YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde, en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.