BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10358

             Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Değerlendirme Kurulu’nun uygun görüşlerine dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 559 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                         B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

        K. TÜZMEN                                      M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                       K. TÜZMEN

      Devlet Bakanı V.                                  Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                        Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          A. AKSU                                         A.AKSU                          K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                        Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                          B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                       Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                             M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                       A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI ALANLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

OLARAK TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Teknoloji geliştirme bölgeleri

             MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alan Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

             (2) Ekli (II) sayılı harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alan Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

             olarak tespit edilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.