2 Mayıs 2006 SALI - Sayı : 26156
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5493 Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Katma Değer Vergisi Kanununda ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5494  Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa ve Bina Takasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği

— Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Mali ve İdari Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmelik

— Yalova Termal Kaplıcalarının Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Kiralanmak veya Restore Et-İşlet-Devret Usulü ile Devredilmek Suretiyle İşletilmesine Dair Yönetmelik

Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/20)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2006/6)