KANUN

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5492                                                                                              Kabul Tarihi : 27/4/2006

             MADDE 1 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

             MADDE 2 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü alt yapı ve üst yapı inşaatlarıyla ilgili olarak, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı ve 84 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan çeşitli harçlar, Kanundaki tarifesinde belirtilen en az tutarlar üzerinden alınır. Bu harçların dışında her ne ad altında olursa olsun hizmet karşılığı olsa dahi başkaca bir ücret veya bedel alınamaz. Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma izin belgesi müracaatları üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aranmaksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin belgesi vermek zorundadır. İstenen diğer belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından daha sonra tamamlanır."

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/5/2006

 

(1)  SAYILI LİSTE

 

KURUM ADI         : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KURUM KODU    : 285

TEŞKİLÂTI            : MERKEZ

                                                                                 İHDAS EDİLEN KADRONUN

                                                                                               SERBEST    TUTULAN

                                                                          KADRO        KADRO       KADRO

SINIFI    UNVANI                                        DERECESİ       ADEDİ         ADEDİ      TOPLAM

GİH        Başkan Yardımcısı                                   1                    1                    _                   1

GİH        Daire Başkanı                                          1                    3                    _                   3

GİH        Uzman                                                     1                    5                    _                   5

GİH        Uzman                                                     2                    5                    _                   5

GİH        Uzman Yardımcısı                                   7                    2                    _                   2

THS        Uzman                                                     1                    6                    _                   6

THS        Uzman                                                     2                    4                    _                   4

THS        Uzman                                                     3                    4                    _                   4

THS        Uzman                                                     4                    4                    _                   4

THS        Uzman Yardımcısı                                   7                    2                    _                   2

AHS        Müşavir Avukat                                      1                    2                    _                   2

AHS        Müşavir Avukat                                      3                    2                    _                   2

                                                                                                  ———                               ———

                TOPLAM                                                                     40                                       40