YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BANDROL UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Stok bandrol

             GEÇİCİ MADDE 1 – 8/11/2001 tarihinden önce basılmış ve stokta bulunan kitaplar için 31/8/2006 tarihine kadar, bu Yönetmelik uyarınca bandrol alma hakkına sahip olanlarca bandrol alınabilir.

             Bandrol talebinde bulunanların, stoklarda bulunan nüsha sayısı ile ilgili bilgilerin belirtildiği ve söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun üstlenildiğinin beyan edildiği taahhütnameyi (EK-1) vermeleri zorunludur.

              Bandroller, süreli olmayan yayınlar satışa sunulmadan önce hak sahiplerince yapıştırılır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

STOKTA BULUNAN SÜRELİ OLMAYAN YAYINLAR İÇİN BANDROL

TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

Süreli Olmayan Yayının

Adı

 

Dili

 

Basım Yılı

 

Hak Sahibi / Çevirmeni

 

Kaçıncı Baskı Olduğu

 

ISBN Numarası (Varsa)

 

Taşıyıcı Materyali (Varsa)

 

Stoktaki Toplam Adet

 

Bandrol Talebinde Bulunan Yayınevi / Gerçek Kişinin

Adı

 

Yetkilisinin Adı, Soyadı Varsa Unvanı

 

T.C Kimlik No.su (Gerçek Kişi/Temsilci İçin)

 

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

 

Vergi Kimlik Numarası

 

Faaliyet Merkezinin Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Talep Edilen Bandrol Adedi

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….……… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Eser / hak sahibi olarak; "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 81 inci Maddesi ile "Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince, satışa sunulacak süreli olmayan yayınlar için kullanılmak üzere talep edilen bandrolleri, yasal olarak çoğaltılmış ve satış yetkisi tarafıma verilmiş bu  formda belirtilen yayın için kullanacağımı, bu bilgilerin eksik ve yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul edeceğimi beyan ederim.

 

Tarih: .... / .... / ….                                                 İmza, İsim, Kaşe(Firmalar için)

 

 

 

 

 

Bu kısım ilgili Müdürlükçe doldurulacaktır.

Verilen Bandrol Adedi

 

Bandrol Harf Serisi 

 

İlk Seri No

 

Son Seri No

 

Bandrol Veren Yetkilinin Adı Soyadı/İmzası