TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından :

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(NİHAİ KULLANIM)

(SERİ NO:4)

 

Amaç

MADDE 1- (1)  Bu Tebliğin amacı, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçıların  nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Yetki

MADDE 2-  (1) Bu Tebliğ,  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı tayin edilen eşyanın indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilerek serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen 31.12.2003 tarihli, 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  2003/6661 sayılı “Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Nihai Kullanım İzni Verilebilecek Kişiler

            MADDE 3- (1) Nihai Kullanım İzni, belirtilen Karar hükümleri uyarınca, eşyayı kendileri  nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara, bu Tebliğ hükümlerince de eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir.

 

İthalatçı ve Nihai Kullanıcılar İçin İzin

MADDE 4- (1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı veya kullanım amacı tayin edilerek gümrük vergisinin askıya alınması nedenleriyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasını isteyen ithalatçı veya nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçıların gümrük beyannamesinin tescil tarihinde veya bu tarihten önceki altı aylık süre içerisinde eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yazılı olarak izin başvurusunda bulunmaları gerekir.

 

(2) İznin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak gümrük idarelerince kabul edilebilecek makul sebep olması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla  bu süre uzatılabilir.

 

(3) Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak nihai kullanıcıların başvuruları 2003/6661 sayılı Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar eki Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ile yapılır ve yetkili gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda anılan Karar ekindeki Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.

  

(4) Eşyayı kendisi nihai kullanıma tahsis etmeyecek ithalatçıların başvuruları ise  Ek 1’de yer alan İthalatçılar İçin Nihai Kullanım Başvuru Formu ile yapılır. Bu şekilde başvuru yapan ithalatçılar adına yapılacak değerlendirme sonucunda Ek 2’de yer alan  İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.

 

Teminat

MADDE 5- (1)  İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım hükümlerine tabi olduğu belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları için teminata bağlanacak tutar, nihai kullanım hükümleri gereği uygulanan indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya isabet eden vergi oranı arasındaki fark kadardır. Söz konusu teminat 3 üncü madde uyarınca kendisine izin verilen  ithalatçı firmalardan alınır.

 

İthalatçılar Tarafından  Yapılacak Satış ve Devirlere İlişkin Beyan

MADDE 6- (1) Eşyanın, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçılar tarafından nihai kullanım hükümlerine tabi olunarak indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanmak suretiyle serbest dolaşıma sokulması halinde, söz konusu eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak kişilere yapılacak satış ve devirler Ek 3’de yer alan forma işlenir. Söz konusu form  ithalatın gerçekleştirildiği ve İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenleyen gümrük idaresine  beyan edilir.

 

Nihai Kullanıma Tahsis ve Teminat İadesi

MADDE 7- (1) 2 nci madde uyarınca izin alabilecek kişi ve firmaların adlarına düzenlenmiş olan izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine veya bu süreden önce müracaat edilmesi halinde müracaat tarihinde yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Nihai Kullanım  İzleme ve Takip Formu esas alınarak;

 

-Eşyanın sadece bir kez kullanılabilecek olması durumunda, tümünün süresi içinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edildiğinin veya öngörülen amaçlar için kullanıldığının,

 

-Eşyanın mükerrer olarak kullanılması halinde öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihi üzerinden  2 yıl geçtiğinin,

 

tespit edilmesi halinde ithale konu eşyaların nihai kullanım konusu faaliyette kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili firmanın mali kayıtlarına istinaden Gümrük Müşaviri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir  tarafından düzenlenen  ortak  rapora göre  değerlendirme yapılarak teminat iade edilir.

 

Teminatta Sorumluluk

MADDE 8- (1) Eşyanın nihai kullanıma tabi tutulmasından ve 4 üncü madde uyarınca fark vergi için teminat verilmesinden adına beyanname düzenlenen ve İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi verilen ithalatçı sorumludur ve bu sorumluluk devredilemez.

 

Denetleyici ve izni veren gümrük idareleri

MADDE 9- (1) İzni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Ancak, ihtisas gümrüğü uygulaması gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda, denetleyici gümrük idaresi eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yere en yakın gümrük idaresidir.  Bu durumda, izni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresine izin belgesinin onaylı bir örneğini gönderir.

 

(2) Eşyanın deniz yoluyla gelen eşya olması ve transit olarak başka bir ildeki gümrük idaresine sevkinin gerekmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır.

 

(3) Eşyanın nihai kullanıcı olmayan ithalatçılar tarafından ithal edilmesi ve izni veren gümrük idaresine uzak bir yerde nihai kullanıma tabi tutulması durumunda 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK1 – İthalatçılar İçin Nihai Kullanım Başvuru Formu   

 

Orijinal

1.Başvuru Sahibi/İthalatçı

Gümrük İdaresi için ayrılmıştır

 

2.Gümrük Rejim(ler)i

                                 

3.Başvuru türü

4.Devam formları

 

5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer

 

6.İznin geçerlilik süresi                           

 

 

a

 

b

 

 

7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya

 

GTİP

Tanım

Miktar

Kıymet

 

 

 

 

 

 

8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya

 

GTİP

                   Tanım

Verimlilik Oranı

 

 

 

 

 

9.Ekonomik koşullar

 

10.Gümrük İdaresi/leri

 

a

Giriş Gümrük İdaresi :

 

b

Çıkış Gümrük İdaresi :

 

c

Denetleyici Gümrük İdaresi :

 

11.Ayniyet

12.İbra Süresi (ay)

13.Basitleştirilmiş usüller

14.Devir

 

a

 

b

 

 

15.İlave bilgi

 

16.

 

İmza ……………………………                                           Tarih ……  …….  ………

 

İsim Soyad …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK2-İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi

 

 

 

TR ………………………….

(İzin Numarası)

Orijinal

1.İzin Hak Sahibi

İzni veren Gümrük İdaresi

 

1a.Bu Karar aşağıdaki kayıt tarih ve sayılı başvurunuza ilişkindir:

 

2.Gümrük Rejim(ler)i

                                 

3.Başvuru türü

4.Devam formları

 

5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer

 

6.İznin geçerlilik süresi                           

 

 

a

 

b

 

 

7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya

 

GTİP

Tanım

Miktar

Kıymet

 

 

 

 

 

 

8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya

 

GTİP

                  Tanım

Verimlilik Oranı

 

 

 

 

 

9.Ekonomik koşullar

 

10.Gümrük İdaresi/leri

 

a

Giriş Gümrük İdaresi :

 

b

Çıkış Gümrük İdaresi :

 

c

Denetleyici Gümrük İdaresi :

 

11.Ayniyet

12.İbra Süresi (ay)

13.Basitleştirilmiş usüller

14.Devir

 

a

 

b

 

 

15.İlave bilgi/koşullar (örneğin teminat gereksinimine ilişkin)

 

16.

 

Tarih                                                     İmza                                                                      Mühür

                                                               İsim Soyad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3

Beyanname Tarih/Sayısı

Eşyanın Satıldığı Firma Ünvanı ve Adresi

Satış tarihi

Yapılan Faaliyetler