BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10283

             Ekli “Marmara Bölgesinde 1999 Yılında Meydana Gelen Deprem Afeti Sonrasında Başbakanlık Proje Uygulama Birimi Tarafından Yaptırılan Konut ve İş Yerlerinin Maliyet ve Borçlandırma Bedellerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 5/1/2006 tarihli ve 226, 227 sayılı yazıları üzerine, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

                   O. PEPE                                       M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU               M. BAŞESGİOĞLU

            Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı  V.

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                R.AKDAĞ                                     F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                        M.H.GÜLER

        Milli Eğitim Bakanı V.                Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı V.

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

 

MARMARA BÖLGESİNDE 1999 YILINDA MEYDANA GELEN DEPREM AFETİ

SONRASINDA BAŞBAKANLIK PROJE UYGULAMA BİRİMİ TARAFINDAN

YAPTIRILAN KONUT VE İŞ YERLERİNİN MALİYET VE

BORÇLANDIRMA BEDELLERİNİN YENİDEN

BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

             Konutların maliyet ve borçlandırma bedelleri

             MADDE 1 – 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümlerine göre hak sahibi kabul edilen aileler için Başbakanlık Proje Uygulama Birimince yaptırılan konutların maliyet ve borçlandırma bedellerinin tespitinde 2001 yılı maliyetlerinin esas alınması ve daha sonraki yıllarda biten konutların fiyat farkı ve benzeri maliyet artışları ile müşavirlik hizmetleri için harcanan bedelin hak sahibi ailelere yansıtılmaması kararlaştırılmıştır.

             İş yerlerinin maliyet ve borçlandırma bedelleri

             MADDE 2 – 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümlerine göre hak sahibi kabul edilen aileler için Başbakanlık Proje Uygulama Birimince Kocaeli,Yalova,Sakarya,Düzce ve Bolu illerinde yaptırılan iş yerlerinin borçlandırma ve maliyet bedellerinin % 50 indirimli olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.