YÖNETMELİK

             Adalet Bakanlığından:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 44 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Adalet Akademisi Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

Ek-1

 

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN ÂMİRLERİ CETVELİ

 

 

BAŞKANLIK

 

 

Unvanı

Disiplin Âmiri

Üst Disiplin Âmiri

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

Genel Sekreter

Başkan

 

Şube Müdürü

Genel Sekreter

Başkan Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Sekreter                          

Sivil Savunma Genel Müdürü

Sayman ve Uzman

Genel Sekreter

Başkan Yardımcısı

Şef ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Genel Sekreter

 

 

 

EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Unvanı

Disiplin Âmiri

Üst Disiplin Âmiri

Eğitim Merkezi Müdürü

Başkan

 

Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Eğitim Merkezi Müdürü

Başkan

Şube Müdürü

Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Eğitim Merkezi Müdürü

Şef ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı