YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

POLİS KOLEJİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/4/1998 tarihli ve 23309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Polis Koleji: Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Koleji veya Polis Kolejlerini."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6  ncı  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Koleje alınacak bayan ve erkek öğrenci sayısı Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Kolejin kapasitesi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir. Bayan öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Ankara Polis Kolejinde yaparlar."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) İlköğretim okulunu 3.00 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,"

             "e) Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almamış olmak."

             "h) Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Başvurular aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir;

             a) Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için:

             Polis Koleji Aday Tespit Sınavına katılmak isteyen adaylar, halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine Polis Kolejleri Giriş Sınavı Kılavuzlarında belirtilen esaslara göre başvururlar.

             b) Polis Koleji Giriş Sınavı için:

             Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Ancak aday tespit sınavı öncesi Koleje başvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir. Bu adaylar, okumakta oldukları okulun bulunduğu ilin il emniyet müdürlüğüne, nüfus cüzdanı aslı veya onaylı örneği ile başvururlar."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Koleje girmeye hak kazanan adaylar, Genel Müdürlükçe tespit edilecek takvime göre Polis Kolejinde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır. İntibak eğitiminde adayların beslenme, barınma ve sağlık kurulu raporları giderleri ile bu süre içerisindeki tedavi giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce sağlanır.

             Bu süre içinde adaylara sağlık kurulu raporu aldırılır ve Genel Müdürlük Sağlık Kurulu Komisyonunca muayeneleri yaptırılır. Muayenelerde Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler, 16 ncı madde hükümlerine göre Koleje geçici kayıt yaptırmaya hak kazanır. Eğitim öğretim dönemi başladığı tarihten itibaren üç gün içinde geçici kayıt için gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kolejde hazır bulunma tarihi, öğrencilere tebliğ olunur."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 20 nci maddesinin son fıkrası ve 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.