YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10301

             Ekli “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı’nın 16/3/2006 tarihli ve 3353 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                       A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

        Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

                 A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

                  Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                     C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                   K. UNAKITAN

                  Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                    R.AKDAĞ                                     F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

            Milli Eğitim Bakanı V.                Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

 

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK

BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK

ÖDEMELER VE SÖZLEŞME  ŞARTLARI HAKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Aile hekimliği uygulamaları için Bakanlıkça görevlendirilen aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kişi başına 0,10 YTL esas alınır.”

             MADDE 2 –Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                          Tarihi                                                                                       Sayısı

12/8/2005

25904