Ek-1 başvurma formu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sınava kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma   adresimdeki  değişikliği hemen bildirmediğim     takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

Formu İnceleyenin

Adı Soyadı :

Görevi        :

Tarih- imza :

....... /...... /..............
      İMZA

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1-       Form başvuru sahibince el yazısı ile okunaklı ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

2-   Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3-       Cevaplar seçme kutularına X işareti koymak suretiyle belirtilecektir.

Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.

 


 

EK-2

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

 

T.C. Kimlik Numarası                     :

Aday No                                            :

Adı Soyadı                                      :

Baba Adı                                            :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer           :

Doğum Yeri ve Tarihi                           ;

Öğrenim Durumu                           :

Sözlü Sınav /Uygulamalı Sınav

Yeri ve Tarihi                                  :

 

FOTOĞRAF

 

EK-3

DEĞERLENDİRME FORMU

 

SIRA NO

ADI

SOYADI

EN SON

MEZUN

OLDUĞU

OKUL

UYGULAMALI SINAV

(Başarılı/Başarısız)

MERKEZİ

SINAV

PUANI

SÖZLÜ SINAV PUANI

(Mesleki bilgi

ile bir konuyu

kavrama ve ifade etme niteliği)

ARİTMATİK

ORTALAMA

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Not :      1 -Uygulamalı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

2- Sözlü sınavda 70'in altında puan almış olanlar Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince başarısız sayılacaklarından notların aritmetik ortalaması alınmayacak, bu kısma "Başarısız" yazılacaktır

 

 

EK-4

  BİRİNCİ BÖLGE

İKİNCİ BÖLGE

 ÜÇÜNCÜ BÖLGE

ADANA

SARAYKÖY

ADIYAMAN

AĞRI

AFYONKARAHİSAR

SİNCAN

AKHİSAR

ARDAHAN

ALANYA

SİNOP

AKSARAY

ARTVİN

ANKARA

SİVAS

AKŞEHİR

BATMAN

ANTALYA

ŞANLIURFA

ALAŞEHİR

BAYBURT

AYDIN

TARSUS

AMASYA

BİNGÖL

BAKIRKÖY

TEKİRDAĞ

AYAŞ

BİTLİS

BALIKESİR

TRABZON

BAFRA

DOĞUBEYAZIT

BANDIRMA

UŞAK

BARTIN

ERCİŞ

BERGAMA

ÜSKÜDAR

BOĞAZLIYAN

GÜRÜN

BEYOĞLU

YALOVA

BOLVADİN

HAKKARİ

    BİLECİK

ZONGULDAK

BOYABAT

HINIS

BOLU

 

BOZKURT (DENİZLİ)

IĞDIR

BURSA

 

BURDUR

KARS

CEYHAN

 

BURHANİYE

MARDİN

ÇANAKKALE

 

ÇANKIRI

MİDYAT

ÇORLU

 

ÇARŞAMBA

MUŞ

ÇORUM

 

DEVELİ

OLTU

DALAMAN

 

DİNAR

SİİRT

DENİZLİ

 

DÜZCE

SİVEREK

DİYARBAKIR

 

ELBİSTAN

ŞEBİNKARAHİSAR

EDİRNE

 

ELMADAĞ

ŞIRNAK

ELAZIĞ

 

ELMALI

TUNCELİ

ERZURUM

 

EREĞLİ(KONYA)

VAN

ESKİŞEHİR

 

ERMENEK

 

EYÜP

 

ERZİNCAN

 

FETHİYE

 

ESKİPAZAR

 

FOÇA

 

GÜMÜŞHANE

 

GAZİANTEP

 

İNEBOLU

 

GEBZE

 

İSKİLİP

 

GİRESUN

 

KALECİK

 

HATAY

 

KARABÜK

 

ISPARTA

 

KARAMAN

 

İSKENDERUN

 

KASTAMONU

 

İSTANBUL

 

KESKİN

 

İZMİR

 

KIRIKHAN

 

KADIKÖY

 

KİLİS

 

KAHRAMANMARAŞ

 

KOZAN

 

KARTAL

 

KULU

 

KAYSERİ

 

OSMANİYE

 

KIRIKKALE

 

ÖDEMİŞ

 

KIRKLARELİ

 

RİZE

 

KIRŞEHİR

 

SALİHLİ

 

KOCAELİ

 

SANDIKLI

 

KONYA

 

SEYDİŞEHİR

 

KÜTAHYA

 

SİLİFKE

 

MALATYA

 

SÖKE

 

MANİSA

 

SUNGURLU

 

MERSİN

 

POZANTI

 

MUĞLA

 

TAVŞANLI

 

NAZİLLİ

 

TOKAT

 

NEVŞEHİR

 

ÜNYE

 

NİĞDE

 

VEZİRKÖPRÜ

 

ORDU

 

YALVAÇ

 

SAKARYA

 

YOZGAT

 

SAMSUN

 

ZİLE